SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 2 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Tổ Công tác công bố giá vật liệu xây dựng trong lĩnh vực quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn thành phố

________________________

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Pháp lệnh Giá số 40/PL-UBTVQH10 ngày 26 tháng 4 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng cồng trình;

Căn cứ Công văn số 190/BXD-KTTC ngày 28/01/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn áp dụng giá vật liệu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 77/QĐ-UB ngày 28/02/1989 của ủy ban nhân dân thành phố về việc hợp nhất ủy ban Xây dựng cơ bản và Sở. Xây dựng thành phố thành một tổ chức mới lấy tên là Sở Xây dựng và-Quyết định số 122/2003/QĐ-UB ngày 18/7/2003 của ủy ban nhân thành phố về việc chuyển giao chức năng quản lý Nhà nước về nhà ở từ Sở Địa chính - Nhà đất sang Sở Xây-dựng;

Căn cứ Quyết định số 96/2004/QĐ-UB ngày 12/04/2004 của ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Xây dựng thành phố;

Căn cứ Chỉ thị số 13/2008/CT-UBND ngày 09/5/2008 của ủy ban nhân dân thành phố về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 4809/QĐ-UBND ngày 06/11/2008 cùa ủy ban nhân dân thành phố về chấm dứt hoạt động của Tổ Công tác liên ngành thông báo giá, kiểm soát giá vật liệu xây dựng trong lĩnh vực đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố;

Căn cứ các Công văn số 1761/KT3 -N6 ngày 28/11/2008 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 3; số 1645/SNN-TCCB ngày 04/12/2008 của Sợ Nông nghiệp và Phát triền nông thôn; số 12160/STC-BVG ngày 09/12/2008 của Sở Tài chính; số 154/SGTVT-TCCB ngày 09/12/2008 của Sở Giao thông Vận tải; số 1608/SCT-TCCB ngày 10/12/2008 của Sở Công Thương và số 072/3KHCN-KHTC ngày 09/02/2009 của sở Khoa học và Công nghệ về việc cử cán bộ tham gia Tổ công tác công bố giá vật liệu xây dựng trong lĩnh vực quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn thành phố;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thành lập Tổ Công tác công bố giá vật liệu xây dựng trong lĩnh vực quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trinh trên địa bàn thành phố, gồm các thành viên có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Văn Hiệp, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Tổ trưởng;

2. Bà Nguyễn Minh Trang, Trưởng Phòng Quản lý Kinh tế xây dựng - Sở Xây dựng, Tổ phó;

3. Ông Đậu An Phúc, Phó Phòng Quản lý Giao thông bộ - Sở Giao thông Vận tải, Thành viên;

4. Ông Nguyễn Lê Thi, Trưởng Phòng Nghiệp vụ 6 - Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 3, Thành viên;

5. Bà Lưu Ngọc Bích Hà, Trưởng Phòng Thủy lợi Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thành viên;

6. Ông Phan Thanh Tuấn, Chuyên viên Sở Công Thương, Thành viên;

7. Ông Lê Xuân Hơn, Chuyên viên Sở Tài chính, Thành viên;

8. Ông Lê Sanh Quốc Hưng, chuyên viên Sả Khoa học và Công nghệ, Thành viên.

Điều 2. Giúp việc cho Tổ Công tác công bố giá vật liệu xây dựng có Tổ chuyển viên giúp việc và Tổ thu thập thông tin, gồm các thành viên có tên sau đây:

1. Tổ chuyên viên giúp việc:

1 . Ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Phòng Quản lý Kinh tế xây dựng - Sở Xây dựng, Tổ trưởng;

2. Ông Phạm Minh Dzũng, Chuyên việc Phòng Quản lý Kinh tế xây dựng - Sở Xây dựng, Tổ phó;

3. Ông Phạm Hữu Tạo, Phó Phòng Quản lý chất lượng công trình - Sở Xây đựng, Tổ viên;

4. Ông Lê Hữu Hùng, Chuyên viên Phòng Quản lý Kinh tế xây dựng - Sở Xây dựng, Tổ viên;

5. Ông Phan Thanh Hải, Chuyên viên Phòng Quản lý Kinh tế xây dựng - Sở Xây đựng, Tổ viên;

6. Bà Nghiêm Thu Huệ, Chuyên viên Phòng Quản lý Kinh tế xây đựng – Sở Xây dựng, Tổ viên;

7. Bà Trương Lệ Uyên, Chuyên viên Phòng Quản lỷ Năng lực hành nghề, Sở Xây dựng, Tổ viên.

II. Tổ Thu thập thông tin:

1. Ông Trần Quốc Đạt, Phó Phòng Quản lý Kinh tế xây dựng - Sở Xây dựng, Tổ trưởng;

2. Ông Đoàn Minh Ký, Chuyên viên Phòng Quản lý Kinh tế xây dựng - Sở Xây dựng, Tổ viên;

3. Bà Nguyễn Ngọc Thanh, Chuyên viên Phòng Quản lý Kinh tế xây dựng - Sở Xây dựng, Tổ viên; '

4. Bà Võ Thị Mỹ Trang,* Chuyên viên Phòng Quản lý Kinh tế xây dựng - Sở Xây dựng, Tổ viên;

5. Ông Đỗ Quốc Tuấn, Chuyên viên Phòng Quản lý Kinh tế xây đựng - Sở Xây dựng, Tổ viên;

6. Ông Phan Thanh Tuấn, Chuyên viên Sở Công Thương, thành viên Tổ công tác, Tổ viên;

Trường hợp cần thiết, Tổ Công tác công bố giá vật liệu xây dựng sẽ mời thành viên các Sở ngành chuyên môn, quận, huyện tham gia Tổ Thu thập thông tin giá vật liệu xây dựng.

Điều 3. Tổ Công tác công bố giá vật liệu xây dựng có nhiệm vụ khảo sát, xây dựng mạng lưới báo giá; xây dựng Bảng công bố giá vật liệu xây dựng phù hợp với mặt bằng giá tại địa phương định kỳ hàng tháng hoặc quý đối với các loại vật liệu xây dựng chủ yếu và phổ biến, trình Ban Giám đốc Sở Xây dựng ký ban hành. Trường hợp cần thiết, hàng tháng Sở xây dựng có thể công bố bổ sung và điều chỉnh giá một số vật liệu mới và một số vật liệu chủ yếu (sắt, thép, xi măng...) có giá biến động lớn theo quy định và theo chi đạo cùa ủy ban nhân dân thành phố

Điều 4. Bảng công bố giá vật liệu xây dựng được công bố định kỳ hàng tháng hoặc quý bằng các hình thức sau :

- In thành tập để phát hành rộng rãi, công khai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. ’

- Niêm yết công khai tại Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh.

- Đưa lên website của Sở Xây dựng.

- Đăng trên Tạp chí Đầu tư và Xây dựng - Sở Xây dựng.

Điều 5. Kinh phí hoạt động của Tổ Công tác công bố giá vật liệu xây dựng do ngân sách thành phố cấp.

- Tổ Công tác công bố giá vật liệu xây dựng chịu trách nhiệm lập dự toán trình ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt và thanh, quyết toán theo đúng quy định hiện hành.

- Dự toán kinh phí hoạt động bao gồm : Chi phí phụ cấp cho các thành viên tham gia Tổ Công tác công bố giá vật.liệu xây dựng, Tổ chuyên viên giúp việc; Tổ thu thập thông tin; bộ phận gián tiếp phục vụ cho các hoạt động của tổ thường xuyên; chi phí nghiên cứu, chi phí cung cấp thông tin; công tác phí; chi phí làm ngoài giờ; các chi phí khác (hội họp, trang thiết bị phục vụ và các chi phí có liên quan đến hoạt động của Tổ Công tác công bố giá vật liệu xây dựng).

Điều 6. Giao Tổ Công tác công bố giá vật liệu xây dựng dự thảo Quy chế hoạt động của Tổ Công tác công bố giá vật liệu xây dựng trình Giám đốc Sở Xây dựng ký ban hành và chịu trách nhiệm kiểm tra thường xuyên việc thực hiện Bảng công bố giá vật liệu xây dựng theo uy định và theo phân công của ủy ban nhân dân thành phố trên địa bàn thành phố.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 8. Chánh Văn phòng Sở Xây dựng, Thủ trưởng các phòng ban có liên quan, các thành viên trong Tổ Công tác công bố giá vật liệu xây dựng, Tổ chuyên viên giúp việc, Tổ thu thập thông tin chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Giám đốc

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Bền