ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1372/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 25 tháng 06 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG QUYHOẠCH CHĂN NUÔI BÒ SỮA, CHĂN NUÔI TẬP TRUNG, TRANG TRẠI VÀO VÙNG QUY HOẠCH PHÁTTRIỂN CHĂN NUÔI GIAI ĐOẠN 2011-2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 CỦA TỈNH ĐẮK LĂK

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND, UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CPngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXDngày 26/03/2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị địnhsố 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xâydựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 1621/QĐ- UBND ngày 25/7/2012, vềviệc phê duyệt dự án rà soát đánh giá quy hoạch chăn nuôi 2005-2010, điềuchỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển chăn nuôi giai đoạn 2011-2015 và định hướngđến năm 2020 tỉnh Đắk Lắk;

Xét đ nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại tờ trình số 104/TTr-SNN ngày 30/5/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bổsung vào Điều 1, Quyết định 1621/QĐ- UBND ngày 25/7/2012 về việc phê duyệt dựán rà soát, đánh giá quy hoạch chăn nuôi 2005-2010, điều chỉnh, bổ sung quyhoạch phát triển chăn nuôi giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 tỉnhĐắkLắk nội dung như sau:

- Tại Mục 8.2, điểm d, Điều 1 củaQuyết định: cụm từ “phát triển bò sữa”: bổ sung thêm xã Ea Sol huyện Ea H’leo.

- Mục 8.7, gạch đầu dòng thứ 2: cụmtừ “Quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung, chăn nuôi trang trại” bổ sung thêm xãEa Kiết, huyện Cư M’gar.

Điều 2.Cácnội dung khác vẫn thực hiện theo Quyết định 1621/QĐ- UBND ngày 25/7/2012 củaUBND tỉnh.

Điều 3.Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp vàPTNT, Kế hoạch và Đu tư, Tài chính,Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch các huyện: Cư M’gar, Ea H’leo và thủ trưởngcác đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngàyban hành./.

Nơi nhận: - Như điều 3;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (BC);
- TT HĐND tỉnh (BC);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, TCTM, NNMT.Tg 25

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Đinh Văn Khiết