THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số:1377/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ NHIỆM ÔNG MAI TRỌNG NHUẬN, GIỮ CHỨC GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Kết luận của Ban Bí thư tại văn bản số 2678-CVNS/BTCTW ngày 08 tháng 10 năm 2007;
Xét đề nghị của Đại học Quốc gia Hà Nội tại văn bản số 2966/TCCB ngày 09 tháng 8 năm 2007; của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số 2545/TTr-BNV ngày 04 tháng 9 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông Mai Trọng Nhuận, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, giữ chức Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội và ông Mai Trọng Nhuận chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3,
- Ban Bí thư (để báo cáo);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Ban: Tổ chức TW, Tuyên giáo TW;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ KG, TCCB, Website CP;
- Lưu: VT, VPBCS (2), H.30

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng