ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1374/QĐ-CT

Hải Phòng, ngày 22 tháng 6 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦTỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TÀI CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND THÀNHPHỐ HẢI PHÒNG; THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH; THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾTCỦA UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Căn cứ Luật Tổ chứcHội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Căncứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêmyết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủtục hành chính;

Xét đề nghị của Giámđốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 60/TTr-STC ngày 27/05/2015 và Công văn số 334/STP-KSTTHCngày 26/5/2015 của Sở Tư pháp về việc kiểm soát chất lượng hồ sơ bộ TTHC thuộclĩnh vực tài chính trên địa bàn thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chínhlĩnh vực tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết củaỦy ban nhân dân thành phố; thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính; thẩm quyềngiải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố.

Điều 2. Quyết địnhnày có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế nộidung công bố về thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính tại các Quyết định doỦy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố đã ban hành(Quyết định số 42/QĐ-CT ngày 07/01/2013 về việc công bố Bộ thủ tục hành chínhthuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố, Quyết định số 1207/QĐ-UBND ngày 29/6/2009 về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩmquyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố HảiPhòng, Quyết định số 348/QĐ-UBND ngày 06/02/2013 của UBND thành phố về việccông bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổsung, hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính).

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thànhphố, Giám đốc các Sở Tài chính, Tư pháp; Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Uỷban nhân dân các quận, huyện, xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố vàcác tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Lê Văn Thành

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TÀI CHÍNH TRÊNĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1374 /QĐ-CT ngày 22/6/2015 của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦAUBND THÀNH PHỐ (2 TTHC)

STT

Tên thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực Tài chính ngân sách (01 TTHC)

1

Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước (cấp tỉnh)

II. Lĩnh vực quản lý công sản (01 TTHC)

1

Xác lập sở hữu nhà nước đối với công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

TỔNG SỐ 2 TTHC/2 LĨNH VỰC

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦASỞ TÀI CHÍNH (13 TTHC)

STT

Tên thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực Tài chính ngân sách (9 TTHC)

1

Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán (tỉnh, thành phố trực thuộc TW)

2

Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán (quận, huyện, thị xã; xã, phường)

3

Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn chuẩn bị đầu tư (tỉnh, thành phố trực thuộc TW)

4

Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn chuẩn bị đầu tư (quận, huyện, thị xã; xã, phường)

5

Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn thực hiện đầu tư (tỉnh, thành phố trực thuộc TW)

6

Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn thực hiện đầu tư (quận, huyện, thị xã; xã, phường)

7

Kê khai bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư xây dựng cơ bản (từ giai đoạn “chuẩn bị đầu tư” sang giai đoạn “thực hiện dự án”) đã đăng ký mã số sử dụng NS (tỉnh, thành phố trực thuộc TW)

8

Kê khai bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư xây dựng cơ bản (từ giai đoạn “chuẩn bị đầu tư” sang giai đoạn “thực hiện dự án”) đã đăng ký mã số sử dụng NS (quận, huyện, thị xã; xã, phường)

9

Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước (cấp sở)

II. Lĩnh vực Quản lý giá (03 TTHC)

1

Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi Sở Tài chính

2

Kê khai giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi Sở Tài chính

3

Hiệp thương giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính

III. Lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp (01 TTHC)

1

Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thuỷ lợi phí thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

TỔNG SỐ 13 TTHC/3 LĨNH VỰC

C.DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN CẤPHUYỆN (01 TTHC)

STT

Tên thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực Tài chính ngân sách (01 TTHC)

1

Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước (cấp huyện)

TỔNG SỐ 1 TTHC/1 LĨNH VỰC