THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1382/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ,BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy Ban nhân dân tỉnh Lai Châu (Tờ trình số 751/TTr-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1296/TTr-BTĐKT ngày 28 tháng 9 năm 2007),

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ cho Trường Tiểu học số 1 thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu, đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2006 của tỉnh Lai Châu.

Điều 2. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 01 tập thể và 03 cá nhân thuộc tỉnh Lai Châu (có danh sác kèm theo), đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- UBND tỉnh Lai Châu
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b). Mai (11b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNGNguyễn Sinh Hùng