ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1376/2012/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 08 tháng 6 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ TIỀN ĂNĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN THUỘC TỈNH QUẢN LÝ (TRỪ DÂN QUÂN BIỂN VÀ DÂN QUÂNTHƯỜNG TRỰC) KHI LÀM NHIỆM VỤ CÁCH XA NƠI CƯ TRÚ, KHÔNG CÓ ĐIỀU KIỆN ĐI, VỀHẰNG NGÀY

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ số 43/2009/QH12 ngày 23/11/2009;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND,UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Văn bản số 95/HĐND-KTNS2 ngày 21/5/2012 của Thườngtrực HĐND tỉnh về việc thống nhất thực hiện chế độ, chính sách hỗ trợ đối vớimột số đối tượng;

Theo đề nghị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho dân quân thuộc tỉnh quản lý (trừ dânquân biển và dân quân thường trực) khi làm nhiệm vụ cách xa nơi cư trú, khôngcó điều kiện đi, về hằng ngày bằng mức tiền ăn cơ bản của chiến sỹ bộ binh phụcvụ có thời hạn trong Quân đội nhân dân Việt Nam quy định tại Thông tư số 73/2011/TT-BQP ngày 13/5/2011 của Bộ Quốc phòng là 37.000đồng/người/ngày. KhiNhà nước điều chỉnh mức tiền ăn cơ bản của chiến sỹ bộ binh thì mức hỗ trợ tiềnăn của dân quân theo quy định này cũng được điều chỉnh theo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tàichính, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngànhthuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh vàcác đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thành