BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG KINH PHÍ KHẢO SÁT XÂY DỰNG
CHÍNH SÁCH CHO VĂN PHÒNG BỘ
---------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ;
Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BNN ngày 28/1/2008 cùa Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 113/QĐ-BNN-TC ngày 24/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về giao dự toán NSNN lần 1 cho Văn phòng Bộ;
Căn cứ Quyết định số 2625/KH-BNN-PC ngày 12/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về khảo sát xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại các khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn;

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

Xét công văn số 677/PC ngày 13/09/2011 của Vụ Pháp chế v/v đề nghị cấp kinh phí ngoài kế hoạch năm 2011;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng kinh phí khảo sát xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại các khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn năm 2011, do Vụ Pháp chế thực hiện. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ được lấy từ nguồn không thường xuyên Loại 460-463 do Văn phòng Bộ quản lý (cụ thể: từ nguồn thực hiện nhiệm vụ "Các nhiệm vụ khác phát sinh liên quan đến Lãnh đạo Bộ"), với tổng kinh phí 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng), chi tiết theo phụ lục đính kèm.
Điều 2. Căn cứ vào kế hoạch sử dụng kinh phí được duyệt, Thủ trưởng đơn vị tổ chức triển khai thực hiện và thanh quyết toán theo chế độ hiện hành.
Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính và Vụ trưởng Vụ Pháp chế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Kho bạc nơi đơn vị giao dịch;
- Lưu: VT, TC.
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phan Ngọc Thủy

PHỤ LỤC
(Kèm theo Quyết định số 1382/QĐ-BNN-TC ngày 22 tháng 09 năm 2011
của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT)

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?

TT
Nội dung
Số lượng
Đơn vị
Định mức
Thành tiền (đồng)
1
Khảo sát tại Phú Thọ (6 người đi trong 5 ngày 4 đêm)
16.100.000
Thuê xe ôtô
800
Km
7.000
5.600.000
Công tác phí
30
Ngày
150.000
4.500.000
Tiền ngủ 5 người: 3 phòng x 4 ngày
12
Phòng
500.000
6.000.000
2
Khảo sát tại Yên Bái (6 người đi trong 5 ngày 4 đêm)
17.500.000
Thuê xe ôtô
1000
Km
7.000
7.000.000
Công tác phí
30
Ngày
150.000
4.500.000
Tiền ngủ 5 người: 3 phòng x 4 ngày
12
Phòng
500.000
6.000.000
3
Khảo sát tại Sơn La (6 người đi trong 5 ngày 4 đêm)
23.100.000
Thuê xe ôtô
1800
Km
7.000
12.600.000
Công tác phí
30
Ngày
150.000
4.500.000
Tiền ngủ 5 người: 3 phòng x 4 ngày
12
Phòng
500.000
6.000.000
4
Văn phòng phẩm
3.300.000
Tổng cộng
60.000.000

(Sáu mươi triệu đồng chẵn)

>> Xem thêm:  Mẫu bảng câu hỏi khảo sát các yếu tố gây tranh chấp trong quản lý nhà chung cư