ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1375/QĐ-UBND

Hậu Giang, ngày 21 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ ÁPDỤNG PHẦN MỀM MỘT CỬA ĐIỆN TỬ TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊABÀN TỈNH HẬU GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng4 năm 2007 của Chính phủ về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt độngcủa cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơchế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địaphương;

Căn cứ Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27 tháng 8năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụngcông nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 – 2015;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố áp dụng phần mềm một cửađiện tử trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang nhưsau:

- Phần mềm một cửa điện tử có tên miền http://motcua.haugiang.gov.vnđược áp dụng tại Bộ phận nhận và trả kết quả trong các sở, ban, ngành tỉnh; Ủyban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

- Thời gian áp dụng chính thức kể từ ngày 01/9/2013.

Điều 2. Giám đốc Sở Thông tin và Truyềnthông có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ cùng các cơquan, đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung sau:

- Tổ chức triển khai, theo dõi, đôn đốc việc ápdụng phần mềm một cửa điện tử tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàntỉnh.

- Tiếp tục tổ chức tập huấn cán bộ quản lý, sử dụngvà thường xuyên theo dõi cập nhật thông tin về thủ tục hành chính.

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đạichúng, trên Cổng /Trang thông tin điện tử về việc áp dụng một cửa điện tử và hệthống tra cứu trực tuyến tình trạng hồ sơ trong giải quyết thủ tục hành chínhcho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dâncác huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; các tổchức, cá nhân có liên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH
Trần Công Chánh