Quyết định

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNGĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
SỐ 1380/2002/QĐ-NHNN NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2002 VỀ VIỆC
HUỶ BỎ QUY ĐỊNH MỨC CHO VAY KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM
BẰNG TÀI SẢN CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Luật Ngânhàng Nhà nước Việt Nam và Luật Các tổ chức tín dụng ngày 12/12/1997;

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lýnhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Căn cứ Khoản 19 Điều1 Nghị định số 85/2002/NĐ-CP ngày 25/10/2002 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sungNghị định số 178/1999/NĐ-CP ngày 29/12/1999 của Chính phủ về bảo đảm tiền vaycủa các tổ chức tín dụng;

- Theo đề nghị của Vụtrưởng Vụ Chính sách tiền tệ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bãi bỏ các Quyết định của Thốngđốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dưới đây:

1. Quyết định số 991/2001/QĐ-NHNN ngày 06/8/2001 về quy địnhmức cho vay không có bảo đảm bằng tài sản đối với Quỹ tín dụng nhân dân cáccấp;

2. Quyết định số 992/2001/QĐ-NHNN ngày 06/8/2001 về quy địnhmức cho vay không có bảo đảm bằng tài sản của Ngân hàng thương mại cổ phần,Công ty tài chính cổ phần và Ngân hàng liên doanh.

3. Quyết định số 993/2001/QĐ-NHNN ngày 06/8/2001 về quy địnhmức cho vay không có bảo đảm bằng tài sản đối với Ngân hàng thương mại nhànước, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, Công ty tài chính trong Tổngcông ty nhà nước và Ngân hàng Phục vụ người nghèo;

Điều 2.Căn cứ Nghị định số 85/2002/NĐ-CP ngày 25/10/2002 củaChính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 178/1999/NĐ-CP ngày 29/12/1999 củaChính phủ về đảm bảo tiền vay của các tổ chức tín dụng, Nghị định số178/1999/NĐ-CP ngày 29/12/1999 của Chính phủ về đảm bảo tiền vay của các tổchức tín dụng và các văn bản hướng dẫn thi hành, các tổ chức tín dụng ban hànhquy định về việc cho vay không có bảo đảm bằng tài sản và mức cho vay không cóbảo đảm bằng tài sản nhằm bảo đảm an toàn hoạt động tín dụng và tự chịu tráchnhiệm về quyết định của mình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày09/11/2002.

Điều 4. Thủ trưởng các đơn vị thuộcNgân hàng Nhà nước, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương; Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tíndụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.