ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH

V/v Ban hành chế độ quản lý thu, lệ phí chứng thư tạm thời  ở xã, phường, thị trấn

_______________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994.

- Căn cứ Quyết định số 276/CTngày 28/7/1992 của HĐBT (nay là Chính phủ) về việc thống nhất quản lý các loại phí và lệ phí, Thông tư số 46/TC-TCT ngày 24/6/1993 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý thu phí, lệ phí ở xã, phường, thị trấn.

- Căn cứ Nghị quyết số 53/1998/NG-HĐ ngày 24/7/1998 kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khoá XII.

- Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế và Giám đốc Sở Tài chính vật giá về phương án xử lý đối với việc quản lý thu phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành kèm theo Quyết định này “chế độ quản lý thu phí và lệ phí tạm thời ở xã, phường, thị trấn” áp dụng thống nhất trong toàn tỉnh.

Điều 2: - Cục trưởng Cục Thuế chịu trách nhiệm hướng dẫn chi tiết việc thực hiện Quyết định này.

- Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/8/1998

Điều 3: Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Sở Tài chính vật giá, Thủ trưởng các ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã trong toàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT/ CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Thước