Quyết định

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNGĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
SỐ 1380/2001/QĐ-NHNN NGÀY 5 THÁNG 11 NĂM 2001 VỀ VIỆC
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CẤP CHO CÁC
NGÂN HÀNG LIÊN DOANH HOẠT ĐỘNG TẠI VIỆT NAM

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Luật Ngân hàngNhà nước Việt Nam và Luật Các tổ chức tín dụng ngày 12/12/1997;

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lýnhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Căn cứ Nghị định 13/1999/NĐ-CP ngày 17/3/1999 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của tổ chứctín dụng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài tạiViệt Nam;

- Căn cứ ý kiến chỉđạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1367/CP-QHQT ngày 17/11/1998 vềviệc giao ngân hàng Nhà nước nghiên cứu việc nới lỏng hạn chế nhận tiền gửi đốivới các ngân hàng liên doanh;

- Theo đề nghị của Vụtrưởng Vụ Các ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

Bổ sung điểm 1 mục A khoản II Điều V của Giấy phép hoạt độngngân hàng liên doanh như sau:

"Nhận tiền gửi dưới hình thức mở tài khoản bằng ngoạitệ có nguồn gốc của cá nhân là người Việt Nam tối đa không quá 50% vốn điều lệcủa ngân hàng liên doanh."

Điều 2.

1. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ các ngân hàng và tổ chứctín dụng phi ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhànước, tổng Giám đốc các ngân hàng liên doanh hoạt động tại Việt Nam chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này.