ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1375/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 03 tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCHĐẤU THẦU GÓI THẦU: MUA SẮM BỘ MÁY SẮC KÝ I ON PHỤC VỤ CÔNG TÁC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày29/11/2005; Luật sửa đổi, bổ sung số 38/2009/QH12 ;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầuxây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012của Bộ Tài chính Quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạtđộng thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị -xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân;

Xét đề nghị của Trung tâm Quan trắc môi trườngtại Kế hoạch số 54/KH-TTQT ngày 23/8/2013; của Giám đốc Sở Tài chính tại Báocáo số 192/STC-BCTĐ ngày 27/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu góithầu: Mua sắm bộ máy sắc ký I on Phục vụ công tác với các nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Mua sắm bộ máy sắc ký I on phục vụcông tác.

2. Giá gói thầu: 1.756.000.000 đồng

(Bằng chữ: Một tỷ, bảy trăm năm mươi sáu triệuđồng).

Sản phẩm mới 100%. Mức giá trên là mức giá trần, đãbao gồm chi phí vận chuyển, lắp đặt, bảo hành, bảo trì, chuyển giao công nghệ,chạy thử, hướng dẫn sử dụng tại nơi sử dụng và các loại thuế theo quy định hiệnhành của nhà nước.

3. Nguồn kinh phí: Từ nguồn kinh phí sự nghiệp môitrường được giao cho Trung tâm Quan trắc môi trường năm 2013.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấuthầu:

4.1. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.

4.2. Phương thức đấu thầu: Một túi hồ sơ.

5. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày kểtừ ngày phê duyệt kế hoạch đấu thầu.

6. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày kể từ ngàyký hợp đồng.

Điều 2. Giám đốc Trung tâm Quan trắc môitrường có trách nhiệm tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu theo đúng quy địnhhiện hành và kế hoạch đấu thầu được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòngUBND tỉnh, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Trung tâm Quan trắc môi trườngvà các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh Bùi Văn Hạnh;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- VP UBND tỉnh:
+ LĐVP, TPKT, TH;
+ Lưu: VT, KT4.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hạnh