UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1384/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 14 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN LỘ TRÌNH TIẾN TỚI BẢO HIỂM Y TẾ TOÀN DÂN, GIAIĐOẠN 2012 - 2015 VÀ ĐẾN NĂM 2020

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề ánThực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân, giai đoạn 2012 - 2015 vàđến năm 2020;

Căn cứ Chương trình hành độngsố 17-CTr/TU, ngày 09 tháng 7 năm 2013 của Bí thư Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyếtsố 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với côngtác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, giai đoạn 2013 - 2020;

Xét Tờ trình số 865/TTr-SYT ngày 31/5/2013 của Giám đốc Sở Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này “Kế hoạch thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân,giai đoạn 2012 - 2015 và đến năm 2020 của tỉnh Vĩnh Long”.

Điều 2. Sở Y tế chủ trì,phối hợp với các ngành chức năng có liên quan tổ chức triển khai thực hiện; báobáo kết quả thực hiện về Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòngUỷ ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch Uỷban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày.

Quyết định có hiệu lực kể từngày ký ban hành./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thanh

KẾ HOẠCH

THỰCHIỆN LỘ TRÌNH TIẾN TỚI BẢO HIỂM Y TẾ TOÀN DÂN GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 VÀ 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1384/QĐ-UBND , ngày 14/8/2012 của Chủ tịchUBND tỉnh Vĩnh Long)

I. MỤC TIÊU:

1. Mục tiêu chung:

Mở rộng phạm vibao phủ của bảo hiểm y tế (BHYT) về tỷ lệ dân số tham gia BHYT, về phạm vi dịchvụ y tế được thụ hưởng và giảm mức chi trực tiếp từ người sử dụng dịch vụ; tiếntới mục tiêu BHYT toàn dân, góp phần tạo nguồn tài chính ổn định cho công tácchăm sóc sức khoẻ theo hướng công bằng, hiệu quả, chất lượng và phát triển.

2. Mục tiêu cụ thể:

a) Tăng tỷ lệ dânsố tham gia BHYT: Tiếp tục duy trì các nhóm đối tượng đã tham gia BHYT đạt tỷlệ 100%; mở rộng các nhóm đối tượng để đến năm 2015 đạt tỷ lệ trên 71% dân sốtham gia BHYT, đến năm 2020 có trên 82% dân số tham gia BHYT.

b) Nâng cao chấtlượng khám chữa bệnh BHYT, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh (KCB) của người thamgia BHYT.

c) Từng bước đổimới cơ chế tài chính, phấn đấu đến 2015 giảm chi tiêu trực tiếp từ tiền túi củahộ gia đình xuống dưới 40%.

Bảng Chỉ tiêubao phủ BHYT theo năm:

Chỉ tiêu

Kết quả đã thực hiện 2012

2013

2014

2015

2020

Tỷ lệ bao phủ chung (%)

59,1

65

68

71

82

Tỷ lệ bao phủ theo nhóm (%)

1. Nhóm do NLĐ và NSDLĐ đóng

72,99

84

86

88

95

1.1. Lao động cơ quan hành chính sự nghiệp

100

100

100

100

100

1.2. Lao động trong doanh nghiệp nhà nước

100

100

100

100

100

1.3. Lao động trong doanh nghiệp ngoài nhà nước

41,99

65

70

75

90

1.4. Công an, Quân đội và thân nhân

100

100

100

100

100

2. Nhóm do BHXH đóng

100

100

100

100

100

3. Nhóm do NSNN đóng

95,85

97

100

100

100

4. Nhóm được NSNN hỗ trợ

74,6

90

95

97

100

4.1. Cận nghèo

47,87

90

95

97

100

4.2. Học sinh, sinh viên

81,51

90

95

97

100

4.3. Hộ gia đình nông dân có mức sống trung bình

-

-

16

35

99

5. Nhóm tự đóng

25,84

30

35

40

60

II. CÁC GIẢI PHÁP:

Các giải pháp thựchiện kế hoạch trong giai đoạn 2012 - 2015. Sau năm 2015mục tiêu cụ thể đối với các nhóm đối tượng, nhiệm vụ và các giải pháp sẽ đượcđiều chỉnh cụ thể khi trung ương có sự điều chỉnh đề án.

