BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
---------------

Số: 1384/QĐ-BNN-QLCL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

TẠM DỪNG VIỆC THỰC HIỆN KIỂM TRA CHỈ TIÊU HÀM LƯỢNG NƯỚC ĐỐI VỚI

SẢN PHẨM CÁ TRA, BASA FILLET ĐÔNG LẠNH XUẤT KHẨU

-----------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 3535/QĐ-BNN-QLCL ngày 10/12/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản,

QUYẾT ĐỊNH:

>> Xem thêm:  Phân tích vụ án hành chính khiếu kiện quyết định thu hồi đất trên thực tế ?

Điều 1. Tạm dừng việc thực hiện kiểm tra chỉ tiêu hàm lượng nước đối với sản phẩm cá tra, basa đông lạnh xuất khẩu đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tại Phụ lục 3 của Quyết định 3535/QĐ-BNN-QLCL ngày 10/12/2009 công bố danh mục các chỉ tiêu chỉ định kiểm tra lô hàng thủy sản xuất khẩu đến ngày 01/8/2010.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện quy định tại Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản và các cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm cá tra, basa xuất khẩu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, QLCL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lương Lê Phương

>> Xem thêm:  Nguyên tắc bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất ? Không có sổ đỏ có được bồi thường không ?