BỘ Y TẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành "Quy chế kiểm tra Nhà nước về chất lượng đối với thực phẩm nhập khẩu"

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Điều 7 Chương II Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân và Điều lệ vệ sinh ban hành kèm theo Nghị định số 23/HĐBT ngày 24/01/1997 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ);
Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 68/CP ngày 11 tháng 10 năm 1993 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy của Bộ Y tế;
Căn cứ điểm 1, Điều 4 của Nghị định 86/CP ngày 08/12/1995 về việc phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với chất lượng hàng hoá, giao cho Bộ Y tế chức quản lý Nhà nước về an toàn, vệ sinh thực phẩm;
Căn cứ Thông tư liên Bộ Y tế - Khoa học Công nghệ và Môi trường số 07/TTLB ngày 01/07/1996 về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 86/CP ngày 8/12/1995;
Được sự nhất trí của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường tại Công văn số 127 ngày 28 tháng 02 năm 1997 và Công văn số 249/TĐC-THPC ngày 12/4/1997;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Y tế dự phòng - Bộ Y tế;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế kiểm tra Nhà nước về chất lượng đối với thực phẩm nhập khẩu".

Điều 2. Các tổ chức và cá nhân nhập khẩu thực phẩm thuộc Danh mục phải kiểm tra Nhà nước về chất lượng, ban hành theo Quyết định của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường vào cuối quý III hàng năm phải chịu sự kiểm tra Nhà nước về chất lượng đối với thực phẩm nhập khẩu theo quy định tại Quy chế ban hành theo Quyết định này.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Y tế dự phòng - Bộ Y tế chịu trách nhiệm tổ chức hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 08 năm 1997. Các quy định trước đây trái với quy định trong Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 5. Các ông Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Y tế dự phòng, Kế hoạch, Tài chính - Kế toán và các Vụ liên quan của Bộ Y tế. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng Y tế ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Văn Thưởng