1. Trách nhiệm của cấpuỷ Đảng và chính quyền địa phương:

- Hàng năm, Uỷ ban nhân dân (UBND) các cấp trình Hội đồng nhân dân cùngcấp đưa chỉ tiêu thực hiện chính sách BHYT là một trong những chỉ tiêu kinh tế- xã hội chủ yếu.

- Uỷ ban nhân dântỉnh đưa mục tiêu, kế hoạch thực hiện lộ trình BHYT toàn dân vào các chươngtrình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tiêu chí phát triển BHYT trongchương trình phát triển nông thôn mới. Chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND cấphuyện, xã trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình thực hiện nghiêm, đầy đủcác quy định của Luật BHYT.

2. Đẩy mạnh tuyêntruyền, phổ biến pháp luật về bảo hiểm y tế:

- Đổi mới nội dungvà tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, giáo dục với nhiềuhình thức, phù hợp với từng nhóm đối tượng, để nâng cao nhận thức của cấp uỷđảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và mọi người dân về ý nghĩa, tầm quantrọng của BHYT và nghĩa vụ của mỗi người dân trong tham gia BHYT và thực hiệnchính sách BHYT. Tăng cường trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền cáccấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện chính sáchBHYT, triển khai thực hiện Luật BHYT. Công tác tuyên truyền cần thực hiệnthường xuyên và liên tục.

- Đẩy mạnh côngtác thông tin, tuyên truyền, vận động rộng rãi trong nhân dân về chính sáchBHYT, làm chuyển biến và nâng cao hiểu biết về chính sách BHYT: về vai trò củaBHYT trong phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an sinh xã hội, lợi ích củaBHYT đối với mỗi người dân và với toàn xã hội.

3. Nâng cao chất lượngvà đáp ứng nhu cầu khám bệnh chữa bệnh BHYT:

a) Nâng cao chấtlượng khám chữa bệnh BHYT:

- Việc triển khaichính sách BHYT phải thực hiện từng bước và đồng bộ với việc củng cố, nâng caochất lượng khám chữa bệnh BHYT, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tinhthần, thái độ, đạo đức nghề nghiệp để bảo đảm chất lượng phục vụ và sự hài lòngcủa người bệnh có thẻ BHYT.

- Nghiên cứu xâydựng gói dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu theo quy định của Trung ương, phạmvi quyền lợi và mức hưởng bảo hiểm y tế phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội,sự ổn định của quỹ BHYT, hệ thống cung ứng dịch vụ, nhu cầu chăm sóc sức khoẻ.

- Thực hiện chínhsách hỗ trợ và chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới. Xây dựng kế hoạch thực hiệnquyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức thực hiện mô hình bác sỹ giađình. Xây dựng cơ sở pháp lý thực hiện khám chữa bệnh từ xa thông qua hệ thốngcông nghệ thông tin.

b) Đầu tư trangthiết bị, xây dựng, cải tạo và mở rộng cơ sở hạ tầng:

- Mạng lưới y tếcủa tỉnh:

+ Quy hoạch pháttriển mạng lưới của các chuyên khoa để hoàn chỉnh mạng lưới bệnh viện, đảm bảocơ cấu và tỷ lệ giường bệnh phù hợp giữa các tuyến kỹ thuật và các chuyên khoavào năm 2020.

+ Phát triển mạnglưới y tế dự phòng với sự tham gia phối hợp của nhiều sở, ngành để giải quyếtnhững vấn đề sức khoẻ cấp bách của cộng đồng, sự gia tăng của các bệnh khôngtruyền nhiễm như ung thư, tim mạch, đái tháo đường,...các yếu tố nguy cơ tácđộng xấu đến sức khoẻ như thiếu nước sạch, ô nhiễm môi trường,...nhằm giảm gánhnặng bệnh tật, giảm chi phí, giảm nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân.

- Các bệnh việntrên địa bàn tỉnh:

+ Tiếp tục thựchiện đầu tư cơ sở hạ tầng và trang thiết bị y tế đáp ứng yêu cầu về chăm sócsức khoẻ và chất lượng khám chữa bệnh, thông qua thực hiện đề án giảm tải bệnhviện; tăng cường thực hiện xã hội hoá công tác y tế, đa dạng các hình thức tổchức khám chữa bệnh để đáp ứng nhu cầu và chất lượng khám chữa bệnh BHYT ngàycàng cao của nhân dân.

+ Nâng cấp, mởrộng để tăng nhanh số giường bệnh cho các bệnh viện hiện đang quá tải.

- Tăng cường trangthiết bị y tế, cơ sở hạ tầng cho các trạm y tế xã gắn với Chương trình xây dựngnông thôn mới. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 47/2008/QĐ-TTg ngày 02/4/2008và Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 30/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về đầu tưxây dựng, nâng cấp các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện từ nguồn trái phiếuChính phủ. Đối với những cơ sở đã đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng thì phải đầutư trang thiết bị, đào tạo nhân lực để nâng cao chất lượng khám bệnh, chữabệnh.

c) Nâng cao nănglực cung cấp dịch vụ y tế tuyến dưới:

- Xây dựng và banhành các quy định về phân tuyến và chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật, bảo đảmnguyên tắc phù hợp với năng lực chuyên môn của cơ sở KCB, thuận lợi trong thanhtoán chi phí khám chữa bệnh BHYT, tạo điều kiện để phát triển kỹ thuật ở tuyếndưới; đồng thời hạn chế tình trạng chuyển tuyến, vượt tuyến không cần thiết.

- Tăng cường côngtác chỉ đạo tuyến, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật: Thực hiện theo hình thứcchuyển giao kỹ thuật trọn gói từ tuyến trên cho tuyến dưới thông qua việc cửcán bộ tuyến trên xuống đào tạo cho tuyến dưới hoặc cán bộ tuyến dưới lên họctập ở tuyến trên hoặc gián tiếp thông qua hệ thống công nghệ thông tin để tăngcường năng lực cho tuyến dưới, hạn chế chuyển người bệnh lên tuyến trên.

- Xây dựng và pháttriển mạng lưới bác sỹ gia đình.

- Nâng cao nănglực của trạm y tế xã, duy trì 100% trạm y tế xã có bác sỹ.

d) Đảm bảo nguồnnhân lực:

- Xây dựng chínhsách thu hút nguồn nhân lực cho y tế tuyến cơ sở, ưu tiên cho các bệnh việntuyến huyện, trạm y tế xã.

- Thực hiện chínhsách quy định trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ xã hội của người hành nghề khámbệnh, chữa bệnh.

4. Đổi mới cơ chế tàichính, phương thức thanh toán, giảm chi tiêu của người dân trong khám bệnh,chữa bệnh BHYT:

- Cơ cấu lại ngânsách y tế theo hướng dẫn của Trung ương.

- Bảo đảm nguồnngân sách Nhà nước mua BHYT cho người nghèo, người dân tộc thiểu số vùng khókhăn, trẻ em dưới 6 tuổi và các đối tượng chính sách khác theo quy định.

- Xây dựng cơ cấugiá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Trung ương căn cứ tình hìnhthực tế của địa phương.

- Đổi mới, áp dụngphương pháp thanh toán chi trả phù hợp như: Chi trả trọn gói theo “ca bệnh”hoặc theo “nhóm chẩn đoán”. Đẩy nhanh việc xây dựng và khuyến khích các cơ sởkhám chữa bệnh thực hiện phương thức thanh toán theo nhóm chẩn đoán.

- Nghiên cứu xâydựng gói quyền lợi BHYT phù hợp với mức đóng BHYT, đáp ứng yêu cầu chăm sóc,nâng cao sức khoẻ nhân dân, đảm bảo cân đối quỹ và sự bền vững của chính sáchBHYT.

5. Tăng cường công tácthanh tra, kiểm tra:

- Phân định rõtrách nhiệm và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện chính sáchBHYT của cơ quan quản lý nhà nước các cấp; UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liênquan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách BHYT trên địa bàntỉnh.

- Thực hiện nghiêmcác biện pháp xử phạt theo quy định, xử lý những cá nhân, tổ chức vi phạm phápluật về BHYT theo Nghị định số 92/2011/NĐ-CP ngày17/10/2011của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm ytế.

6. Nâng cao hiệu lựcquản lý nhà nước và củng cố hệ thống tổ chức thực hiện BHYT:

- Nghiên cứu, xâydựng mô hình quản lý, tổ chức thực hiện BHYT đảm bảo hiệu lực, hiệu quả và chấtlượng phù hợp với điều kiện của tỉnh về chính trị, kinh tế, xã hội.

- Tăng cường nănglực quản lý nhà nước về BHYT; củng cố, nâng cao năng lực bộ máy thực hiện BHYTtừ tỉnh đến cơ sở; tăng cường đào tạo nâng cao năng lực, chất lượng chuyên môn,nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác BHYT.

- Triển khai ứngdụng công nghệ thông tin vào quản lý; xây dựng một hệ thống báo cáo thống kê,hoàn chỉnh thống nhất trên địa bàn tỉnh, phục vụ quá trình quản lý và xây dựngchính sách.

- Tăng cường tráchnhiệm của hệ thống tổ chức thực hiện chính sách:

+ Cơ quan bảo hiểmxã hội phải có trách nhiệm xã hội đối với việc bảo vệ quyền lợi của người thamgia BHYT. Đề xuất các giải pháp tăng tính tiếp cận của người dân với chính sáchBHYT: Tổ chức các đại lý bán thẻ BHYT thuận lợi, phù hợp với điều kiện của cácđịa phương; đề xuất hỗ trợ chi phí cho người lập danh sách trẻ em dưới 6 tuổitại địa phương, chi phí hỗ trợ phát hành thẻ BHYT đến tay đối tượng thụ hưởngđối với những đối tượng được ngân sách nhà nước mua thẻ BHYT,…

+ Dự kiến 2014,nghiên cứu sử dụng thẻ BHYT dưới dạng thẻ thông minh hoặc thẻ BHYT có ảnh chomột số đối tượng ít thay đổi (công chức, cán bộ hưu, ngườidân tộc thiểu số…).

7. Vận độngtuyên truyền theo từng nhóm đối tượng:

Tuỳ theo nhóm đốitượng, các ngành chức năng liên quan xây dựng kế hoạch tuyên truyền vận động cụthể theo đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân của Thủ tướng Chínhphủ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thành lậpBan Chỉ đạo:

1.1. Ban Chỉ đạo ở tỉnh:

- Phó Chủ tịchUBND tỉnh phụ trách văn hoá - xã hội là Trưởng ban.

- Giám đốc Sở Ytế: Phó Trưởng ban thường trực.

- Giám đốc BHXHtỉnh: Phó trưởng ban.

- Các uỷ viên, baogồm: Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, đại diện lãnh đạo các sở, ngành:Y tế, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, BHXH tỉnh, Kế hoạch và Đầutư, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Công antỉnh, Thông tin và Truyền thông, Công thương; Liên đoàn Lao động tỉnh, một sốđoàn thể tỉnh có liên quan.

- Tổ thư ký: Đạidiện Văn phòng UBND tỉnh, Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xãhội, Bảo hiểm xã hội tỉnh.

1.2. Ban Chỉ đạo cấp huyện:

Căn cứ vào chứcnăng nhiệm vụ của UBND các cấp, căn cứ vào quy định của pháp luật hiện hành vàkế hoạch của tỉnh, các địa phương thành lập Ban Chỉ đạo do Chủ tịch Uỷ ban nhândân huyện, thị xã, thành phố là Trưởng ban, Trưởng phòng Y tế, Giám đốc Bảohiểm xã hội huyện, thị xã, thành phố là Phó ban, các thành viên là đại diện BanTuyên giáo huyện, thị xã, thành phố các phòng, ban, ngành, đoàn thể liên quan.Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ phát triển và xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp vớiđiều kiện kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Phân công tráchnhiệm:

2.1. Sở Y tế:

Sở Y tế chủ trì,phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnhthành lập Ban Chỉ đạo thực hiện đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dângiai đoạn 2012 - 2015 và đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh và hướng dẫn, chỉ đạothành lập Ban Chỉ đạo ở cấp huyện, thị xã, thành phố; xây dựng kế hoạch, nội dung,chương trình hoạt động Ban Chỉ đạo tỉnh và hướng dẫn tổ chức, hoạt động đối vớiBan Chỉ đạo cấp huyện.

Các sở, ngành liênquan có trách nhiệm phối hợp với Sở Y tế trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch.

- Xây dựng chương trình, kếhoạch cụ thể để thực hiện các giải pháp chung theo từng giai đoạn trình Chủtịch UBND tỉnh phê duyệt; chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra,đánh giá kết quả thực hiện đề án.

- Chủ trì, phốihợp với các sở, ngành tổ chức thực hiện kế hoạch; tập trung 3 nhiệm vụ trọng tâm:

a) Tăng tỷ lệ baophủ BHYT:

- Phối hợp với Bảohiểm xã hội tỉnh giao chỉ tiêu phát triển BHYT cụ thể của từng nhóm đối tượng,từng địa phương để tổ chức thực hiện.

- Chủ trì, phốihợp với các sở, ngành nghiên cứu, đề xuất các giải pháp liên quan đến chínhsách BHYT:

+ Cơ chế thu đóngBHYT đối với các doanh nghiệp: Thời gian thu, cách thức phối hợp và hình thứcthu phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp.

+ Sửa đổi, bổ sungquy định về sử dụng một phần kinh phí đóng BHYT theo hướng dẫn của Trung ươngcho chăm sóc sức khoẻ người lao động tại các doanh nghiệp, nơi làm việc.

+ Khuyến khích,vận động việc tham gia BHYT đối với tất cả các thành viên trong hộ gia đình cậnnghèo.

+ Mức hỗ trợ họcsinh sinh viên, hộ gia đình nông dân có mức sống trung bình tham gia BHYT theoquy định.

b)Nâng caochất lượng và đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh BHYT:

- Chỉ đạo hệ thốngy tế tổ chức thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đápứng nhu cầu khám chữa bệnh BHYT.

- Xây dựng vàtrình UBND tỉnh đề án giảm tải bệnh viện.

c) Đổi mới cơ chếtài chính, giảm chi tiêu trực tiếp từ hộ gia đình:

- Trình UBND tỉnhquy định “Về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp ytế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữabệnh công lập”; sửa đổi, bổ sung giá thu một phần viện phí theo hướng tínhđúng, tính đủ; đổi mới, áp dụng phương pháp thanh toán chi trả phù hợp. Phấnđấu đến 2015 giảm chi tiêu trực tiếp từ khám chữa bệnh củahộ gia đình xuống dưới 40%.

- Từng bước thựchiện việc chuyển đổi cơ chế cấp ngân sách nhà n­ước theo quy định của Trungương.

- Xây dựng chínhsách hỗ trợ mức đóng cho một số đối tượng tham gia BHYT. Xem xét đề xuất tăngtỷ lệ phân bổ kinh phí y tế hàng năm, bao gồm cả hỗ trợ tiếp tục mở rộng đối tượngtham gia BHYT đối với các địa phương vận động được nhiều người tham gia BHYT.

2.2. Bảo hiểm xã hội tỉnh:

- Chịu trách nhiệmtrước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức thực hiện các chỉ tiêu bao phủBHYT hàng năm.

- Xây dựng kếhoạch thực hiện đề án, xây dựng mục tiêu cụ thể đối với từng địa phương, từngnhóm đối tượng, cơ chế và cách thức phối hợp với các sở, ngành về công táctuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT đối với tất cả các nhómđối tượng, trên phạm vi toàn tỉnh. Từ 2013 - 2015 tập trung thực hiện mục tiêutăng tỷ lệ tham gia BHYT tại các địa phương có tỷ lệ tham gia BHYT thấp dưới50% dân số.

