ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1378/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 29 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO BỔ SUNG BIÊN CHẾ NĂM2013 CHO ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ BẮC KẠN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮCKẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số: 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chínhphủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị quyết số: 17/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của Hộiđồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn phê duyệt biên chế sự nghiệp, hợp đồng lao động theoNghị định số: 68/2000/NĐ-CP và thông qua tổng biên chế công chức năm 2013;

Căn cứ Công văn số: 131/HĐND-VP ngày 21/8/2013 của Thườngtrực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho ý kiến về giao bổ sung biên chế viênchức năm 2013 cho Ủy ban nhân dân thị xã Bắc Kạn;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số: 885/TTr-SNV ngày19/6/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao bổ sung 04 biên chế viên chức (từ số biên chế dự phòng của tỉnhnăm 2013) cho Ủy ban nhân dân thị xã Bắc Kạn để bố trí cho Đội Quản lý trật tựđô thị thị xã Bắc Kạn.

Điều 2. Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn Ủy ban nhân dân thị xã Bắc Kạn sửdụng số biên chế trên theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính,Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn, Chủ tịch UBND thị xã Bắc Kạn và Thủ trưởngcác đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Đường