ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1380/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 29 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH BIÊN CHẾ VIÊNCHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2013 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHỢ ĐỒN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮCKẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số: 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chínhphủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị quyết số: 17/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của Hộiđồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn phê duyệt biên chế sự nghiệp, hợp đồng lao động theoNghị định số: 68/2000/NĐ-CP và thông qua tổng biên chế công chức năm 2013;

Căn cứ Quyết định số: 1259/QĐ-UBND ngày 12/8/2013 của Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Trung tâm Giáo dục thường xuyên vàTrung tâm Dạy nghề huyện Chợ Đồn;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số: 1294/TTr-SNV ngày20/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển 06 biên chế viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo làm công tácdạy nghề từ Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn sang Sở Giáo dục và Đào tạo.

Biên chế viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo của Ủy bannhân dân huyện Chợ sau điều chuyển là: 979 biên chế.

Thời gian thực hiện từ ngày 01 tháng 9 năm 2013.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính,Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịchUBND huyện Chợ Đồn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Đường