BỘ QUỐC PHÒNG--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 138/2002/QĐ-BQP

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUYCHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NHÀ TANG LỄ SỐ 5 TRẦN THÁNH TÔNG, HÀ NỘI

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

- Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luậtngày 12/11/1996;

- Căn cứ Nghị định số 41/CP ngày 5 tháng 7 năm1996 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của BộQuốc phòng;

- Căn cứ Nghị định số 62/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng9 năm 2001 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức lễ tang đối với cánbộ, công chức, viên chức nhà nước khi từ trần;

- Căn cứ vào Quyết định số 34/2002/QĐ-TTg ngày20 tháng 2 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng và quản lý Nhà tanglễ số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội;

- Xét đề nghị của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành Quy chế quản lý và sử dụngNhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổngcục Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, Tư lệnh Quân khu Thủ đô, Giám đốc Bệnhviện Trung ương Quân đội 108, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG
Thượng tướng Phạm Văn Trà

QUY CHẾ

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNGNHÀ TANG LỄ SỐ 5 TRẦN THÁNH TÔNG, HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 138/2002/QĐ-BQP ngày 25 tháng 9 năm 2002 củaBộ trưởng Bộ Quốc phòng)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh:

Quy chế này quy định việc quản lý và sử dụng Nhàtang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội (sau đây viết tắt là Nhà tang lễ); quy địnhchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý Nhà tang lễ và trách nhiệm củacác cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan trong việc quản lý và sử dụng Nhà tanglễ.

Điều 2. Nguyên tắc sử dụng Nhà tang lễ

Việc sử dụng Nhà tang lễ để tổ chức lễ tang phảiđúng đối tượng theo quy định tại Quyết định số 34/2002/QĐ-TTg ngày 20/2/2002 củaThủ tướng Chính phủ (sau đây viết tắt là Quyết định số 34/2002/QĐ-TTg ) và Quychế về tổ chức lễ tang trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Lễ tang cần được tổchức trang nghiêm, phù hợp với truyền thống dân tộc, nếp sống văn minh, đảm bảoan toàn, tiết kiệm.

Điều 3. Thứ tự ưu tiên khi sử dụng Nhà tang lễ

1. Lễ Quốc tang;

2. Lễ tang cấp Nhà nước;

3. Lễ tang đối với cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nướcvà đoàn thể theo quy định tại mục III, IV, V, VI (Phụ lục ban hành kèm theoQuyết định số 34/2002/QĐ-TTg ).

4. Lễ tang đối với cán bộ, sĩ quan quân đội hy sinhtừ trần tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (sau đây viết tắt là BVTƯQĐ 108)

Điều 4. Nhà tang lễ bao gồm các hạng mục sau

1. Nhà tang lễ chính, nhà chờ số 1, số 2;

2. Nhà làm việc của Ban quản lý Nhà tang lễ, cổng,sân, đường, tường bao...;

3. Nhà bảo quản thi hài thuộc khoa giải phẫu bệnhlý BVTƯQĐ 108;

4. Trang thiết bị kỹ thuật được biên chế và các doanhdụng cụ phục vụ cho Nhà tang lễ;

5. Đường dây, trạm biến áp hạ thế;

6. Xe tang (xe chở thi hài).

Điều 5. Việc sử dụng Nhà tang lễ

Việc sử dụng xe tăng lễ, trang trí lễ đài và sử dụngcơ sở vật chất của Nhà tang lễ trong tổ chức các loại lễ tang thực hiện theoquy định tại Nghị định số 62/2001/NĐ-CP ngày 12/9/2001 của Chính phủ (sau đâyviết tắt là Nghị định số 62/2001/NĐ-CP .

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC VÀTỔ CHỨC BIÊN CHẾ CỦA BAN QUẢN LÝ NHÀ TANG LỄ

Điều 6. Chức năng của Ban quản lý Nhà tang lễ

Ban quản lý Nhà tang lễ là đơn vị hoạt động sự nghiệptrực thuộc BVTƯQĐ 108, có chức năng quản lý và sử dụng Nhà tang lễ theo đúngquy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng.

Điều 7. Nhiệm vụ của Ban quản lý Nhà tang lễ

1. Tổ chức bảo đảm và phục vụ lễ tang tại Nhà tanglễ;

2. Trực tiếp quản lý cơ sở vật chất, trang thiếtbị kỹ thuật của Nhà tang lễ theo Quyết định của Giám đốc BVTƯQĐ 108;

3. Phối hợp với Khoa giải phẫu bệnh lý BVTƯQĐ 108tiếp nhận, bảo quản và khâm liệm thi hài của người hy sinh, từ trần đúng đốitượng theo quy định tại Quyết định 34/2002/QĐ-TTg ;

4. Làm công tác chuẩn bị cho buổi lễ tang; vận hànhcác trang thiết bị kỹ thuật phục vụ cho lễ tang; đảm bảo xe tang (trừ Quốc tangvà lễ tang cấp Nhà nước);

5. Xếp lịch tổ chức lễ tang; hợp đồng với các cơquan, đơn vị có liên quan đảm bảo cho lễ tang, Chấp hành nghiêm chỉnh các quy địnhcủa Chính phủ, của Bộ Quốc phòng trong việc quản lý và sử dụng Nhà tang lễ.

6. Đăng ký, quản lý, lưu trữ danh sách và hồ sơ đốitượng tổ chức lễ tang của Nhà tang lễ.

Điều 8. quyền hạn của Ban quản lý Nhà tang lễ

1. Được yêu cầu cơ quan, đơn vị, tổ chức và gia đìnhcó người hy sinh, từ trần khi sử dụng Nhà tang lễ thực hiện đúng đối tượng,đúng quy định.

2. Quan hệ với các cơ quan trong và ngoài quân độiđể thực hiện nhiệm vụ được giao;

3. Được đăng ký và sử dụng con dấu riêng của BanQuản lý Nhà tang lễ trong quan hệ, giao dịch công tác.

Điều 9. Mối quan hệ công tác của Ban quản lý Nhàtang lễ

1. Chịu sự chỉ huy trực tiếp của Ban Giám đốcBVTWQĐ 108;

2. Đối với các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng cóliên quan là quan hệ chỉ đạo và chịu sự chỉ đạo về nghiệp vụ;

3. Đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức và gia đình cóngười hy sinh, từ trần khi sử dụng Nhà tang lễ là quan hệ phối hợp, hiệp đồngtrong phục vụ lễ tang.

Điều 10. Tổ chức, biên chế của Ban quản lýNhà tang lễ

1. Ban Quản lý Nhà tang lễ có Trưởng Ban và một sốsĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng, Hạ sĩ quan,chiến sĩ.

2. Biên chế cụ thể của Ban quản lý Nhà tang lễ doBộ Tổng Tham mưu quy định.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUANTRONG TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Đối với các cơ quan, tổ chức và gia đìnhcó người hy sinh, từ trần

1. Thực hiện đúng đối tượng theo quy định tại Quyếtđịnh số 34/2002/QĐ-TTg ;

2. Thống nhất với Ban Quản lý Nhà tang lễ về kế hoạchtổ chức lễ tang; hợp đồng cụ thể các nội dung phục vụ tổ chức lễ tan do BanQuản lý Nhà tang lễ đảm nhiệm;

3. Thực hiện đúng quy định khi sử dụng Nhà tang lễ.

Điều 12. Đối với Bệnh viện Trung ương Quân đội108

1. Trực tiếp quản lý toàn bộ Nhà tang lễ gồm: Cáchạng mục quy định tại Điều 4 Quy chế này; hồ sơ, tài liệu về đất đai, về đầu tưxây dựng và hồ sơ tài liệu khác có liên quan đến Nhà tang lễ; định kỳ kiểm kêvà kiểm tra, sửa chữa những hư hỏng về trang thiết bị kỹ thuật của Nhà tang lễ.

2. Chỉ huy trực tiếp, toàn diện về mọi mặt đối vớiBan quản lý Nhà tang lễ; soạn thảo trình Bộ ban hành chế độ làm việc của Banquản lý Nhà tang lễ và thủ tục hợp đồng khi sử dụng Nhà tang lễ.

3. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền phối hợpvới Ban quản lý Nhà tang lễ phục vụ và đảm bảo lễ tang theo nhiệm vụ được giao.

Điều 13. Đối với các cơ quan chức năng Bộ Quốcphòng

1. Bộ Tổng Tham mưu có trách nhiệm chủ trì soạn thảovà trình Bộ Quốc phòng ban hành hướng dẫn về nghi thức tổ chức lễ tang đối vớicác đối tượng quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều 3 Quy chế này; giao nhiệm vụ chocơ quan, đơn vị tham gia phục vụ lễ Quốc tang, lễ tang cấp Nhà nước theo phâncông của Ban lễ tang Nhà nước; quy định về biên chế của Ban Quản lý Nhà tanglễ; đảm bảo và trang bị cho Nhà tang lễ.

2. Tổng cục Chính trị có trách nhiệm theo dõi, chỉđạo, kiểm tra các hoạt động của Nhà tang lễ đảm bảo việc thực hiện đúng quy địnhtại Quyết định số 34/2002/QĐ-TTg và Quy chế của Bộ Quốc phòng;

3. Các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng có liên quan:(Cục Chính sách/TCCT. Cục Cán bộ/TCCT, Cục Bảo vệ An ninh/TCCT, Cục Quân y/TCHC,Cục Tài chính/BQP, Cục Quân huấn/BTTM...) theo phạm vi nhiệm vụ được phân công,có trách nhiệm phối hợp và tạo điều kiện để Nhà tang lễ hoạt động có hiệu quả,đúng mục đích, đảm bảo an toàn, tiết kiệm.

Điều 14. Đối với Quân khu Thủ đô

Quân khu Thủ đô chịu trách nhiệm bảo đảm lực lượng,phương tiện phục vụ lễ tang theo hướng dẫn của Bộ Tổng Tham mưu.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Kinh phí đảm bảo cho hoạt động của Nhàtang lễ

1. Kinh phí điện, nước, xăng dầu; kinh phí bảo dưỡng,sửa chữa, mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ Nhà tang lễ do BVTWQĐ 108lập dự toán trong kinh phí thường xuyên hàng năm của Bộ Quốc phòng.

2. Tiền mai táng (quan tài, đồ phục vụ khâm liệm,...)thực hiện theo quy định của Điều lệ Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Chi phí phục vụlễ tang của đối tượng từng cấp thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nướcvà Bộ Quốc phòng.

Điều 16. Tổ chức thực hiện

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắccần sửa đổi, bổ sung Quy chế, các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan phảnánh về Tổng cục Chính trị để đề nghị Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định./.