UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1382/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 26 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG NHẬN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ ĐẠTPHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC ĐÚNG ĐỘ TUỔI MỨC ĐỘ II

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 36/2009/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 12 năm2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định kiểm tra, công nhậnPhổ cập giáo dục tiểu học và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trìnhsố 1643/TTr-GDĐT ngày 15 tháng 11 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận các huyện, thành phố đạt Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độtuổi mức độ II, tại thời điểm tháng 10 năm 2013, cụ thể như sau:

1. Huyện Duy Tiên.

2. Huyện Lý Nhân.

3. Huyện Thanh Liêm.

4. Huyện Kim Bảng.

5. Huyện Bình Lục.

6. Thành phố Phủ Lý.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhândân tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện,thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Mai Tiến Dũng