UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH

Điều chỉnh giá thóc thu thuế sử dụng Đất nông nghiệp vụ chiêm năm 2000

________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân;

Căn cứ Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp và Nghị định số 74/CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp;

Căn cứ kết luận tại cuộc họp ngày 12/7/2000 của Ủy ban Nhân dân thành phố với các ngành liên quan và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, quận, thị xã về giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ chiêm năm 2000,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Điều chỉnh giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ chiêm năm 2000 tại Quyết định số 1055/QĐ-UB ngày 13/6/2000 từ 1.8000đồng/kg xuống 1.6000đồng/kg (Một nghìn sáu trăm đồng trên một ki lô gam).

Điều 2. Số tiền chênh lệch đã được trừ vào chi tiêu thu thuế sử dụng đất nông nghiệp còn lại của năm 2000.

Giao Cục thuế thành phố và Sở Tài chính - Vật giá hướng dẫn thực hiện cụ thể quyết định này.

Điều 3. Các ông, (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Cục trưởng Cục thuế thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã và Thủ trưởng các ngành liên quan căn cứ Quyết định thi hành ./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Phạm Tiến Dũng