UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung quy định một số chính sách hỗ trợ khôi phục

sản xuất nông nghiệp do ảnh hưởng của đợt rét đậm, rét hại năm 2008

___________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2007 - 2008 và chăn nuôi trâu, bò bị thiệt hại do ảnh hưởng rét đậm, rét hại năm 2008;

Căn cứ Quyết định số 602/QĐ-TTg ngày 25 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 201/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2007 - 2008 và chăn nuôi trâu, bò bị thiệt hại do ảnh hưởng rét đậm, rét hại năm 2008 và Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và ngư dân;

Căn cứ Quyết định số 509/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định một số chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp do ảnh hưởng của đợt rét đậm, rét hại năm 2008;

Căn cứ Công văn số 2472/BTC-NSNN ngày 05 tháng 3 năm 2008 của Bộ Tài chính về kinh phí hỗ trợ khôi phục sản xuất lúa vụ Đông - Xuân 2007-2008 và chăn nuôi trâu, bò bị thiệt hại do ảnh hưởng của rét đậm, rét hại năm 2008;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 1539/TC-QLNS ngày 05 tháng 6 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 1 Quyết định số 509/QĐ-UBND ngày 27/02/2008 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định một số chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp do ảnh hưởng của đợt rét đậm, rét hại năm 2008 như sau: Hỗ trợ 2.400.000 đồng/con đối với trâu, bò và 1.600.000 đồng/con đối với bê, nghé bị chết vì rét trong khoản thời gian từ ngày 14 tháng 01 năm 2008 đến ngày 28 tháng 02 năm 2008.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Thiện