UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 1386 QĐ/UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 1993

QUYẾT ĐỊNH

Mức thu cước qua cầu phao thuộc “Đoạn quản lý đường sông” quản lý

________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và Ủy ban Nhân dân;

Căn cứ Quyết định 137/HĐBT ngày 27/4/92 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) quy định về công tác quản lý giá;

Căn cứ Quyết định 1164 QĐ/TCTN ngày 11/6/1993 của UBND thành phố Hải Phòng quy định mức thu cước qua phà, cầu phao, cầu treo đối với các đối tượng phải thu;

Xét đề nghị của Sở Giao thông công chính và Sở Tài chính Hải Phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

 Điều1. Nay quy định mức thu cước qua cầu phao Niệm, cầu phao Đăng, cầu phao sông Hóa thuộc “Đoạn quản lý đường sông” quản lý (có bảng giá kèm theo).

Điều 2. Quyết định này được thi hành từ ngày 15 năm tháng 8 năm 1993.

Giao cho giám đốc Đoạn quản lý đường sông tổ chức thực hiện quyết định; Giá thu cước cầu phao cần được niêm yết tại các đầu bên: các loại vé thu cước nói trên do Cục thuế thành phố phát hành.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao thông công chính, Cục Thuế, Giám đốc, ĐQLĐS và các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Đỗ Gia Phách