BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
----------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
THÀNH LẬP TỔ THẨM ĐỊNH ĐỀ CƯƠNG GÓI THẦU “NÂNG CẤP VÀ XÂY DỰNG
CƠ SỞ DỮ LIỆU CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP - THỦY SẢN”
THUỘC “CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG
CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT”
----------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ;
Căn cứ Quyết định số 11/2006/QĐ-TTg ngày 12/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020”;

>> Xem thêm:  Quy định của pháp luật về tái định cư tại chỗ là gì ? Thủ tục làm giấy tờ nhà đất tái định cư ?

Căn cứ Quyết định số 1971/QĐ-BNN-TC ngày 26/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán kinh phí hoạt động của Văn phòng Công nghệ sinh học năm 2011;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Tổ thẩm định đề cương gói thầu “Nâng cấp và xây dựng cơ sở dữ liệu Công nghệ sinh học nông nghiệp - thủy sản” thuộc “Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn”, bao gồm các ông bà trong danh sách kèm theo.
Điều 2. Các thành viên Tổ thẩm định có nhiệm vụ đánh giá, thẩm định đề cương cho phù hợp mục tiêu của Chương trình.
Tổ thẩm định tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, các thành viên Tổ thẩm định, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KHCN.
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
Triệu Văn Hùng

PHỤ LỤC
DANH SÁCH TỔ THẨM ĐỊNH
(Kèm theo Quyết định số 1376/QĐ-BNN-TC ngày 22 tháng 09 năm 2011

>> Xem thêm:  Phạm vi kinh doanh bất động sản và kinh doanh dịch vụ bất động sản đối với Nhà đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài?

của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT)

TT
Họ và tên
Cơ quan công tác
Chức danh trong Tổ thẩm định
1.
Triệu Văn Hùng
Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Tổ trưởng
2.
Đinh Thị Phương
Vụ Tài chính
Tổ phó
3.
Lê Thanh Châu
Văn phòng Bộ
Thành viên
4.
Hồ Quang Chí
Cục Chế biến, thương mại NLTS và nghề muối
Thành viên
5.
Nguyễn Xuân Dương
Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Thành viên
6.
Trần Tuấn Quỳnh
Văn phòng Công nghệ sinh học
Thư ký
7.
Đồng Sỹ Tiến
TT Tin học và Thống kê
Thành viên

>> Xem thêm:  Điều kiện để người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua đất ? Khi nào được mua nhà ở ?