ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1380/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 04 tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU GÓI THẦU: MUA SẮM THIẾT BỊ Y TẾ NĂM 2013 CỦABỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN LỤC NAM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ, hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầuvà lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Xét đề nghị của Bệnh viện đakhoa huyện Lục Nam tại Tờ trình số 460/TTr-BVLN ngày 08/8/2013; Báo cáo thẩmđịnh số 193/STC-BCTĐ ngày 27/8/2013 của Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạchđấu thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị y tế năm 2013 của Bệnh viện đa khoa huyệnLục Nam, với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị ytế năm 2013.

(Danh mục, số lượng hàng hóa theoQuyết định số 1149/QĐ-UBND ngày 25/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh).

2. Giá gói thầu và nguồn tài chính:

a) Giá gói thầu: 760.000.000 đồng

Bằng chữ: Bảy trăm sáu mươitriệu đồng.

Giá gói thầu đã bao gồm chi phí vậnchuyển, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, bảo hành và các loại thuế theo quy định củaNhà nước.

b) Nguồn tài chính: Quỹ phát triểnhoạt động sự nghiệp của đơn vị.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu:Chào hàng cạnh tranh.

4. Phương thức đấu thầu: Một túi hồsơ.

5. Thời gian lựa chọn nhà thầu: 45ngày, kể từ ngày phê duyệt kế hoạch đấu thầu.

6. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọngói.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng.

Điều 2. Chủ đầu tư có tráchnhiệm tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu và mua sắm trang thiết bị theo đúngcác quy định hiện hành của Nhà nước; ủy quyền cho chủ đầu tư phê duyệt hồ sơmời thầu, kết quả đấu thầu theo hướng dẫn tại Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày26/4/2012 của Bộ Tài chính.

Điều 3. Thủ trưởng các cơquan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Y tế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Bệnhviện đa khoa huyện Lục Nam và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thihành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, PCT TT UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh:
+ CVP, TKCT, KT;
+ Lưu: VX(2), VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh