BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1382/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG, SỬAĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 345/QĐ-BHXH NGÀY10/4/2013 CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ VÀ PHÂN CẤPQUẢN LÝ ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THUỘC BẢO HIỂM XÃ HỘI CÁC TỈNH, THÀNH PHỐTRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảohiểm xã hội Việt Nam và Nghị định số 116/2011/NĐ-CP ngày 14/12/2011 của Chínhphủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc vàđền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung chương và một số điều của Quyđịnh ban hành kèm theo Quyết định số 345/QĐ-BHXH ngày 10/4/2013 của Tổng Giámđốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về quản lý và phân cấp quản lý đối với công chức,viên chức thuộc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bổ sung Chương Ila và Điều 8a, 8b, 8c, 8d, 8đ và 8ecủa Chương Ila như sau:

"Chương IIa

TUYỂN DỤNG VIÊNCHỨC

Điều 8a. Thẩm quyền tạm tuyển hợp đồng lao động

Căn cứ vào nhu cầu công việc, theo vị trí việc làmđã được phê duyệt, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và chỉ tiêu biên chế đượcgiao, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh xem xét thực hiện việc ký hợp đồng lao độngtạm tuyển vào các vị trí khuyết, thiếu đối với người có nhu cầu vào làm việc đủđiều kiện trong khi chờ Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức thi tuyển hoặc xéttuyển viên chức (các trường hợp học đại học tại chức, từ xa, vừa học vừa làm …chỉ được ký hợp đồng làm việc sau khi có kết quả thi tuyển, trường hợp đặc biệtbáo cáo Tổng Giám đốc xem xét, quyết định).

Điều 8b. Thẩm quyền tuyển dụng viên chức thôngqua tiếp nhận công chức, viên chức

1. Việc tiếp nhận viên chức hiện đang công táctrong Ngành (từ Bảo hiểm xã hội tỉnh này sang Bảo hiểm xã hội tỉnh khác) doGiám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh xem xét, quyết định trong phạm vi chỉ tiêu biênchế được giao. Riêng việc tiếp nhận viên chức hiện đang công tác trong Ngànhvào làm việc tại Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội và Bảo hiểm xã hội Thành phốHồ Chí Minh do Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, Giám đốc Bảo hiểm xãhội Thành phố Hồ Chí Minh quyết định sau khi được Tổng Giám đốc phê duyệt.

2. Việc tiếp nhận công chức, viên chức hiện đangcông tác tại các cơ quan hành chính - sự nghiệp, Đảng, đoàn thể ngoài Ngành vềBảo hiểm xã hội tỉnh làm việc, do Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh quyết định saukhi được Tổng Giám đốc phê duyệt.

Điều 8c. Thẩm quyền tuyển dụng viên chức thôngqua thi tuyển, xét tuyển, xét tuyển đặc cách

Thẩm quyền tuyển dụng viên chức thông qua thituyển, xét tuyển, xét tuyển đặc cách do Tổng Giám đốc xem xét, quyết định (cóquy định riêng). Sau khi có quyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển của TổngGiám đốc, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện ký hợp đồng làm việc đối vớingười trúng tuyển.

Điều 8d. Thẩm quyền về hợp đồng làm việc

1. Ký hợp đồng làm việc

Căn cứ phê duyệt kết quả tuyển dụng, tiếp nhận viênchức của Tổng Giám đốc, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh thực hiện:

a) Ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn đối vớingười trúng tuyển vào viên chức tại các kỳ thi tuyển, xét tuyển, xét tuyển đặccách viên chức của Ngành theo quy định tại Điều 11, Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc vàđền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức (sau đây gọi tắt là Thông tưsố 15/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ).

b) Ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn đối vớiviên chức được tiếp nhận trong Ngành hoặc ngoài Ngành nếu viên chức đó chưathực hiện hết thời gian trong hợp đồng làm việc xác định thời hạn ở đơn vị cũ.

c) Ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạntheo quy định tại Điều 12, Thông tư số 15/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ đối với cáctrường hợp sau:

- Người đã thực hiện xong hợp đồng làm việc xácđịnh thời hạn, được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

- Viên chức được tiếp nhận trong Ngành cũng nhưngoài Ngành đã thực hiện xong hợp đồng làm việc xác định thời hạn ở đơn vị cũ,được đơn vị đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

- Công chức hiện đang công tác tại các cơ quan hànhchính - sự nghiệp, Đảng, đoàn thể ngoài Ngành được tiếp nhận về Bảo hiểm xã hộitỉnh làm viên chức.

2. Việc thay đổi nội dung hợp đồng làm việc, ký kếttiếp hoặc tạm hoãn hợp đồng làm việc đối với viên chức, Giám đốc Bảo hiểm xãhội tỉnh thực hiện theo quy định tại Điều 28, Luật Viên chức và Điều 13, Thôngtư số 15/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ.

3. Chấm dứt hợp đồng làm việc

a) Chấm dứt hợp đồng làm việc đối với người tập sự:

Trường hợp hết thời gian tập sự, nếu người tập sựkhông đạt yêu cầu hoặc bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên thì Giámđốc Bảo hiểm xã hội tỉnh ra quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc đối với ngườitập sự. Việc chấm dứt hợp đồng làm việc thực hiện theo quy định tại Điều 24Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụngvà quản lý viên chức (sau đây gọi tắt là Nghị định số 29/2012/NĐ-CP của Chínhphủ).

b) Chấm dứt hợp đồng làm việc trong trường hợp viênchức chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác;

Khi viên chức có nguyện vọng chuyển công tác đến cơquan, đơn vị khác, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh xem xét, ra quyết định chấmdứt hợp đồng làm việc theo quy định tại Khoản 4, Điều 28, Luật Viên chức vàĐiều 14, Thông tư số 15/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ.

c) Đối với trường hợp chấm dứt hợp đồng làm việctheo quy định tại Khoản 2, Điều 28 và Khoản 1, Khoản 2, Điều 29, Luật Viênchức, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện các trình tự, thủ tục theo quyđịnh và báo cáo Tổng Giám đốc xem xét, phê duyệt. Sau khi được Tổng Giám đốcphê duyệt, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh ra quyết định chấm dứt hợp đồng làmviệc.

4. Chậm nhất 15 ngày làm việc, tính từ ngày raquyết định chấm dứt hợp đồng làm việc, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh có tráchnhiệm báo cáo Tổng Giám đốc (qua Ban Tổ chức cán bộ) kèm theo quyết định chấmdứt hợp đồng làm việc.

Điều 8đ. Tập sự, bổ nhiệm và xếp lương vào chứcdanh nghề nghiệp viên chức

1. Tập sự và hướng dẫn tập sự

a) Người được tuyển dụng phải thực hiện tập sự theoquy định tại Điều 20, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ, trừ trường hợpđược miễn chế độ tập sự theo quy định tại Điều 10, Thông tư số 15/2012/TT-BNVcủa Bộ Nội vụ.

b) Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh có trách nhiệm cửviên chức hướng dẫn người tập sự và thực hiện chế độ chính sách đối với ngườitập sự, người hướng dẫn tập sự theo quy định tại Điều 21 và Điều 22, Nghị địnhsố 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệpviên chức đối với người hoàn thành chế độ tập sự hoặc miễn thực hiện chế độ tậpsự

a) Khi người tập sự hoàn thành chế độ tập sự, Giámđốc Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện các trình tự, thủ tục theo quy định tại Điều23, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ để xem xét, quyết định bổ nhiệm vàxếp lương vào chức danh nghề nghiệp viên chức.

b) Thẩm quyền bổ nhiệm và xếp lương vào chức danhnghề nghiệp viên chức khi hết thời gian tập sự hoặc được miễn thực hiện chế độtập sự do Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh quyết định.

Điều 8e. Thay đổi chức danh nghề nghiệp và xếplương đối với viên chức được tuyển dụng thông qua hình thức tiếp nhận côngchức, viên chức

1. Khi ra quyết định tiếp nhận công chức, viên chứcquy định tại Điều 8b Quyết định này nếu chức danh hiện giữ không phù hợp với vịtrí việc làm mới của viên chức thì phải đồng thời thực hiện việc chuyển chứcdanh nghề nghiệp và xếp lại lương.

2. Thẩm quyền quyết định chuyển chức danh nghềnghiệp và xếp lương:

a) Đối với chức danh từ chuyên viên chính và tươngđương trở lên Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh đề nghị Tổng Giám đốc xem xét,quyết định.

b) Đối với chức danh từ chuyên viên và tương đươngtrở xuống do Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh quyết định.

Điều 2. Sửa đổi Điều 35 của Quy định ban hànhkèm theo Quyết định số 345/QĐ-BHXH ngày 10/4/2013 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xãhội Việt Nam về quản lý và phân cấp quản lý đối với công chức, viên chức thuộcBảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau:

“Điều 35. Công chức, viên chức xin nghỉ ngày làmviệc để giải quyết việc riêng ở nước ngoài

1. Thẩm quyền

a) Đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hộitỉnh do Tổng Giám đốc xem xét, giải quyết.

b) Đối với viên chức do Giám đốc Bảo hiểm xã hộitỉnh xem xét, giải quyết.

c) Trường hợp Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức cho đoàncông chức, viên chức ra nước ngoài để tham quan, học tập, nghiên cứu, khảo sát,… có trích một phần quỹ phúc lợi của cơ quan hoặc các thành viên tự lo 100%kinh phí do Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh xem xét, giải quyết.

2. Trình tự, thủ tục

a) Đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hộitỉnh:

- Cá nhân có đơn gửi Tổng Giám đốc nêu rõ: mục đíchchuyến đi, cá nhân hoặc tổ chức mời, nước đến và thời gian chuyến đi.

- Bảo hiểm xã hội tỉnh có văn bản báo cáo Tổng Giámđốc (qua Ban Tổ chức cán bộ).

- Ban Tổ chức cán bộ thẩm định trình Tổng Giám đốcxem xét, giải quyết.

b) Đối với viên chức thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh:

- Cá nhân có đơn gửi Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnhvà phải có ý kiến của Thủ trưởng đơn vị trực tiếp (Trưởng phòng hoặc Giám đốcBảo hiểm xã hội quận, huyện). Nội dung đơn nêu rõ: mục đích chuyến đi, cá nhânhoặc tổ chức mời, nước đến và thời gian chuyến đi.

- Phòng Tổ chức cán bộ (hoặc Phòng Tổ chức - Hànhchính) thẩm định trình Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh xem xét, giải quyết.

3. Cá nhân công chức, viên chức xin nghỉ ngày làmviệc để giải quyết việc riêng ở nước ngoài nếu được Tổng Giám đốc hoặc Giám đốcBảo hiểm xã hội tỉnh đồng ý, các trách nhiệm tự liên hệ với các cơ quan chứcnăng có thẩm quyền để làm thủ tục xuất nhập cảnh.”

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 346/QĐ-BHXH ngày 10/4/2013 của Tổng Giámđốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ủy quyền ký quyết định một số nội dungquản lý viên chức thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam và bãi bỏ toàn bộ cácvăn bản trước đây trái với quy định tại Quyết định này.

Điều 4. Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, Chánh Vănphòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xãhội Việt Nam. Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Tổng Giám đốc;
- Các Phó TGĐ;
- Website BHXHVN;
- Lưu: VT, TCCB (15).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Bạch Hồng