ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1378/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 30 tháng 05 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 800/QĐ-UBND NGÀY 03/4/2013 CỦA UBND TỈNH: BỔ SUNGDANH MỤC DỰ ÁN THUỘC KẾ HOẠCH ỨNG VỐN TỪ QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT TỈNH VĨNH PHÚC-NĂM2013

ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Dự toán Ngân sách tỉnhnăm 2013;

Căn cứ Quyết định số 3468/QĐ-UBND ngày 07/12/2011 của UBND tỉnh về việc thành lập Quỹ Phát triển đấttỉnh Vĩnh Phúc;

Căn cứ Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 18/7/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Điều lệtổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ Phát triển đất tỉnh VĩnhPhúc;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 03/4/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch ứng vốn từ Quỹ Pháttriển đất năm 2013;

Xét đề nghị của Quỹ Phát triểnđất tỉnh Vĩnh Phúc tại Tờ trình số 06/TTr-QPTĐ ngày 15/3/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bổ sung Quyết địnhsố 800/QĐ-UBND ngày 03/4/2013 của UBND tỉnh: Bổ sung Danh mục thuộc Kế hoạchứng vốn từ Quỹ Phát triển đất tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013, tại Biểu chi tiết kèmtheo Quyết định, thêm 01 danh mục dự án thuộc xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương,như sau:

Số TT

TÊN DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH

Quyết định phê duyệt

1

Hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ, giãn dân, tái định cư và đấu giá QSDĐ xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương

QĐ số 03/QĐ-CT ngày 26/01/2011 của UBND xã Hợp Thịnh

Kế hoạch vốn được ứng: Nằm trongtổng mức vốn tối đa cho huyện Tam Dương năm 2013, đã duyệt tại Quyết định số800/QĐ-UBND ngày 03/4/2013: 25 tỷ đồng.

Mức vốn ứng cụ thể cho từng Dự ándo cấp có thẩm quyền quyết định trên cơ sở tiến độ thực hiện dự án, nhu cầu vốnứng của từng dự án theo Điều 23, Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 18/7/2012của UBND tỉnh.

Điều 2.Các nội dung khácđược giữ nguyên và thực hiện theo Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 03/4/2013 củaUBND tỉnh.

Giao Quỹ Phát triển đất tỉnh, BanGPMB và phát triển quỹ đất tỉnh Vĩnh Phúc, UBND huyện Tam Dương phối hợp chặtchẽ để chỉ đạo, đôn đốc hướng dẫn các đơn vị chủ đầu tư quản lý, sử dụng vốnứng đúng mục đích, hiệu quả và hoàn trả vốn ứng đầy đủ, đảm bảo đúng thời gianquy định.

Điều 3. Quyết định có hiệulực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốccác Sở: Tài chính, Kế hoạch Đầu tư, Tài nguyên Môi trường, Xây dựng; Giám đốcKho bạc nhà nước tỉnh; Trưởng Ban GPMB và phát triển quỹ đất tỉnh Vĩnh Phúc;Chủ tịch UBND huyện Tam Dương; Giám đốc Quỹ phát triển đất tỉnh Vĩnh Phúc; Chủtịch UBND xã Hợp Thịnh (huyện Tam Dương) và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cóliên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Quang Hồng