UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH

Kiện toàn ban hậu cần địa phương các cấp

_________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 82/CP ngày 05/3/1979 của Hội đồng Chính phủ về việc thành lập Bộ Chỉ huy quân sự thống nhất ở các tỉnh, thành phố;

Căn cứ vào Quyết định số 676/QĐ-NC ngày 02 tháng 8 năm 1979 về việc thành lập Ban Hậu cần địa phương các cấp thành phố Hải Phòng;

Xét đề nghị của ông Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự thành phố tại Tờ trình số 77 ngày 5 tháng 6 năm 1999 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Hậu cần địa phương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn tổ chức Ban Hậu cần địa phương của thành phố Hải Phòng, của các quận (huyện, thị xã), Ban Hậu cần nhân dân các xã (phường, công ty, xí nghiệp).

A. Cấp thành phố:

- Ông Trần Huy Năng - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố làm Trưởng ban.

- Ông Nguyễn Duy Hạc- Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự thành phố làm Phó Trưởng ban thường trực.

- Ông Phạm Vũ Câu – Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư, Phó Trưởng ban.

+ Các ủy viên gồm:

- Ông Nguyễn Duy Tược – Giám đốc Sở Tài chính.

- Ông Nguyễn Tất Tạo – Giám đốc Sở Giao thông công chính.

- Ông Nguyễn Văn Vy – Giám đốc Sở Y tế.

- Ông Nguyễn Chí Thăng – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Ông Nguyễn Ngọc Hải – Giám đốc Sở Công nghiệp.

- Ông Trịnh Quang Tác – Giám đốc Sở Bưu điện.

- Ông Phạm Thuyên – Quyền giám đốc Sở Thương mại.

- Ông Phạm Văn Huấn – Giám đốc Sở Lao động thương binh – xã hội.

- Ông Nguyễn Xuân Thanh Chủ nhiệm hậu cần Bộ Chỉ huy quân sự thành phố.

B. Cấp quận – huyện – thị xã:

Cơ cấu thành phần tương tự như cấp thành phố.

Căn cứ vào tình hình địa phương Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã quyết định thành phần tham gia cho phù hợp.

C. Cấp cơ sở:

Các xã, phường, công ty, xí nghiệp căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị mình quyết định thành phần tham gia bảo đảm đúng chức năng, quyền hạn, đủ các tổ chức, huy động tiềm lực địa phương, đơn vị phục vụ tốt cho công tác quân sự.

Điều 2. Ban Hậu cần các cấp đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và chỉ đạo của chính quyền cấp mình có nhiệm vụ:

- Làm tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác hậu cần địa phương, hậu cần nhân dân. Động viên, phát huy chức năng các cơ quan, đơn vị, các ngành kinh tế xã hội và nhân dân tích lũy tiềm lực kinh tế, quốc phòng, tạo thế hậu cần tại chỗ vững mạnh sẵn sàng bảo đảm mọi nhu cầu vật chất, kỹ thuật cho quân và dân chiến đấu trong khu vực phòng thủ.

- Đề xuất, xây dựng chủ trương, kế hoạch quản lý, khai thác huy động tiềm lực hậu cần và chuyển mọi hoạt động kinh tế xã hội từ thời bình sang thời chiến.

- Thường xuyên xây dựng củng cố tổ chức hậu cần cấp mình, cấp dưới. Duy trì hoạt động đều đặn hiệu quả.

Điều 3. Công tác kiện toàn tổ chức hậu cần từng cấp thực hiện xong trước tháng 9/1999.

Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Thủ trưởng các ngành có liên quan, Bộ chỉ huy quân sự thành phố và Ủy ban Nhân dân các huyện, quận, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Huy Năng