UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1382/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 07 tháng 11 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “CAN THIỆPGIẢM THIỂU MẤT CÂN BẰNG GIỚI TÍNH KHI SINH GIAI ĐOẠN 2011 - 2015”

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW ngày 22/3/2005 của Bộ chínhtrị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách Dân số - KHHGĐ; Chỉ thị số 23/2008/CT-TTg ngày 04/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnhcông tác Dân số - KHHGĐ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh tại tờ trình số 1023/SYT-TTr ngày 27/10/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinhgiai đoạn 2011 - 2015” với các nội dung chính như sau:

1. Tên Đề án: Can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tínhkhi sinh giai đoạn 2011 - 2015.

2. Cơ quan quản lý: Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh.

3. Đơn vị thực hiện Đề án: Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh BắcNinh.

4. Cơ quan đơn vị phối hợp:

Phòng Nghiệp vụ Y, Phòng Thanh tra (thuộc Sở Y tế); Sở Tưpháp; Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch; Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư;Hội Liên hiệp Phụ nữ; Đoàn TNCS HCM; Mặt trận Tổ quốc.

5. Mục tiêu Đề án:

5.1. Mục tiêu chung:

Từng bước khống chế tốc độ gia tăng mất cân bằng, tiến tớiổn định cân bằng giới tính khi sinh.

5.2. Mục tiêu cụ thể:

a) Tăng cường cung cấp thông tin về giới và tình trạng mấtcân bằng giới tính khi sinh cho người dân, trước hết là các cặp vợ chồng trongđộ tuổi sinh đẻ, những người cung cấp dịch vụ siêu âm và dịch vụ nạo phá thai,những người có uy tín trong cộng đồng nhằm hạn chế các hành vi không phù hợpvới việc sinh đẻ theo quy luật tự nhiên.

Chỉ báo kiểm định đến năm 2015:

- 70% người dân thuộc địa bàn Đề án có hiểu biết về hậu quảcủa tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh; biết lựa chọn giới tính khisinh là bất hợp pháp.

- 75 - 80% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ có hiểu biếtđầy đủ về hậu quả mất cân bằng giới tính khi sinh đối với việc kết hôn trongtương lai của con cái họ.

- 80 - 90% cán bộ lãnh đạo Đảng, chính quyền, đoàn thể, tổchức xã hội các cấp và những người có uy tín thuộc địa bàn Đề án có hiểu biếtđúng hậu quả của mất cân bằng giới tính khi sinh đối với sự phát triển kinh tế- xã hội.

- 70 - 80% Người cung cấp dịch vụ siêu âm, nạo phá thai, xétnghiệm có hiểu biết đúng các quy định nghiêm cấm về lựa chọn giới tính thai nhikhi tham gia cung cấp các dịch vụ này.

b) Thực thi và hoàn thiện hệ thống pháp luật về các nội dungliên quan đến giới tính khi sinh.

Chỉ báo kiểm định đến năm 2015

- 50% các quy định, quy ước có nội dung không phù hợp vớisinh đẻ theo quy luật tự nhiên được bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện.

- 70 - 80% các cơ sở cung cấp dịch vụ siêu âm, xét nghiệm(máu, gien, nước ối, tế bào); nạo phá thai thuộc địa bàn Đề án cam kết khôngthực hiện lựa chọn giới tính thai nhi.

- 80 - 90% các hành vi vi phạm về nghiêm cấm lựa chọn giớitính thai nhi thuộc địa bàn Đề án bị phát hiện được xử lý đúng quy định.

c) Khuyến khích, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái trong học tập,chăm sóc sức khoẻ sinh sản, phát triển sản xuất.

Chỉ báo kiểm định đến năm 2015

- 100% số xã thực hiện Đề án thành lập và duy trì hoạt độngcâu lạc bộ phụ nữ không sinh con thứ 3 trở lên giúp nhau phát triển kinh tế.

- Từ 90 - 100% phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ sinh con một bềlà gái không sinh con thứ 3 được tham gia hoạt động chia sẻ kinh nghiệm sảnxuất và xây dựng gia đình văn hoá.