- Đẩy mạnh cảicách hành chính (tổ chức đại lý bán thẻ BHYT thuận lợi cho việc tiếp cận, phùhợp điều kiện từng vùng, sử dụng thẻ BHYT điện tử…), áp dụng các tiến bộ kỹthuật trong công tác phát hành thẻ, thu phí, đăng ký khám chữa bệnh, thanh toánchi phí khám chữa bệnh BHYT, quản lý quỹ BHYT, đảm bảo thuận lợi, giảm phiền hàcho người tham gia BHYT.

- Chủ trì, phốihợp với các sở, ngành thực hiện giải pháp liên quan đến BHYT đối với các nhómđối tượng, đặc biệt là nhóm đối tượng: Cận nghèo, học sinh sinh viên, người laođộng trong các doanh nghiệp,…

- Xây dựng kếhoạch củng cố tổ chức, bộ máy, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, phát triển nguồnnhân lực để đáp ứng yêu cầu phục vụ. Đề xuất biện pháp giải quyết kịp thời cácvấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

- Có trách nhiệmdự toán kinh phí tuyên truyền hàng năm từ quỹ quản lý, quỹ kết dư BHYT (nếu có)theo quy định của Luật BHYT, khi được phê duyệt của Bảo hiểm xã hội Việt Nam,chuyển cho các địa phương nhằm thực hiện công tác tuyên truyền.

2.3. SởKế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính:

- Phối hợp với SởY tế nghiên cứu, đề xuất bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đếnchính sách BHYT hiện hành.

- Bố trí nguồn vốnđảm bảo đầy đủ, kịp thời kinh phí đóng BHYT và hỗ trợ mức đóng BHYT cho cácnhóm đối tượng theo quy định.

- Đảm bảo nguồnkinh phí cho việc đầu tư, nâng cấp các cơ sở khám chữa bệnh, nhất là các dự ánđầu tư, nâng cấp các Bệnh viện huyện và Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

- Đảm bảo ngânsách cho việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao trình độ nghề nghiệpcho cán bộ làm công tác trong ngành y.

- Phối hợp với SởY tế và các sở, ngành có liên quan thực hiện các giải pháp liên quan đến cơ chếthu, đóng BHYT; hỗ trợ mức đóng; kinh phí phát hành thẻ của các nhóm đối tượngđã nêu trong kế hoạch.

2.4. Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội:

- Đề xuất Bộ Laođộng - Thương binh và Xã hội trình Chính phủ ban hành tiêu chí quy định hộ giađình nông dân có mức sống trung bình.

- Đề xuất các giảipháp cụ thể liên quan đến việc: Xác định đối tượng, lập danh sách, quản lý đốitượng (cận nghèo, hộ gia đình nông dân có mức sống trung bình, trẻ em dưới 6tuổi); cơ chế thu, đóng BHYT; phát hành thẻ của các nhóm đối tượng theo quyđịnh.

2.5. Sở Giáo dục và Đàotạo:

- Chủ trì, phốihợp với các sở, ngành thực hiện các giải pháp về phát triển, nâng cao chấtlượng công tác y tế trường học và xây dựng tiêu chí, kế hoạch phát triển BHYTtại mỗi cơ sở giáo dục, đào tạo.

- Chỉ đạo cácPhòng Giáo dục và Đào tạo, các trường công lập, ngoài công lập trong toàn tỉnhthực hiện đầy đủ, nghiêm Luật BHYT, đưa chỉ tiêu tham gia BHYT đạt 100% là mộttiêu chí để công nhận trường đạt chuẩn quốc gia và là một trong các chỉ tiêuthi đua của các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường học.

- Phối hợp với SởY tế và các sở, ngành có liên quan đề xuất và tổ chức thực hiện các giải phápliên quan đến đối tượng học sinh, sinh viên theo quy định.

2.6. Sở Thông tin và Truyềnthông:

- Chủ trì, phốihợp với các cơ quan thông tin đại chúng, hàng năm xây dựng kế hoạch tuyêntruyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT, đảm bảo công tác tuyên truyềnđược thực hiện thường xuyên, chất lượng tốt, đạt hiệu quả cao.

- Phối hợp với Bảohiểm xã hội tỉnh, Sở Y tế và các sở, ngành có liên quan thực hiện nhiệm vụtruyền thông, tuyên truyền với nhiều hình thức, nội dung phù hợp với các nhómđối tượng theo quy định.

2.7. Sở Nội vụ:

- Chủ trì và phốihợp xây dựng hệ thống tổ chức thực hiện chính sách BHYT phù hợp, đảm bảo tínhchuyên nghiệp, chuyên môn hoá cao, phù hợp với mức độ mở rộng phạm vi BHYT;

- Xây dựng, banhành chính sách về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao trình độ nghềnghiệp cho cán bộ làm công tác BHYT.

2.8. Bộ Chỉ huy Quân sựtỉnh và Công an tỉnh:

Chủ trì, phối hợpvới Sở Y tế và các sở, ngành liên quan trong việc thực hiện kế hoạch. Xây dựngchính sách và chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách BHYT đối với các đối tượngthuộc quân đội và công an nhân dân và các đối tượng thuộc phạm vi phụ trách.

2.9. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

a) Chịu tráchnhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức thực hiện các chỉ tiêu baophủ BHYT hàng năm. Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện kếhoạch tại địa phương và định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tếđể tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

b) Chỉ đạo các cơquan chức năng tại địa phương thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến chínhsách pháp luật về BHYT.

c) Đưa mục tiêu,kế hoạch, tỷ lệ bao phủ BHYT là một chỉ tiêu trong các chương trình, kế hoạchphát triển kinh tế - xã hội dài hạn và ngắn hạn của địa phương, triển khai thựchiện mục tiêu BHYT toàn dân trong chương trình nông thôn mới.

d) Chủ trì thựchiện các giải pháp:

- Phát triển đốitượng tham gia BHYT:

+ Rà soát, phêduyệt danh sách đối tượng tham gia BHYT do ngân sách nhà nước hỗ trợ.

+ Lập danh sáchthành viên hộ gia đình nông dân có mức sống trung bình; xây dựng cơ chế phốihợp, kế hoạch và chỉ tiêu hàng năm trong vận động nhóm đối tượng này tham giaBHYT.

+ Rà soát, lậpdanh sách cán bộ không chuyên trách cấp xã là đối tượng tham gia BHYT đầy đủ,kịp thời.

- Đảm bảo nguồnkinh phí hỗ trợ cho các đối tượng chính sách tham gia BHYT theo quy định.

- Thanh tra, kiểmtra và xử lý vi phạm trong thực hiện pháp luật về BHYT tại địa phương, cácdoanh nghiệp.

Ngoài kinh phí Bảohiểm xã hội tỉnh dự trù hàng năm, UBND các huyện, thị xã, thành phố cần chủđộng hỗ trợ, bổ sung kinh phí tăng cường cho các hoạt động tuyên truyền chínhsách BHYT trên địa bàn quản lý. Đồng thời khuyến khích việc huy động các nguồnlực xã hội theo hướng xã hội hoá hoạt động tuyên truyền BHYT.

2.10. Các tổ chức, đoànthể xã hội:

Đề nghị Uỷ ban Mặttrận Tổ quốc tỉnh và các đơn vị thành viên căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, phốihợp các cơ quan liên quan triển khai công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên,hội viên và nhân dân tham gia BHYT; phối hợp giám sát, đánh giá việc thực hiệnchính sách, pháp luật về BHYT.

IV. NGÂN SÁCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH:

Nguồn kinh phí triển khai thựchiện kế hoạch gồm:

- Từ nguồn chi thường xuyên ngânsách nhà nước.

- Từ Quỹ BHYT: Có thể trích từ Quỹquản lý BHXH hoặc từ nguồn kết dư của Quỹ BHYT.

- Hỗ trợ từ các dự án, các tổ chứcquốc tế (nếu có).

Trong quá trìnhthực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, thủ trưởng các ngành, các cấp phản ánhvề Ban Chỉ đạo để tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.