THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số:1386/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG NĂM 2007 CỦA VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 13306/BTC-HCSN ngày 03 tháng 10 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Bổ sung 24.150 triệu đồng (Hai mươi bốn tỷ, một trăm năm mươi triệu đồng) cho Văn phòng Quốc hội từ nguồn chi quản lý hành chính thuộc Ngân sách trung ương năm 2007 chưa phân bổ để thực hiện các nhiệm vụ mới phát sinh như đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 13306/BTC-HCSN nêu trên. Việc quản lý và sử dụng số kinh phí được bổ sung thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3,
- Thủ tướng, Phó TTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy,
Website CP, các Vụ: III, TH;
- Lưu: VT, KTTH (3), 16

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng