ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 138/QĐ- UBND

Thanh Hóa, ngày 12 tháng 01 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY HOẠCHQUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI TỈNH THANH HÓA, GIAI ĐOẠN 2011-2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM2020

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Quảng cáo số 39/2001/PL-UBTVQH10 ngày 16/11/2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo;

Căn cứ Quyết định số 2209/QĐ- UBND ngày 11/7/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụlập Đề án Quy hoạch Quảng cáo ngoài trời tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011-2015,định hướng đến năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao vàDu lịch tại Tờ trình số 1961/SVHTTDL-NVVH ngày 08 tháng 12 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch Quảng cáo ngoàitrời tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020, theo cácnội dung sau:

I. MỤC TIÊU QUY HOẠCH

1. Mục tiêu chung:

Quy hoạch hệ thống quảng cáo trực quan ngoài trời,bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, tạo cơ sởpháp lý thuận lợi cho các đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, quảng cáongoài trời theo đúng quy định, góp phần phục vụ đắc lực công tác tuyên truyềncác nhiệm vụ chính trị của tỉnh; góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, lưuthông hàng hóa, phục vụ dân sinh; đồngthời tạo cảnh quan đẹp cho các đô thị và quảng bá phát triển du lịch.

Xác định cụ thể vị trí đất đai, không gian sử dụng,quy mô, hình thức và nội dung của các cụm bảng quảng cáo trên các tuyến quốclộ, vị trí treo băng zôn, trạm bảng tin, quảng cáo rao vặt và các hình thứcquảng cáo ngoài trời khác; trên cơ sở đótrình cấp có thẩm quyền giao quyền sử dụng đất, hoặc cho thuê đất sử dụng lâudài, phù hợp với quy hoạch chung, quy hoạch vùng, lĩnh vực và quy mô phát triểnđô thị; không phá vỡ kiến trúc cảnh quan và không gian đô thị, đáp ứng nhu cầugiao lưu, hội nhập và phát triển; tiếp cận và áp dụng công nghệ quảng cáo tiêntiến hiện đại, tương xứng và phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hộicủa tỉnh, phù hợp với đặc điểm dân cư, phong tục, tập quán của từng địa phương.

2. Mục tiêu cụ thể:

2.1. Xây dựng hệ thống bảng cổ động trựcquan:

* Giai đoạn 2011 - 2015:

- Rà soát hệ thống bảng cổ động trực quan, băng -zôn, trạm bảng tin, bảng hộp đèn trên cột điện và dải phân cách các hình thứcquảng cáo ngoài trời khác, phục vụ công tác tuyên truyền đã có ở các trung tâm(thành phố, thị xã, thị trấn, thị tứ...) để điều chỉnh cho phù hợp với Quyhoạch.

- Xây dựng mới hệ thống bảng cổ động trực quan ởtrung tâm thành phố Thanh Hóa dọc Đại lộ Lê Lợi, đường Quốc lộ 1A phần đi qua thànhphố Thanh Hóa, Khu đô thị mới phía Đông, phía Tây và từ cửa ô của thành phố đitrung tâm các huyện, thị xã.

- Xây dựng hệ thống bảng hộp đèn trên dải phân cáchvà trên cột điện tại trục đường Đại lộ Lê Lợi và tuyến Quốc lộ 1A đi qua thànhphố Thanh Hóa.

- Xây dựng các bảng cổ động trực quan, trạm bảngtin, theo các đường chính của cấp xã, phường, thôn, khu dân cư.

- Xây dựng 03 bảng cổ động trực quan tuyên truyềncó nội dung tổng hợp về chính trị, kinh tế, văn hóa, du lịch, thương mại tại 03điểm giáp ranh các tỉnh: Nghệ An, Ninh Bình, Hòa Bình (kinh phí lấy từ nguồnngân sách).

* Giai đoạn 2016 - 2020:

- Thực hiện hệ thống bảng cổ động trực quan tuyêntruyền phục vụ nhiệm vụ chính trị dọc theo các tuyến đường mới, các khu đô thịmới hình thành.

- Tiếp cận và đưa công nghệ tuyên truyền hiện đạivà nâng cấp các bảng cổ động trực quan, phục vụ tuyên truyền nhiệm vụ chính trị.

- Xây dựng các bảng cổ động trực quan đồng bộ, đúngquy định, kích thước, kiểu dáng, an toàn, mỹ quan trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

2.2. Xây dựng hệ thống bảng quảng cáo ngoàitrời:

* Giai đoạn 2011 - 2015:

- Giữ nguyên hiện trạng các bảng tấm lớn đã cấpgiấy phép, hàng năm, trong quá trình gia hạn sẽ thực hiện điều chỉnh về vị trí,diện tích, khoảng cách giữa các bảng theo quy hoạch được duyệt.

- Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, tiếp tục cấpphép và khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư bảng tấm lớn dọc theo tuyến Quốclộ 1A, Đường Hồ Chí Minh và các trục đường liên tỉnh, liên huyện, liên xã, cácgiao lộ thu hút các doanh nghiệp quảng cáo.

- Xây dựng hệ thống quảng cáo bảng hộp đèn tại dảiphân cách một số tuyến đường, tuyến phố thuộc thành phố Thanh Hóa và tại trungtâm một số huyện.

- Xây dựng Bảng quảng cáo bảng điện tử (LED) tạiTrung tâm Thành phố, Khu đô thị phía Bắc, Khu đô thị phía Nam, Quảng trường LêLợi và một số vị trí thuận lợi khác.

- Bảng quảng cáo (dưới 40m2) được thựchiện tại siêu thị, giao lộ, trung tâm thương mại, một số tuyến đường nội thị.

- Thực hiện xây dựng quy hoạch chi tiết theo phươngthức xã hội hóa các điểm treo băng zôn trong nội thành thành phố Thanh Hóa, thịxã Sầm Sơn, Bỉm Sơn và một số trung tâm huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

- Quảng cáo rao vặt được thực hiện theo phương thứcxã hội hóa tại các điểm nhạy cảm thu hút cao độ sự quan tâm của công chúng như:Tại khu vực nhà văn hóa, khu vực các nút, điểm giao thông, khu vực chợ đầumối...

* Giai đoạn 2016 - 2020:

- Hoàn chỉnh toàn tuyến Quốc lộ 1A toàn bộ hệ thốngbảng quảng cáo tấm lớn đúng kích thước theo quy hoạch, bảo đảm mỗi bảng quảngcáo là một công trình đầu tư khai thác trong nhiều năm.

- Hoàn thiện và thực hiện quy hoạch đường Quốc lộ1A, đường Hồ Chí Minh và một số tuyến đường thu hút được hiệu quả quảng cáocao, đưa công nghệ quảng cáo hiện đại, tiên tiến vào lắp đặt và vận hành.

- Đưa công nghệ quảng cáo mới (hình ảnh cuộn, thayhình, quảng cáo di động) vào các bảng quảng cáo tấm lớn.

II. NỘI DUNG QUYHOẠCH

1. Nguyên tắc quyhoạch tuyên truyền cổ động trực quan, quảng cáo ngoài trời.

- Việc xen lẫn tuyên truyền cổ động trực quan phụcvụ nhiệm vụ chính trị với quảng cáo ngoài trời trên cùng một diện tích, phải cónội dung phù hợp và được phép của cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động quảngcáo.

- Ưu tiên các vị trí tốt nhất (lưu lượng người đi,các đầu mối giao thông, các giao lộ, điểm tiếp giáp với các tỉnh bạn, khôngđược che khuất tầm nhìn, ảnh hưởng đến an toàn giao thông) cho việc tuyêntruyền cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị.

- Thực hiện việc tuyên truyền cổ động trực quanphục vụ nhiệm vụ chính trị - quảng cáo ngoài trời ở những vị trí thích hợp đãquy hoạch, không làm ảnh hưởng xấu đến mỹ quan khu dân cư, đô thị; phải đạtđược hiệu quả tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị và hiệu quả kinh tế khitổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện quảng cáo giới thiệu sản phẩm.

- Đảm bảo tính kế thừa, duy trì hệ thống tuyêntruyền cổ động trực quan, quảng cáo ngoài trời hiện tại đã được cấp phép. Việcgia hạn, cấp mới giấy phép thực hiện quảng cáo sẽ có sự điều chỉnh cho phù hợpvới nội dung quy hoạch và theo lộ trình thích hợp.

2. Đối tượng:

- Hệ thống bảng cổ động trực quan, băng zôn, bảnghộp đèn trên dải phân cách và trên cột điện, trạm bảng tin phục vụ nhiệm vụchính trị.

- Bảng quảng cáo tấm lớn, bảng quảng cáo tấm nhỏ.

- Băng zôn.

- Quảng cáo bảng hộp đèn.

- Bảng hộp đèn dải phân cách, trên cột điện.

- Quảng cáo tại các sạp báo, nhà chờ xe buýt, điểmbán vé xe buýt và cabin điện thoại công cộng.

- Quảng cáo bằng bảng điện tử Led.

- Các hình thức bảng quảng cáo áp tường nhà.

- Các loại hình quảng cáo ngoài trời khác.

3. Phạm vi: Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa:

- Các trung tâm chính trị - kinh tế - xã hội cấptỉnh, cấp huyện, cấp xã, thôn, khu dân cư.

- Các trục đường chính cấp quốc gia đi qua địa bàntỉnh cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, thôn, khu dân cư.

- Các cụm, khu công nghiệp hiện có và dự kiến trongquy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Hệ thống các nhà văn hóa từ tỉnh đến khu dân cư.

- Các khu đô thị cũ, mới và một số điểm thích hợptại một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà dân có nhu cầu.

4. Địa điểm, hìnhthức, phương tiện không được phép quảng cáo:

Ngoài những địa điểm, hình thức, phương tiện đãđược quy định tại Pháp lệnh Quảng cáo và Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày13/3/2003 của Chính phủ và Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 của BộVăn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); các tổ chức, cánhân thực hiện quảng cáo không được:

- Quảng cáo ngoài trời tại các trường học, bệnhviện;

- Trên nóc nhà, mái nhà, mặt nước hồ ở khu đô thị;

- Phát tán các loại tờ rơi, tờ gấp trên đường phố;

- Dán tờ rơi, áp phích, in số điện thoại trên tườngnhà, tường rào, trên cây...

5. Các hoạt độngquảng cáo không cần giấy phép:

- Quảng cáo trên dù che, xe đẩy, thùng hàng, cờdây, trong siêu thị, trung tâm thương mại, cao ốc, văn phòng. Phải tuân theoquy định của pháp luật và pháp luật về quảng cáo đảm bảo các điều kiện sau:

+ Quảng cáo trên các loại xe đẩy, thùng hàng trênxe không được dùng âm thanh để quảng cáo (Bằng lời nói trực tiếp hoặc bằngcassette thu âm, phát các bản nhạc).

+ Các loại dù che, cờ dây, tờ rơi, mẫu giới thiệusản phẩm chỉ được đặt trong khuôn viên của nơi kinh doanh, địa điểm tổ chức.

- Quảng cáo rao vặt:

+ Quảng cáo trong các cuộc liên hoan, hội nghị, hộithảo, biểu diễn nghệ thuật, giao lưu văn hóa hoặc các chương trình vui chơigiải trí thực hiện theo quy định tại: Điều 13 Pháp lệnh quảng cáo, Điều 13 Nghịđịnh số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết ban hànhPháp lệnh quảng cáo khoản 9 mục II Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003của Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫnthực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP của Chính phủ và khoản 4 Thông tư số 79/2005/TT-BVHTT ngày 8/12/2005 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch) sửa đổi bổ sung một số quy định của Thông tư số43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003.

6. Quy định đối với biển hiệu:Biển hiệuđược đặt tại trụ sở, nơi kinh doanh của tổ chức, cá nhân hình thức nội dung thểhiện và vị trí đặt biển hiệu phải tuân theo đúng quy định tại Điều 22 Chương VIQuy chế hoạt động Văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ và tuân theo các quy định sau:

- Trên biển hiệu chỉ được thể hiện Logo (Biểu tượngđã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền, không được quảng cáo bất cứ loại hàng hóa, dịch vụ nào. Biểu tượng không được vượtquá 1/4 diện tích biển hiệu).

- Kích thước biển hiệu: Chiều cao tối đa 1,5m chiềudài không được vượt quá chiều ngang của mặt tiền công trình.

- Số lượng biển hiệu: Mỗi cơ quan, tổ chức chỉ đượcviết, đặt một biển hiệu tại cổng, trụ sở hoặc nơi kinh doanh độc lập. Với tổchức, cá nhân khác chỉ được đặt một biển hiệu ngang và không quá hai biển hiệudọc. Đối với cao ốc văn phòng có nhiều cơ quan, tổ chức đặt văn phòng thì mỗicơ quan tổ chức chỉ được đặt một biển hiệu.

- Vị trí đặt biển: Biển hiệu chỉ được viết đặt sátcổng hoặc mặt trước của trụ sở, nơi kinh doanh của tổ chức, cá nhân. Biển hiệuphải được đặt ốp sát vào ban công tầng một hoặc trên mái hiên (đối với tầngtrệt, mép dưới của biển hiệu đặt trùng với mép dưới của sân ban công tầng mộthoặc mái hiên. Biển hiệu và thiết bị chiếu sáng không được lấn chiếm không giancông cộng và không được đặt trên vỉa hè).

- Đối với cao ốc có nhiều cơ quan, tổ chức đặt vănphòng thì khu vực đặt biển hiệu của cơ quan tổ chức nằm trong khuôn viên củacao ốc kích thước và vị trí đặt biển hiệu do đơn vị quản lí cao ốc quy địnhnhưng phải đảm bảo mĩ quan, an toàn.

7. Xây dựng hệthống quảng cáo cổ động trực quan:

* Bảng cổ động trực quan:

+ Địa điểm:

- Tại các tuyến đường quốc lộ, liên tỉnh, liênhuyện, liên xã và một số vị trí thuận lợi phát huy hiệu quả trong nội thànhthành phố Thanh Hóa và trung tâm các huyện, thị, xã, phường, thị trấn, thị tứ. Khuvực ngoài hành lang các tuyến đường: Quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh, tuyến đườngliên tỉnh, liên huyện đã được chấm điểm quy hoạch.

- Trên các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ giáp ranhvới tỉnh Nghệ An, Hòa Bình, Ninh Bình.

- Khu vực nhà văn hóa, trung tâm huyện, thị, thànhphố, xã, phường, thị trấn, thị tứ.

+ Nội dung:

- Tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớncủa đất nước và tỉnh.

- Thực hiện quảng cáo ngoài trời được thỏa thuậngiữa đơn vị thực hiện quảng cáo với cơ quan quản lý bảng nhưng không quá 50%diện tích trên cùng một mặt bảng.

+ Kích thước: Diện tích mặt bảng được quyđịnh từ 60m2/mặt đến 200m2/mặt với kích thước: 12m (dài)x 5m (rộng) hoặc 15m (dài) x 8m (rộng) hoặc 20m (dài) x 10m (rộng).

+ Chất liệu: Khung sắt hoặc inox, hoặc bê tông,mặt bạt.

+ Thời gian: Theo từng đợt phục vụ nhiệm vụtuyên truyền cổ động.

+ Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước và nguồn xãhội hóa.

- Chiều cao được thiết kế phù hợp với vị trí dựngbảng sau khảo sát và được cấp phép tối đa không quá 25m (So với mặt đường).

+ Kiểu dáng của bảng: Bảng có 01 cột trụtròn bọc thép chống rỉ và có hệ thống chiếu sáng tiêu chuẩn với chế độ bật tựđộng từ 19h0' đến 23h30' hàng ngày (nếu có nhu cầu).

* Băng zôn:

+ Địa điểm:

- Đường phố, trung tâm huyện, thị, thành phố, xã,phường, thị trấn, thị tứ. (Được phép treo ngang qua đường giao thông).

- Trụ sở các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị xãhội, nghề nghiệp và các doanh nghiệp.

+ Nội dung: Tuyên truyền nhiệm vụ chính trị,các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh.

+ Kích thước: 8,0m (dài) x 1,0m (rộng) hoặc5,0m (dài) x 1,0m (rộng).

+ Chất liệu: Vải hoặc bạt in màu đỏ.

+ Thời gian: Theo từng đợt phục vụ nhiệm vụchính trị.

+ Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

* Bảng hộp đèn trên dải phân cách và trên cộtđiện:

+ Địa điểm: Khu vực có vị trí thuận lợi nhấttrên các trục đường chính liên tỉnh, liên huyện, liên xã.

+ Nội dung:

- Tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớncủa đất nước và tỉnh.

- Thực hiện quảng cáo ngoài trời theo hình thức xãhội hóa phải có sự thỏa thuận bằng văn bản của cơ quan quản lý nhưng không quá80% thời gian dành cho quảng cáo ngoài trời hoặc không quá 30% diện tích mặtbảng hộp đèn cho cả hai mặt bảng hộp đèn.

+ Kích thước:

- Diện tích bảng hộp đèn trên dải phân cách, trêncột điện được thống nhất theo kích thước quy định phù hợp trên một trục đườngphải đảm bảo thẩm mĩ, an toàn giao thông.

- Bảng hộp đèn trên cột điện thống nhất kích thướcchuẩn là 1,5m (dài) x 0,7m (cao) x 0,2m (rộng). Chiều cao của bảng hộp đèn tínhtừ mặt đường đến mép dưới của bảng hộp đèn phải phù hợp với địa hình, đảm bảothẩm mỹ, an toàn giao thông.

+ Chất liệu:

- Khung sắt, inox, bạt...

+ Thời gian: Theo từng đợt phục vụ nhiệm vụchính trị và thời gian quảng cáo ngoài trời theo quy định của pháp luật.

+ Nguồn vốn: Xã hội hóa.

* Trạmbảng tin:

+ Địa điểm:

- Trung tâm các xã, phường, thị trấn, thị tứ.

- Cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.

- Khu vực có vị trí thuận lợi nhất của nhà văn hóahuyện, xã, phường, thôn, khu dân cư.

+ Nội dung:

- Tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớncủa đất nước và của tỉnh.

- Thực hiện quảng cáo ngoài trời theo thỏa thuậnbằng văn bản giữa đơn vị thực hiện quảng cáo với đơn vị quản lý trạm, bảng tinnhưng không quá 20% diện tích 01 mặt.

* Kíchthước:

Diện tích mặt bảng tin 15,0m2 tỉ lệ 5,0m(cao) x 3,0m (dài) hoặc 4,5m2 tỉ lệ 3m (cao) x 1,5m (dài) chiều caocủa bảng tin thiết kế phù hợp với địa hình.

+ Chất liệu:

- Bê tông, xây gạch, mái ngói.

- Khung sắt, inox, mái tôn.

+ Thời gian: Theo từng đợt phục vụ nhiệm vụ chính trị và thời gian quảng cáongoài trời theo quy định của pháp luật.

+ Nguồn vốn: Xã hội hóa.

8. Xây dựng hệ thống quảng cáo ngoài trời:

8.1. Quảng cáo bảng tấm lớn:

* Thống nhất kiểu dáng:

- Bảng quảng cáo tấm lớn có mộttrụ.

- Đảm bảo tiêu chí mỹ thuật, vớisự đảm bảo của hệ thống kết cấu có tính toán kỹ lưỡng (bảng tính kết cấu) về sựchịu lực của bảng với các tác động bên ngoài (như tác động gió, tải trọng tựthân).

Diện tích chiếm đất nhỏ nhất vềthân trụ cũng như giải pháp móng đem lại hiệu quả kinh tế và diện tích chiếmđất.

* Diện tích bảng quảng cáo:

- Trong khu vựcđường liên tỉnh, cao tốc diện tích mặt bảng tối đa cho phép là 200m2với tỷ lệ mặt bảng là 20m (dài) x 10m (cao) (chiều dài mặt bảng bằng 2 lầnchiều cao mặt bảng).

- Tại các tuyến đường liên huyệnhoặc tuyến đường liên xã diện tích mặt bảng tối đa cho phép 120m2 vớitỉ lệ bảng là 15m (dài) x 8m (cao) (chiều dài bảng tỉ lệ với chiều cao mặtbảng).

- Tại các Khu công nghiệp, cụmcông nghiệp mỗi doanh nghiệp trong Khu công nghiệp, cụm công nghiệp được đặtmột vị trí bảng quảng cáo cho sản phẩm theo đúng đăng ký kinh doanh. Diện tíchmặt bảng tối đa cho phép 120m2 với tỉ lệ bảng 15m (dài) x 8m (cao).

- Diện tích bảng được tính toán vàđưa ra tiêu chuẩn dựa trên thực tế các bảng quảng cáo đang có trên trong từngkhu vực cũng như đặc điểm vị trí địa lí, mật độ tham gia giao thông của cácphương tiện, sự tương tác của các kiến trúc khác với bảng quảng cáo.

- Việc đưa ra một diện tích mặtbảng đồng nhất trên từ khu vực vừa đảm bảo mỹ quan đô thị, vừa đảm bảo lượngthông tin quảng cáo, đồng thời quản lý dễ dàng trong việc cấp phép...

- Chiều cao chân cột (tính từ cốtmặt đường đến mép dưới của bảng):

- Tại các tuyến đường liên tỉnh,cao tốc chiều cao thân cột bảng quảng cáo được phép dựng tối đa là: 15m.

- Tại các tuyến đường liên huyệnhoặc tuyến đường liên xã chiều cao thân cột bảng quảng cáo được phép dựng tốiđa là: 10m.

- Tại các vị trí trong Khu côngnghiệp, cụm công nghiệp chiều cao thân cột bảng quảng cáo được phép dựng tối đalà: 10m.

- Chiều cao đề xuất trên cũng đượctính toán và đưa ra tiêu chuẩn dựa vào thực tế các bảng quảng cáo đang có trêntrong từng khu vực.

- Dựa trên cơ sở tính toán vềtrường nhìn của mắt người, góc nhìn tốt nhất đối với mắt người trong một trườngbình thường là 27 độ nhìn thẳng, và 60 độ với khoảng cách lớn, nhìn xiên (từ lềđường bên này qua lề đường bên kia) đề án đã đề xuất chiều cao chân cột nhưtrên. (Vì tại mỗi khu vực và điểm nhìn có trường nhìn khác nhau do bị ảnh hưởngcủa vật cản, hiện trạng khu vực, các đoạn đường cong nên đề xuất trong đề án làđề xuất chung nhất để đảm bảo các yếu tố nêu trên).

* Khoảng cách giữa hai bảng:

- Khoảng cách giữa hai bảng quảngcáo tấm lớn liên tiếp tại các tuyến đường là từ 150m -> 300m:

- Việc đưa ra 1 tiêu chuẩn nhưtrên về khoảng cách giữa các bảng quảng cáo tại các tuyến đường cao tốc là đểđảm bảo về tính mỹ quan đô thị, tính hiệu quả thông tin quảng cáo và đảm bảotính đồng bộ, thống nhất trong công tác quản lý cấp phép quảng cáo.

- Cũng như các tiêu chí khi đềxuất chiều cao cho bảng tại các tuyến đường, khoảng cách đề xuất đảm bảo tầmnhìn tốt nhất cho người tham gia giao thông và các phương tiện tham gia giaothông, các bảng quảng cáo vẫn đạt đượchiệu quả nhất định.

* Tiêu chí về việc đặt bảng:

- Khoảng cách của bảng phải cáchmép chỉ giới đường đỏ là 25m. Khoảng cách được tính toán và đề xuất dựa trênviệc đề xuất diện tích mặt bảng, chiều cao bảng, để đảm bảo về thông tin quảngcáo và an toàn giao thông cho người và phương tiện khi tham gia giao thông, vàkhông tách rời việc đảm bảo mỹ quan đô thị.

* Vị trí đặt bảng quảng cáo:

- Vị trí đặt bảng quảng cáo tấmlớn được thực hiện theo đúng điểm đã được quy hoạch đã được tỉnh phê duyệt.

- Đối với các vị trí không nằmtrong quy hoạch đã được phê duyệt nhưng các doanh nghiệp vẫn đảm bảo các tiêu chí về bảng tấm lớn thìphải có sự đồng ý bằng văn bản của các cấp có thẩm quyền.

8.2. Băng zôn:

* Địa điểm:

- Chỉ được treo từ mái hiên trởvào đối với cửa hàng, cửa hiệu hoặc trong khuôn viên diễn ra liên hoan, hộinghị, hội thảo, hội chợ, khai trương, chiêu sinh, khuyến mãi, trưng bày, triểnlãm, giới thiệu hàng hóa, biểu diễn nghệthuật, thi đấu thể dục thể thao, vui chơi giải trí.

- Đối với cửa hàng, cửa hiệu đượctreo không quá 02 (hai) băng rôn trong một đợt quảng cáo.

- Trên vỉa hè, dải phân cách phảitreo đúng vào các vị trí đã quy hoạch đã được phê duyệt.

* Nội dung:

- Giới thiệu sản phẩm hàng hóa, chương trình khuyến mại, tuyển sinh và cácnội dung pháp luật không cấm.

- Chỉ được quảng cáo cho các cuộcliên hoan, hội nghị, hội thảo, hội chợ, khai trương, chiêu sinh khuyến mãi,trưng bày, triển lãm, giới thiệu hàng hóa,biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể dục thể thao, vui chơi giải trí... và các nộidung mà pháp luật không cấm.

- Nội dung băng rôn phải ghi rõtên đơn vị tổ chức thực hiện, số giấy phép, thời hạn treo.

* Kích thước: Băng zôn: 8,0m x 1,0m hoặc 5,0 x 1,0m.

* Chất liệu: Vải màu, bạt phun sơn.

* Thời gian: Theo quy định của pháp luật.

* Nguồn vốn: Đơn vị xin phép thực hiện quảng cáo.

8.3. Bảng bạt thả, bảng gắnkhung, bảng hộp chuyển hình, bảng đèn Neon Sign, bảng nan chớp lật (Trivision)và các hình thức tương tự bằng hình thức áp tường nhà.

* Địa điểm: Đối với bảng quảng cáo đặt tại các công trình, nhà ở trong thànhphố, trung tâm huyện, thị.

* Nội dung: Giới thiệu sản phẩm hàng hóa,chương trình khuyến mại và các nội dung pháp luật không cấm.

* Kích thước:

- Chiều cao bảng không quá 06m,chiều dài bảng không vượt quá giới hạn mặt tường tại vị trí đặt bảng.

- Đối với công trình nhà 05 tầngtrở xuống (không kể tum) phải ốp mặt tường bên hông nhà chiều cao của bảng khôngđược nhô lên quá sàn mái là 1,5m.

- Đối với công trình, nhà ở 05tầng trở lên thì phải ốp toàn bộ vào mặt tường bên hông.

* Chất liệu: Khung sắt chống rỉ hoặc inox, mặt bạt phun sơn hoặc gỗ, sắt, tôn.

* Thời gian: Theo quy định của pháp luật.

* Nguồn vốn: Đơn vị xin phép thực hiện quảng cáo.

8.4. Quảng cáo bằng màn hìnhđiện tử LED, Pano night vision:

* Địa điểm: Các vị trí đã được quy hoạch tại tuyến đường chính thuộc trung tâmcác huyện, thành phố.

* Nội dung:

- 30% thời lượng phát hình chotuyên truyền cổ động trực quan trong các ngày lễ lớn của đất nước và tỉnh.

- Giới thiệu sản phẩm hàng hóa.

* Hình thức bảng:

- Bảng một cột.

- Chiều cao từ mặt đường đến méptrên của biển tối đa không được vượt quá 20m

- Diện tích bảng 60m2.

* Thời gian: Theo quy định của pháp luật.

* Âm thanh: Chỉ được phát hình không phát tiếng.

* Nguồn vốn:

+ Ngân sách nhà nước, xã hội hóa.

+ Nếu tư nhân tham gia thì số vốngóp 30%, nhà nước 70%; nếu liên doanh 50/50 theo tổng giá trị dựng màn hìnhđiện tử.

(Đối với hình thức Quảng cáo bằngmàn hình Tivi, LCD. Các vị trí đặt, nội dung phát hình phải được chấp thuận vàcho phép của các cấp có thẩm quyền).

8.5. Quảng cáo tại các sạpbán báo, nhà chờ xe buýt, điểm bán vé xe buýt, cabin điện thoại công cộng:

* Địa điểm.

- Các vị trí hiện có trong thànhphố, thị trấn, thị tứ....

- Không được quảng cáo trên nócsạp bán báo, nhà chờ xe buýt, nóc điểm bán vé xe buýt, nóc cabin điện thoạicông cộng.

* Nội dung: Giới thiệu sản phẩm hàng hóa.

* Kích thước: Diện tích dành cho quảng cáo không được vượt quá diện tích bề mặtcủa sạp bán báo, nhà chờ xe buýt, cabin điện thoại công cộng.

* Chất liệu: Vẽ trên tôn, sơn, bạt phun hoặc chất liệu khác.

* Thời gian: Theo quy định của pháp luật.

* Nguồn vốn: Đơn vị xin phép thực hiện quảng cáo.

8.6. Quảng cáo tại dải phâncách - trên cột điện:

* Địa điểm:

- Tại các điểm theo đúng quy hoạchđã được phê duyệt.

- Cách tối thiểu 60m được lắp dựngmột bảng hộp đèn.

- Chiều ngang tối đa của bảng hộpđèn không được vượt quá chiều ngang của dải phân cách.

- Bảng hộp đèn đặt tại thân cộtchiếu sáng phải đảm bảo đúng quy định về hành lang an toàn giao thông.

* Nội dung: Giới thiệu sản phẩm hàng hóa,đa dạng hóa sản phẩm

* Kích thước:

- Diện tích bảng hộp đèn được thốngnhất một kích thước trên một trục đường đối với bảng hộp đèn trên dải phân cáchđảm bảo thẩm mĩ, an toàn giao thông.

- Bảng hộp đèn trên cột điện thốngnhất kích thước chuẩn là 1,5m (dài) x 0,7m (cao) x 0,2m (dầy). Chiều cao củabảng hộp đèn so với mặt đường phải phù hợp với địa hình đảm bảo thẩm mỹ, antoàn giao thông.

* Chất liệu: Bảng hộp khung sắt, Inox, bạt...

* Thời gian: Theo quy định của pháp luật.

* Nguồn vốn: Đơn vị xin phép thực hiện quảng cáo.

8.7. Quảng cáo trên các vậtđặc biệt, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước: Phải chấp hành các quy định pháp luật về quảng cáo; đảm bảo an toànvà cảnh quan môi trường.

9. Thiết kế mẫu:

- Mục đích: Tạo bộ mẫu cho tất cảcác loại hình quảng cáo đảm bảo tính thống nhất, bản sắc dân tộc, phát huy cóhiệu quả.

- Phương pháp: Kế thừa những môhình đã và đang được triển khai có kết quả để thiết kế bảng, bảng mẫu cho cáckhu vực của tỉnh (đặc biệt là khu vực nhạy cảm).

- Phụ lục kèm theo, gồm 2 loạihình:

+ Loại hình không cấp giấy phép;

+ Loại hình cấp giấy phép.

10. Lập sơ đồ quy hoạch tuyên truyền cổ động trực quan và quảng cáongoài trời:

- Lập sơ đồ quy hoạch bảng cổ độngtrực quan, quảng cáo ngoài trời, băng zôn, bảng hộp đèn trên dải phân cách trêncột đèn, trạm bản tin tuyên truyền cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị củahuyện, thành phố, phường, xã, thị trấn, thị tứ, thôn, làng, khu dân cư.

- Lập sơ đồ quy hoạch bảng, băngzôn quảng cáo ngoài trời của trung tâm thành phố, phường, xã, thị trấn.

- Các tuyến đường đã hoàn chỉnh,lập sơ đồ xác định vị trí đã có bảng tuyên truyền quảng cáo hiện tại, vị tríquy hoạch cho dựng bảng; sơ đồ các bảng không nằm trong quy hoạch (để có hướnggiải quyết hợp lý).

- Tại các nơi đã được quy hoạchnhưng chưa hoàn thành thi công, cần xác định quy mô, tính nguyên tắc để xâydựng các vị trí dựng bảng quảng cáo ngoài trời.

- Tại các tuyến đường nội thành,nội thị, trong quá trình xây dựng quy hoạch không chấm điểm cố định mà đề ranguyên tắc để xác định vị trí, quy mô dựng bảng sao cho phù hợp với cảnh quanđô thị.

- Tại các khu công nghiệp, quyhoạch tuyên truyền cổ động trực quan và quảng cáo ngoài trời được thực hiệntheo hướng xác định vị trí bảng quảng cáo ngoài trời, hệ thống bảng chỉ dẫn nộibộ.

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Về tuyên truyền:

- Tiếp tục tuyên truyền phổ biếnPháp lệnh Quảng cáo và các văn bản pháp luật có liên quan để cá nhân, tổ chứchiểu được lợi ích đối với đời sống xã hội trong việc phát triển kinh tế - xãhội của tỉnh.

- Công khai Quy hoạch tuyên truyềncổ động trực quan và quảng cáo ngoài trời đã được UBND tỉnh phê duyệt; hướng dẫncác tổ chức, cá nhân tham gia tuyên truyền cổ động trực quan, quảng cáo ngoàitrời nắm bắt những nội dung chủ yếu của quy hoạch: Khu vực dựng bảng, cơ chếchính sách, kích thước các loại bảng... để thực thi có hiệu quả.

2. Đào tạo nâng cao nguồn nhân lực:

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tậphuấn chương trình về đường lối, chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng, Nhànước, nghiệp vụ tuyên truyền cổ động cho cán bộ quản lý, doanh nghiệp quảng cáo.

- Cử cán bộ đi tập huấn tập trung ởmột số trung tâm đào tạo chuyên ngành về quản lý, tuyên truyền, quảng cáo.

3. Cơ chế huy động vốn:

3.1. Đối với bảng cổ độngtrực quan phục vụ nhiệm vụ chính trị:

Xác định nhu cầu vốn đầu tư choquảng cáo tuyên truyền cổ động và quảng cáo ngoài trời để phân cấp nguồn vốn,phân kỳ đầu tư chia làm ba giai đoạn (Chủ yếu hai giai đoạn 2011-2013 và2013-2015, giai đoạn từ 2016-2020 chỉ là định hướng).

Giai đoạn I: Từ 2011 - 2013:

Bảng tuyên truyền cổ động trựcquan trên địa bàn thành phố: 7 vị trí

Bảng tuyên truyền cổ động trựcquan trên địa bàn huyện thị: 48 vị trí

Giai đoạn II: Từ 2013 - 2015:

Bảng tuyên truyền cổ động trựcquan trên địa bàn thành phố: 10 vị trí

Bảng tuyên truyền cổ động trựcquan trên địa bàn huyện thị: 68 vị trí

Giai đoạn III: Từ 2016 - 2020

Bảng tuyên truyền cổ động trựcquan trên địa bàn thành phố: 8 vị trí

Bảng tuyên truyền cổ động trựcquan trên địa bàn huyện thị: 85 vị trí.

3.2. Đối với bảng tấm lớn:

- Các bảng tấm lớn thường xuyêntuyên truyền cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị hàng năm Nhà nước bỏ kinh phíxây dựng 100%.

- Các bảng tấm lớn còn lại cho phéptổ chức, cá nhân đầu tư 100% kinh phí xây dựng, được hưởng quyền lợi ưu đãi vàtrách nhiệm như sau:

+ Ưu đãi về giá thuê đất; thời hạnthuê đất từ 05 năm đến 50 năm.

+ Trách nhiệm: Ngoài thời lượngthực hiện quảng cáo đã được cấp giấy phép. Các tổ chức, cá nhân có trách nhiệmphục vụ tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của Nhà nước khi có yêu cầu (gồm cácngày lễ, tết, sự kiện chính trị tối đa không quá 15 ngày cho 1 lần tuyêntruyền) và hỗ trợ kinh phí in ấn sản phẩm tuyên truyền.

3.3. Đối với quảng cáo ngoài trời tăng nguồn vốn tài trợ và cho phép cáctổ chức, cá nhân góp vốn đầu tư cho mục đích phát triển quảng cáo.

3.4. Nhà nước tạo cơ chế để khuyến khích các tổ chức, cá nhân xây dựngcác cột trụ để treo băng - rôn, trạm bảng tin để thực hiện quảng cáo rao vặtnhư tờ rơi, áp phích.

4. Xác định nhu cầu về đất cho tuyên truyền cổ động trực quan và quảngcáo ngoài trời:

- Trên cơ sở xác định cụ thể cácvị trí đất đai, quy mô, kích thước, không gian, chất liệu tạo thành hệ thốngbảng cổ động trực quan, quảng cáo ngoài trời, băng - rôn, bảng hộp đèn trên dảiphân cách và trên cột điện, trạm bảng tin từ tỉnh đến thôn, làng, khu dân cư;để khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư xây dựng bảng cổ động trực quan, quảngcáo tấm lớn tại các tuyến quốc lộ, tuyến đường cao tốc đã được quy hoạch thuhút các nhà đầu tư xây dựng phương tiện quảng cáo hiện đại, lâu dài.

- Về quyền sử dụng đất: Được cấpquyền sử dụng đất (hợp đồng sử dụng đất lâu dài tối đa là 50 năm) để liêndoanh, liên kết với các công ty quảng cáo xây dựng bảng tấm lớn.

5. Xây dựng điểm:

- Xây dựng thí điểm 02 bảng tuyêntruyền cổ động trực quan quảng cáo tấm lớn ở các vị trí thuận lợi tiếp giáp vớitỉnh Nghệ An và Ninh Bình trên tuyến Quốc lộ 1A, bằng nguồn xã hội hóa để phụcvụ tuyên truyền và cho các doanh nghiệp khai thác quảng cáo vào các thời điểmthích hợp. Đây là hai bảng tấm lớn làm mẫu theo quy hoạch đã được duyệt.

- Lựa chọn thành phố Thanh Hóa,thị xã Sầm Sơn xây dựng các vị trí bảng quảng cáo tấm lớn với kiểu dáng 02 hoặc03 mặt với kích thước bảng từ 60m2/mặt đến 120m2/mặt. Xâydựng xã hội hóa các điểm treo băng - rôn, Bảng hộp đèn trên dải phân cách -trên cột điện, trạm bản tin, quảng cáo rao vặt theo đúng những vị trí đã đượcquy hoạch.

- Lựa chọn mỗi một huyện, thànhphố xây dựng một trạm, một bảng tin bằng nguồn vốn xã hội hóa.

6. Xác định vị trí:

+ Đối với các vị trí hiện tạitrong quy hoạch.

Các vị trí đã quy hoạch muốn thựchiện quảng cáo chỉ cần sự đồng ý của UBND xã, phường và các thủ tục liên quantiến hành xin phép.

+ Đối với những vị trí không cótrong quy hoạch.

- Trường hợp đối với nhà, đất tưnhân có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy chứng nhận quyền sở hữu nhàthì hợp đồng thuê địa điểm, phương tiện quảng cáo phải có chứng thực của UBNDxã, phường đối với hình thức bảng áp tường nhà.

- Trường hợp đối với đất tư nhâncó giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp đồng thuê địa điểm phải được UBND cấp xã, phường xác nhận và phải có sự đồngý bằng văn bản của UBND cấp huyện, thị xã, thành phố đối với xây dựng bảngquảng cáo.

- Trường hợp đối với nhà đất dodoanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp có thu quản lý thì hợp đồng thuê địa điểm quảngcáo chỉ cần sự đồng ý của hai bên.

- Trường hợp địa điểm quảng cáo docác Sở, ngành quản lý thì hợp đồng thuê địa điểm quảng cáo phải được thỏa thuậnbằng văn bản của Sở, ngành đó.

- Trường hợp địa điểm quảng cáođặt trên đất nông nghiệp, đất canh tác thì phải có chứng thực của UBND xã,phường và phải được sự đồng ý bằng văn bản của UBND huyện, thị xã, thành phố(được quy định tại khoản 2, Điều 37 Luật Đất đai).

7. Xử lý tồn đọng:

- Đối với hình thức quảng cáo củacác tổ chức, cá nhân không có giấy phép (đã hoặc chưa có quyết định xử phạt viphạm hành chính của cơ quan có thẩm quyền) thì tổ chức cá nhân đó phải tự tổchức tháo dỡ toàn bộ những hình thức quảng cáo vi phạm. Thời hạn phải tự tháodỡ căn cứ theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cấp có thẩm quyền chậmnhất 45 ngày. Sau thời hạn trên nếu tổ chức cá nhân không tự tháo dỡ Thanh traSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc UBND cấp huyện ra Quyết định cưỡng chếtiến hành tháo dỡ. Toàn bộ kinh phí sẽ do các tổ chức thực hiện quảng cáo chịutrách nhiệm. Đồng thời cho phép doanh nghiệp được ưu tiên lựa chọn vị trí thuậnlợi, nằm trong quy hoạch để doanh nghiệp tiếp tục thực hiện quảng cáo.

- Đối với hình thức quảng cáo cógiấy phép thực hiện quảng cáo đã hết hạn hoặc đang trong thời hạn trong giấy phépnhưng vi phạm về kiểu dáng kích thước, tiêu chuẩn kỹ thuật, mỹ thuật và bảngdựng không nằm trong quy hoạch (do cấp phép khi chưa có quy hoạch), các doanhnghiệp quảng cáo được tiếp tục duy trì đến hết thời hạn của giấy phép thực hiệnquảng cáo. Tổ chức cá nhân nếu có nhu cầu vẫn tiếp tục quảng cáo sẽ phải tự điều chỉnh lại hình thức quảng cáo theo đúng quyđịnh và các tiêu chí của quy hoạch, trên cơ sở đó Sở Văn hóa, Thể thao và Dulịch sẽ tiếp tục xem xét cấp giấy phép thực hiện quảng cáo cho tổ chức cá nhânđó.

- Sau 3 năm thực hiện quy hoạch,không còn bảng quảng cáo nằm ngoài quy hoạch.

8. Quản lý nhà nước về cấp phép:

Sau khi Quy hoạch được UBND tỉnhphê duyệt, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch công bố công khai “Quy hoạch quảngcáo ngoài trời tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011 - 2015, định hướng năm 2020” vàcác chủ trương, cơ chế chính sách trên trang thông tin cơ sở của Sở và cácwebsite của tỉnh.

Trên cơ sở đó, căn cứ quy định củapháp luật, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép và phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiệnquản lý theo các nội dung sau:

- Quảng cáo bảng tấm lớn.

- Quảng cáo màn hình điện tử LED.

- Quảng cáo trên băng zôn.

- Quảng cáo trên các trạm bảngtin, quảng cáo rao vặt.

- Các bảng quảng cáo áp tường.

- Các hình thức quảng cáo trên dảiphân cách, trên cột điện, nhà chờ, bán vé xe buýt, cabin điện thoại công cộng.

- Quảng cáo các lôgô trên các biểnhiệu, hộp đèn.

- Một số hình thức quảng cáo kháctheo quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa Thể thao và Dulịch: Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về các hoạt động quảng cáo, là cơquan chuyên môn giúp UBND tỉnh trực tiếp quản lý theo dõi thực hiện quy hoạch.Có trách nhiệm phối hợp với các Sở, ngành và UBNDcác huyện, thị xã, thành phố phổ biến công khai quy hoạch tới các tổ chức, cánhân thực hiện quảng cáo. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận hồ sơ, thẩmđịnh, cấp giấy phép thực hiện quảng cáo cho các tổ chức, cá nhân tổ chức thựchiện quảng cáo theo đúng Quy hoạch và đúng theo quy định của pháp luật đồngthời gửi bản sao giấy phép thực hiện quảng cáo cho phòng Văn hóa Thông tinhuyện, thị xã, thành phố để biết và quản lý công tác quảng cáo ở địa phương.

Thực hiện công tác thanh tra, kiểmtra, giải quyết khiếu nại tố cáo và xử lý sai phạm về hoạt động quảng cáo theoquy định hiện hành của Nhà nước.

Lập biên bản vi phạm hành chính,ra Quyết định xử phạt hành chính, thu hồi giấy phép, quyết định cưỡng chế tháodỡ các loại hình quảng cáo sai phạm. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động quảngcáo theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Báo cáo định kỳ với UBND tỉnh, SởVăn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt độngquảng cáo.

2. Các Sở:Xây dựng, Y tế, Nông nghiệp & PTNT: Có trách nhiệm phối hợp vớiSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và có văn bảnthỏa thuận đúng thời hạn quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT /BVHTT/BYT/BNN/BXD ngày 28/2/2007.

3. Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư,Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Công thương: Có trách nhiệm phối hợp vớiSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND các huyện, thị xã, thành phố triểnkhai, thực hiện Quy hoạch Quảng cáo được duyệt, đảm bảo chất lượng và tiến độ.

4. UBND huyện, thị xã, thànhphố: Có trách nhiệm phối hợp với Sở Văn hóa, Thểthao và Du lịch quản lý, thực hiện các hoạt động quảng cáo trên địa bàn đảm bảođúng Quy hoạch được duyệt; tổ chức kiểm tra, xử lý sai phạm theo thẩm quyềnhoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý, cưỡng chế các hoạt động quảng cáo tráiphép; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Sở quản lý chuyênngành, xây dựng và hướng dẫn thực hiện Quy hoạch quảng cáo được duyệt và cácquy định của pháp luật về hoạt động quảng cáo tại địa phương.

Điều 2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Dulịch; căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật và mục tiêu, nhiệm vụ, nộidung Quy hoạch được duyệt tại Quyết định này; chủ trì, phối hợp với các ngành,địa phương, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, thực hiện theo đúng Quyhoạch; định kỳ hàng năm, tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện, báo cáo UBNDtỉnh theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giámđốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc các Sở; Trưởng các ban, ngành,đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cánhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Văn Việt