ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẢC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1385/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 04 tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN RÀ SOÁT,ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘITỈNH BẮC GIANG ĐẾN NĂM 2020

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tng thể phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định 04/2008/NĐ-CP ngày11/01/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 01/2007/TT-BKH ngày 07/02/2007 của BộKế hoạch và Đầu tư hướng dẫnthực hiện một số điều của Nghị định s 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạchtổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BKH ngày 01/7/2008 của BộKế hoạch và Đầu tư hướng dẫnthực hiện một số điều của Nghị định s 04/2008/NĐ-CPngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghịđịnh số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 củaChính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế -xã hội;

Căn cứ Quyết định số 318/2013/QĐ-UBND ngày 18/7/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quảnlý quy hoạch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Quyết định số 696/QĐ-UBND ngày 04/6/2012; số 960/QĐ-UBND ngày 20/7/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việcphê duyệt đề cương và dự toán dự án Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổngthểphát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 tỉnhBắc Giang;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầutư tại Tờ trình số 212/TTr-SKHĐT ngày 30/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thànhlập Hội đồng Thẩm định dự án Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thểphát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, gồm các ông, bà có tênsau đây:

I. Hội đồng thẩm định:

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Lại Thanh Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Thành viên phản biện:

2.1. Ông Trần Đình Thiên, PGS.TS -Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam: Phản biện 1;

2.2. Ông Trần Kim Chung, TS - PhóViện trưởng Vin nghiên cứu Quản lýkinh tế Trung ương: Phản biện 2.

3. Các thành viên:

3.1. Lê Văn Thụy - Phó Vụ trưởng VụQuản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

3.2. Ông Phạm Văn Minh - Giám đốc Công an tỉnh;

3.3. Ông Ngô Minh Tiến - Chỉ huytrưởng Bộ CHQS tỉnh;

3.4. Ông Trịnh Hữu Thắng - Giám đốcSở Kế hoạch và Đầu tư;

3.5. Ông Nguyễn Thanh Bình - PhóChánh Văn phòng UBND tỉnh;

3.6. Ông Nguyễn Văn Khái - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT;

3.7. Ông Trần VănLộc - Giám đốc Sở Công Thương;

3.8. Ông Phạm Giang - Giám đốc Sở Xâydựng;

3.9. Ông Lê Hồng Sơn - Giám đốc SởTài nguyên và Môi trường;

3.10. Ông Bùi Thế Sơn - Giám đốc SởGiao thông vận tải;

3.11. Ông Nguyễn Đức Hiền - Giám đốcSở Giáo dục và Đào tạo;

3.12. Bà Vũ Hồng Minh - Giám đốc SởLao động Thương binh và Xã hội;

3.13. Ông Nguyễn Đức Kiên - Giám đốcSở Khoa học và Công nghệ;

3.14. Ông Nguyễn Thế Chính - Giám đốcSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

3.15. Ông Nguyễn Văn Diệu - Giám đốcSở Thông tin và Truyền thông;

3.16. Ông Ong Thế Viên - Giám đốc Sở Y tế;

3.17. Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Giám đốcSở Tài chính;

3.18. Ông Đặng Văn Nguyên - Giám đốcSở Tư pháp;

3.19. Ông Đỗ Quốc Tuấn - Giám đốc SởNgoại vụ;

3.20. Ông Bùi Ngọc Sơn - Giám đốc SởNội vụ.

II. Tổ thư ký Hội đồng:

1. Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởngphòng Tổng hợp - Quy hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư;

2. Ông Đinh Văn Tiến - Trưởng phòngTổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh.

Điều 2. Nhiệmvụ, quyền hạn của Hội đồng

Thực hiện theo quy định tại Nghị địnhsố 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinhtế - xã hội; Nghị định 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ về việc sửađổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 củaChính phủ và Quyết định số 696/QĐ-UBND ngày 04/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Nhiệm vụ cụ thể của các thành viênHội đồng do Chủ tịch Hội đồng phân công.

Hội đồng thẩm định dự án Rà soát,điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh BắcGiang đến năm 2020 làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoànthành nhiệm vụ.

Điều 3.Kinhphí hoạt động thực hiện theo Quyết định số 960/QĐ-UBND ngày 20/7/2012 của Chủtịch UBND tỉnh.

Điều 4. Thủtrưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch vàĐầu tư; các ông bà có tên tại Điều 1 và các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh:
+ Lãnh đạo VP;
+ Lưu: VT, TH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh