THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1375/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THAY ĐỔI NHÂN SỰ CHỦ NHIỆM ỦY BAN CÔNG TÁC VỀ CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦNƯỚC NGOÀI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tại văn bản số 1028/TTr-BNG-TCQT-m ngày27 tháng 09 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

- ông Lê Văn Bàng, Thứ trưởng BộNgoại giao thôi kiêm giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phichính phủ nước ngoài.

- Cử ông Phạm Bình Minh, Thứtrưởng Bộ Ngoại giao kiêm giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phichính phủ nước ngoài.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nộivụ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

Nơi nhận :
- Như Điều 3,
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy,
các Vụ QHQT, TCCB; Website CP;
- Lưu : VT, VPBCS (2), H.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng