HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 138-HĐBT

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 1986

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHIA XÃ THẠCH LÂM THÀNH HAI XÃ THẠCH ĐẠN VÀ XÃ BẢO LÂM THUỘC HUYỆN CAO LỘC, TỈNH LẠNG SƠN.

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980;
Căn cứ điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ Quyết định số 214-CP của Hội đồng Chính phủ ngày 21-11-1970;
Căn cứ Quyết định số 64b-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981;
Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn và Ban Tổ chức của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chia xã Thạch Lâm của huyện Cao Lộc thuộc tỉnh Lạng Sơn thành hai xã lấy tên là xã Thạch Đạn và xã Bảo Lâm.

a) Xã Thạch Đạn có diện tích tự nhiên 4.114 hécta với 2.748 nhân khẩu.

Địa giới xã Thạch Đạn ở phía đông giáp xã Hoà Cư và xã Lộc Thanh; phía tây giáp xã Bảo Lâm và xã Thuý Hồng; phía nam giáp xã Hoà Cư và xã Hoàng Đồng; phía bắc giáp xã Bảo Lâm và xã Lộc Thanh.

b) Xã Bảo Lâm có diện tích tự nhiên 4.544 hécta với 2.296 nhân khẩu.

Địa giới xã Bảo Lâm ở phía đông giáp xã Lộc Thanh; phía tây giáp thị trấn Đồng Đăng; phía nam giáp xã Thạch Đạn và xã Thuỵ Hùng; phía bắc giáp Trung Quốc.

Điều 2. Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn và Ban Tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Đoàn Trọng Truyến

(Đã ký)