- Từ 95 - 100% các cháu gái thuộc gia đình sinh con một bềlà gái đạt thành tích học tập giỏi năm cuối phổ thông trung học cơ sở được thamgia các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm học tập, rèn luyện với các bạn kháctrường thuộc huyện và tỉnh.

6. Địa bàn triển khai Đề án:

6.1. Duy trì hoạt động tại 04 huyện, thành phố: Tiên Du, QuếVõ, Lương Tài, TP Bắc Ninh (gồm 68 xã, phường, thị trấn).

6.2. Năm 2011 mở rộng hoạt động tại 04 huyện, thị xã: GiaBình, Yên Phong, Thuận Thành, TX Từ Sơn (gồm 58 xã, phường, thị trấn).

7. Tiến độ và nội dung thực hiện: Từ năm 2011 đến năm 2015

7.1. Năm 2011

Các hoạt động:

+ Xây dựng và hoàn thiện đề án;

+ Tổ chức các cuộc hội thảo;

+ Tập huấn cho cán bộ, cộng tác viên, tuyên truyền viên cácngành đoàn thể;

+ Tổ chức Hội nghị chuyên đề về giới tính khi sinh tại cộngđồng;

+ Sản xuất các tài liệu truyền thông;

+ Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiệnthông tin đại chúng;

+ Cung cấp thông tin cho nam nữ thanh niên đăng ký kết hôntại UBND cấp xã;

+ Tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ;

+ Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án;

+ Đề xuất sửa đổi, ban hành các văn bản quy định, quy ướccủa địa phương liên quan đến giới tính khi sinh;

+ Thanh tra, kiểm tra đột xuất, định kỳ;

+ Rà soát số trẻ em sinh ra hàng năm trên địa bàn.

7.2. Năm 2012

+ Duy trì các hoạt động năm 2011;

+ Tổ chức tập huấn thông tin kiến thức về giới tính khisinh, các văn bản quy định của pháp luật nghiêm cấm lựa chọn giới tính thainhi.

+ Xây dựng các cụm Panô;

+ Tổ chức Hội nghị tổng kết.

7.3. Năm 2013

+ Duy trì các hoạt động năm 2012;

+ Trao đổi và học tập kinh nghiệm mô hình các tỉnh bạn.

7.4. Năm 2014

+ Duy trì các hoạt động năm 2013.

7.5. Năm 2015

+ Duy trì các hoạt động năm 2014;

+ Tổng kết việc thực hiện Đề án giai đoạn 2011 - 2015.

8. Tổng kinh phí dự án: 4.084.000.000 đồng

Cụ thể như sau:

Năm

Ngân sách Trung ương

Ngân sách địa phương

Tổng cộng

2011

250.000.000

627.000.000

877.000.000

2012

300.000.000

485.000.000

785.000.000

2013

350.000.000

475.000.000

825.000.000

2014

350.000.000

445.000.000

795.000.000

2015

350.000.000

452.000.000

802.000.000

Cộng

1.600.000.000

2.484.000.000

4.084.000.000

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ban quản lý Đề án cấp tỉnh: Giao Giám đốc Sở Y tế căn cứvào tình hình thực tế, nghiên cứu thành lập riêng hoặc lồng ghép vào Ban quảnlý Đề án khác về Dân số - KHHGĐ đang triển khai.

2. Sở Y tế (Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh) chủ trì phối hợpvới các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động của Đề án;Chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Đài phátthanh - Truyền hình, Báo Bắc Ninh tăng cường phổ biến, tuyên truyền giáo dụcpháp luật về Dân số, bình đẳng giới; hàng năm (Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh) xâydựng kế hoạch và dự toán kinh phí để triển khai thực hiện các nội dung của Đềán đảm bảo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối nguồn ngânsách, hàng năm bố trí vốn đối ứng để thực hiện các hoạt động của Đề án.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Y tế, Sở Tàichính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Đàiphát thanh - Truyền hình, Báo Bắc Ninh và các đơn vị liên quan căn cứ Quyếtđịnh thi hành./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tử Quỳnh