ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1373/2007/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 11 tháng 06 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỐ TRÍ CÁNBỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH LÀM CÔNG TÁC TÔN GIÁO Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 22/2004/NĐ-CP ngày12/01/2004 của Chính phủ về việc kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác tôn giáothuộc Ủy ban nhân dân các cấp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trìnhsố 120/TTr-SNV ngày 15/5/2007, đề nghị của Trưởng ban Ban Tôn giáo - Dân tộctại Tờ trình số 71/TTr-TGDT ngày 17/4/2007 và Báo cáo thẩm định số 30/BC-STPngày 7/6/2007 của Sở Tư pháp về việc bố trí cán bộ không chuyên trách làm côngtác tôn giáo ở xã, phường, thị trấn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định những xã, phường, thị trấn(sau đây gọi chung là cấp xã) có từ 30% dân số trở lên là đồng bào có đạo sovới tổng dân số, mỗi đơn vị được bố trí 01 cán bộ không chuyên trách làm côngtác tôn giáo cấp xã.

Điều 2. Cán bộ không chuyên trách làm côngtác tôn giáo cấp xã được hưởng phụ cấp hàng tháng bằng hệ số 0,5 của mức lươngtối thiểu theo quy định của Nhà nước.

Điều 3. Giao cho Sở Nội vụ chủ trì phối hợpvới Sở Tài chính, Ban Tôn giáo - Dân tộc tỉnh có văn bản hướng dẫn các đơn vịthực hiện Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10ngày, kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Trưởng ban Tôngiáo - Dân tộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủtrưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- Công báo tỉnh;
- Lưu VT, VP7.
4708 – 5369 – S93

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tiến Thành