THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*****

Số: 1371/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT NHÀ BẠT DỰ TRỮ QUỐC GIA CHO TỈNH SƠN LA ĐỂ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ LŨ LỤT

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tại văn bản số 2489/UBND-NC ngày 10 tháng 10 năm 2007, ý kiến của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn tại văn bản số 514/UB ngày 09 tháng 10 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) từ nguồn hàng dự trữ quốc gia do Bộ đang bảo quản, cho Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La 100 (một trăm) bộ nhà bạt loại 16,50m2 và trực tiếp vận chuyển bàn giao cho tỉnh Sơn La để khắc phục hậu quả lũ lụt.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La chỉ đạo các đơn vị sử dụng số bạt trên đúng mục đích, sớm ổn định đời sống nhân dân trong vùng bị thiệt hại.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;
- Cục Dự trữ quốc gia (Bộ Tài chính);
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy,
Văn Trọng Lý, Website Chính phủ, Vụ NN;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3bản). Nguyện (25b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng