UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1376/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 15 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP HIỆP HỘIDU LỊCH TỈNH PHÚ YÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội nước Cộng hòaxã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010của Chính phủ và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửađổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 323/TTr-SNV ngày 07 tháng 8 năm 2013 và đề nghị của Trưởng Ban Vận động thành lập Hiệp hộiDu lịch tỉnh Phú Yên ngày 20 tháng 6 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thành lập Hiệp hội Du lịch tỉnh Phú Yên.

Điều 2. Hiệp hội Du lịch tỉnh Phú Yên là tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức vàhoạt động theo Điều lệ được Chủ tịch UBND tỉnh Phê duyệt, tuân thủ quy định củapháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnhPhú Yên và các sở, ban, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội.

Hiệp hội Du lịch tỉnh Phú Yên có tư cách pháp nhân, con dấuvà tài khoản riêng, tự bảo đảm kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc SởVăn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban vận động thành lập Hiệp hội Du lịchtỉnh Phú Yên, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệmthi hành quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự