ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1377/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 04 tháng 6 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔSUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KIÊN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chứcHội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hànhchính;

Căn cứ Quyết định số 1934/QĐ-UBND ngày 12 tháng9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc công bố bộ thủ tục hànhchính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Côngnghệ Kiên Giang;

Xét đề nghị của Giámđốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 45/TTr-SKHCN ngày 04 tháng 5 năm2013 về việc công bố mới, điều chỉnh thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giảiquyết của Sở Khoa học và Công nghệ và đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhândân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính banhành mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệtỉnh Kiên Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dâncác huyện, thị, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấnchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Hoàng Sa

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬAĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KIÊNGIANG

(Ban hành kèm theoQuyết định số 1377/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnhKiên Giang)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


TT

Tên thủ tục hành chính

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI

I. Lĩnh vực: Hoạt động khoa học và công nghệ

1

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

2

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi, bổ sung một hoặc một số nội dung ghi trên Giấy chứng nhận, trừ trường hợp thay đổi cơ quan quyết định thành lập hoặc thay đổi trụ sở chính (chuyển sang tỉnh/thành phố khác)

3

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

4

Giải thể tổ chức khoa học và công nghệ

5

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện, Chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ có vốn đầu tư trong nước hoặc ngoài nước

6

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi, bổ sung một hoặc một số nội dung ghi trong Giấy chứng nhận hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ có vốn đầu tư trong nước hoặc nước ngoài, trừ trường hợp thay đổi cơ quan quyết định thành lập hoặc thay đổi trụ sở chính (chuyển sang tỉnh/thành phố khác)

7

Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ có vốn đầu tư trong nước hoặc nước ngoài

II. Lĩnh vực: Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

1

Đăng ký công bố hợp chuẩn

2

Đăng ký công bố hợp quy

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

I. Lĩnh vực: Hoạt động khoa học và công nghệ

1

Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