BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1381/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2017 CỦA BỘ XÂY DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ;

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế; Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 của Bộ Xây dựng”.

Điều 2. Giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này bảo đảm kịp thời, chất lượng và hiệu quả.

Các đơn vị thuộc Bộ, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm phối hợp với Vụ Pháp chế thực hiện việc tự kiểm tra và kiểm tra theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật.

Văn phòng Bộ có trách nhiệm bố trí kinh phí cho công tác kiểm tra văn bản theo Kế hoạch này từ dự toán ngân sách chi thường xuyên của Bộ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 17/8/2011 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và các quy định hiện hành khác.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Phạm Hồng Hà (để b/c);
- Bộ Tư pháp;
- Sở XD các tỉnh: Thanh Hóa, Ninh Bình, Thái Bình, Thái Nguyên:
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


Đỗ Đức Duy

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2016 CỦA BỘ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1381/QĐ-BXD ngày 29/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

STT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

I. TỰ KIỂM TRA

Kiểm tra theo quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP

Từ 01/01 đến 31/12/2017

Vụ Pháp chế

Đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản

II. KIỂM TRA VĂN BẢN DO CƠ QUAN, NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN BAN HÀNH VĂN BẢN GỬI ĐẾN BỘ XÂY DỰNG

Kiểm tra theo quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP

Từ 01/01 đến 31/12/2017

Vụ Pháp chế

Các đơn vị chuyên môn theo dõi lĩnh vực

III. TỔ CHỨC CÁC ĐOÀN KIỂM TRA TẠI CÁC CƠ QUAN BAN HÀNH VĂN BẢN

1

Tỉnh Thanh Hóa

Quý II và III

Vụ Pháp chế Bộ Xây dựng

HĐND, UBND, SXD, Sở Tư pháp và các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản

2

Tỉnh Ninh Bình

Vụ Pháp chế Bộ Xây dựng

HĐND, UBND, SXD, Sở Tư pháp và các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản

3

Tỉnh Thái Bình

Vụ Pháp chế Bộ Xây dựng

HĐND, UBND, SXD, Sở Tư pháp và các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản

4

Tỉnh Thái Nguyên

Vụ Pháp chế Bộ Xây dựng

HĐND, UBND, SXD, Sở Tư pháp và các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản