BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1388/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ QUAN TRẮCMÔI TRƯỜNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Bảo vệmôi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định điều kiện của tổchức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường;

Căn cứ Thông tư số 42/2013/TT-BTNMT ngày 03 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môitrường quy định chi tiết việc thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắcmôi trường và mẫu giấy chứng nhận;

Căn cứ Quyết địnhsố 2452/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môitrường về việc chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường đốivới Công ty cổ phần Dịch vụ Khoa học Công nghệ Sắc ký Hải Đăng;

Căn cứ Công văn số 16/EDC-HD /CV của Công ty cổ phần Dịch vụ Khoa học Công nghệ Sắc ký Hải Đăng vềviệc xin chuyển Giấy chứng nhận cho Công ty TNHH Eurofins Sắc ký Hải Đăng;

Theo đề nghị của TổngCục trưởng Tổng cục Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Điều chỉnh nội dung Giấychứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường trong đó, điềuchỉnh tên Tổ chức được chứng nhận là "Công ty TNHH Eurofins Sắc ký HảiĐăng", mã số VIMCERTS 020 (Giấy chứng nhận kèm theo Quyết địnhnày).

Điều2. Công ty TNHH Eurofins Sắcký Hải Đăng đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường với lĩnh vực vàphạm vi được chứng nhận tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều3.Công ty TNHH Eurofins Sắcký Hải Đăng, phải thực hiện đầy đủ quy định về chứng nhận theo Nghị định số127/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ và các quy định hiệnhành của pháp luật.

Điều4. Quyết định này có hiệu lựckể từ ngày ký đến ngày 30 tháng 10 năm 2017.

Tổng Cục trưởng Tổngcục Môi trường, Chánh Văn phòng Bộ và Công ty TNHH Eurofins Sắc ký Hải Đăng chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang (để báo cáo);
- Sở TN&MT Thành phố Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, VPMC, TCMT, ĐL (08)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Cách Tuyến

PHỤ LỤC

LĨNH VỰC VÀ PHẠM VI ĐƯỢC CHỨNG NHẬN ĐỦĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH EUROFINSSẮC KÝ HẢI ĐĂNG
(Kèm theo Quyết định số 1388/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởngBộ Tài nguyên và Môi trường)

1. Nước:

1.1. Nước mặt S

1.1.1. Quan trắchiện trường:

- Thông số (đo tại hiệntrường):

TT

Tên thông số

Tên/số hiệu phương pháp sử dụng

Dải đo

1

Nhiệt độ

SMEWW 2550B:2012

0 ¸ 100 °C

2

pH

TCVN 6492:2011

0 ¸ 14

3

Hàm lượng ôxy hòa tan (DO)

TCVN 7325:2005

0 ¸ 19,9 mg/L

4

Độ dẫn điện (EC)

SMEWW 2510B:2005

0 ¸ 1,999 mS/cm

- Lấy và bảo quản mẫu:

TT

Loại mẫu

Tên/số hiệu phương pháp sử dụng

1

Mu nước mặt

TCVN 6663-1:2011, TCVN 6663-6:2008, TCVN 5994:1995, TCVN 6663-3:2008

1.1.2. Phân tích môi trường:

TT

Tên thông s

Tên/số hiệu phương pháp sử dng

Giới hạn phát hiện/ Phạm vi đo

1

Chất rắn tổng số (TS)

SMEWW2540B:2012

3,8 mg/L

2

Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)

SMEWW 2540D:2012

1,88 mg/L

3

Độ màu

SMEWW 2120C:2012

4,4 Pt-Po

4

Nhu cầu ôxy hóa học (COD)

SMEWW5220C:2012

4,0 mg/L

5

Florua (FQuyết định 1388/QĐ-BTNMT 2015 chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường)

US EPA Method 300.0

0,1 mg/L

SMEWW 4500-FQuyết định 1388/QĐ-BTNMT 2015 chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.D:2012

0,088 mg/L

6

Clorua (ClQuyết định 1388/QĐ-BTNMT 2015 chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường)

SMEWW4500-ClQuyết định 1388/QĐ-BTNMT 2015 chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.B:2012

1,5 mg/L

US EPA Method 300.0

0,5 mg/L

7

Nitrit (NO2Quyết định 1388/QĐ-BTNMT 2015 chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường)

TCVN 6178:1996

0,01 mg/L

8

Nitrat (NO3Quyết định 1388/QĐ-BTNMT 2015 chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường)

US EPA Method 300.0

0,5 mg/L

SMEWW 4500-NO3Quyết định 1388/QĐ-BTNMT 2015 chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.E:2012

0,02 mg/L

9

Photphat (PO43-)

SMEWW 4500-P.E:2012

0,09 mg/L

10

Sunphat (SO42-)

US EPA Method 300.0

0,5 mg/L

SMEWW 4500-SO42-.E:2012

1,0 mg/L

11

Sunfua (S2-)

US EPA Method 376.2

0,02 mg/L

12

Tổng Nitơ

TCVN 6638:2000

1,0 mg/L

13

Tổng Photpho

SMEWW 4500-P.B&E:2012

0,03 mg/L

14

Amoni (NH4+)

US EPA Method 350.2

0,02 mg/L

15

Xianua (CNQuyết định 1388/QĐ-BTNMT 2015 chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường)

TCVN 6181:1996

0,002 mg/L

16

Natri (Na)

SMEWW 3111B:2012

0,10 mg/L

17

Kali (K)

SMEWW 3111B:2012

0,10 mg/L

18

Đồng (Cu)

SMEWW 3111B:2012

0,03 mg/L

19

Kẽm (Zn)

SMEWW 3111B :2012

0,03 mg/L

20

Chì (Pb)

SME\VW 3113B:2012

0,0005 mg/L

21

Cadimi (Cd)

SMEWW 3113B:2012

0,0005 mg/L

22

Sắt (Fe)

SMEWW 3111B :2012

0,032 mg/L

23

Mangan (Mn)

SMEWW 3111B:2012

0,03 mg/L

24

Niken (Ni)

SMEWW 3111B:2012

0,05 mg/L

25

Crom tổng số (Cr)

SMEWW 3111B:2012

0,05 mg/L

26

Crom (VI)

SMEWW 3500Cr.B:2012

0,04 mg/L

27

Asen (As)

SMEWW 3113B:2012

0,0005 mg/L

28

Selen (Se)

SMEWW 3113B:2012

0,0005 mg/L

29

Canxi (Ca)

SMEWW3500Ca.B:2012

0,4 mg/L

30

Magie (Mg)

SMEWW 3500Mg.B:2012

0,4 mg/L

31

Thủy ngân (Hg)

SMEWW 3112B:2012

0,0003 mg/L

32

Tổng dầu, mỡ

SMEWW5520B:2012

0,3 mg/L

33

Chất hoạt động bề mặt

SMEWW 5540C:2012

0,06 mg/L

34

Hóa chất Bảo vệ thực vật Clo hữu cơ

KTSK 09 (Tham khảo US EPA Method 508 sử dụng GCMS)

Alpha-Lindane

0,01 mg/L

Hexachloro-Benzene

0,01 mg/L

Gamma-Lindane

0,01 mg/L

Beta-Lindane

0,01 mg/L

Heptachlor

0,01 mg/L

Aldrin

0,01 mg/L

Isodrin

0,01 mg/L

Heptachlor epoxide

0,01 mg/L

2,4'-DDE

0,01 mg/L

Endosulfan I

0,01 mg/L

4,4'-DDE

0,01 mg/L

Dieldrin

0,01 mg/L

2,4'DDD

0,01 mg/L

Endrin

0,01 mg/L

Endosulfan II

0,01 mg/L

4,4'DDD

0,01 mg/L

2,4'-DDT

0,01 mg/L

4,4'-DDT

0,01 mg/L

35

Hóa chất Bảo vệ thực vật Photpho hữu cơ

KTSK 09 (Tham khảo US EPA Method 508 sử dụng GCMS)

Diazinon

0,01 mg/L

Parathion methyl

0,01 mg/L

Malathion

0.01 mg/L

Chlorpyrifos

0,01 mg/L

Parathion ethyl

0,01 mg/L

Bromophos methyl

0,01 mg/L

Bromophos ethyl

0,01 mg/L

Ethion

0,01 mg/L

36

Coliform

TCVN 6187-2:1996

3 MPN/100 mL

37

E.Coli

TCVN 6187-2:1996

3 MPN/100 mL

38

Fecal Coliform

TCVN 6187-2:1996

3 MPN/100 mL

KTSK: Quy trình nộibộ hướng dẫn phân tích trong phòng thí nghiệm.

1.2. Nước thải S

1.2.1. Quan trắchiện trường:

- Thông số (đo tại hiệntrường):

TT

Tên thông số

Tên/số hiệu phương pháp sử dụng

Dải đo

1

Nhiệt độ

SMEWW2550B:2012

0¸100 °C

2

pH

TCVN 6492:2011

0¸14

5

Độ dẫn điện (EC)

SMEWW2510B:2005

0 ¸ 1.999 mS/cm

- Lấy và bảo quản mẫu:

TT

Loại mẫu

Tên/số hiệu phương pháp sử dụng

1

Mu nước thải

TCVN 6663-1:2011, TCVN 5999:1995, TCVN 6663-3:2008

1.2.2. Phântích môi trường:

TT

Tên thông s

Tên/số hiệu phương pháp sử dụng

Giới hạn phát hiện/ Phạm vi đo

1

Chất rắn tổng số (TS)

SMEWW2540B:2012

3,8 mg/L

2

Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)

SMEWW 2540D:2012

1,88 mg/L

3

Độ màu

SMEWW 2120C:2012

4.4 Pt-Co

4

Nhu cầu ôxy hóa học (COD)

SMEWW 5220C:2012

4,0 mg/L

5

Nhu cầu ôxy sinh hóa (BOD5)

SMEWW5210B:2012

0,33 mg/L

6

Florua (FQuyết định 1388/QĐ-BTNMT 2015 chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường )

US EPA Method 300.0

0,1 mg/L

SMEWW 4500-FQuyết định 1388/QĐ-BTNMT 2015 chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.D:2012

0,088 mg/L

7

Clorua (ClQuyết định 1388/QĐ-BTNMT 2015 chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường)

SMEWW 4500-ClQuyết định 1388/QĐ-BTNMT 2015 chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.B:2012

1,5 mg/L

US EPA Method 300.0

0,5 mg/L

8

Nitrit (NO2Quyết định 1388/QĐ-BTNMT 2015 chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường)

TCVN 6178:1996

0,01 mg/L

9

Nitrat (NO3Quyết định 1388/QĐ-BTNMT 2015 chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường)

US EPA Method 300.0

0,5 mg/L

SMEWW 4500-NO3Quyết định 1388/QĐ-BTNMT 2015 chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.E:2012

0,02 mg/L

10

Photphat (PO43-)

SMEWW4500-P.E:2012

0,09 mg/L

11

Sunfua (S2-)

US EPA Method 376.2

0,02 mg/L

12

Tổng Nitơ

TCVN 6638:2000

1,0 mg/L

13

Tổng Photpho

SMEWW 4500-P.B&E :2012

0,03 mg/L

14

Amoni (NH4+)

USEPA Method 350.2

0,02 mg/L

15

Xianua (CNQuyết định 1388/QĐ-BTNMT 2015 chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường)

TCVN 6181:1996

0,002 mg/L

16

Đồng (Cu)

SMEWW 3111B:2012

0,03 mg/L

17

Kẽm (Zn)

SMEWW 3111B:2012

0,03 mg/L

18

Chì (Pb)

SMEWW 3113B:2012

0,0005 mg/L

19

Cadimi (Cd)

SMEWW 3113B:2012

0,0005 mg/L

20

Sắt (Fe)

SMEWW 3111B:2012

0,032 mg/L

21

Mangan (Mn)

SMEWW 3111B:2012

0,03 mg/L

22

Niken (Ni)

SMEWW 3111B:2012

0,05 mg/L

23

Crom tổng số (Cr)

SMEWW 3111B:2012

0,05 mg/L

24

Crom (VI)

SMEWW 3500Cr.B:2012

0,04 mg/L

25

Asen (As)

SMEWW 3113B:2012

0,0005 mg/L

26

Thủy ngân (Ha)

SMEWW 3112B:2012

0,0003 mg/L

27

Tổng dầu, mỡ

SMEWW 5520B:2012

0,3 mg/L

28

Dầu, mỡ động thực vật

SMEWW 5520B:2012

0.3 mg/L

29

Chất hoạt động; bề mặt

SMEWW 5540C:2012

0,06 mg/L

30

Tổng PCB

KTSK 45 (Tham khảo US EPA Method 508 sử dụng GC-ECD)

0,02 mg/L

31

Hóa chất Bảo vệ thực vật Clo hữu cơ

KTSK 09 (Tham khảo US EPA Method 508 sử dụng GCMS)

alpha-Lindane

0,01 mg/L

Hexachloro-Benzene

0,01 mg/L

Gamma-Lindane

0,01 mg/L

Beta-Lindane

0,01 mg/L

Heptachlor

0,01 mg/L

Aldrin

0,01 mg/L

Isodrin

0,01 mg/L

Heptachlor epoxide

0,01 mg/L

2,4'-DDE

0,01 mg/L

Endosulfan I

0,01 mg/L

4,4'-DDE

0,01 mg/L

Dieldrin

0.01 mg/L

2,4'DDD

0,01 mg/L

Endrin

0,01 mg/L

Endosulfan II

0,01 mg/L

4.4' DDD

0,01 mg/L

2,4'-DDT

0,01 mg/L

4,4'-DDT

0,01 mg/L

32

Hóa chất Bảo vệ thực vật Photpho hữu cơ

KTSK 09 (Tham khảo US EPA Method 508 sử dụng GCMS)

Diazinon

0,01 mg/L

Parathion methyl

0,01 mg/L

Malathion

0,01 mg/L

Chlorpyrifos

0,01 mg/L

Parathion ethyl

0,01 mg/L

Bromophos methyl

0,01 mg/L

Bromophos ethyl

0,01 mg/L

Ethion

0,01 mg/L

33

Coliform

TCVN 6187-2:1996

3 MPN/100 mL

34

E.Coli

TCVN 6187-2:1996

3 MPN/100 mL

35

Fecal Coliform

TCVN 6187-2:1996

3 MPN/100 mL

36

Salmonella

ISO 19250:2010

Vi khuẩn/100 mL

37

Shighella

SMEWW 9260E:2012

Vi khuẩn/100 mL

38

V.Cholerae

SMEWW 9260H:2012

Vi khuẩn/100 mL

KTSK: Quy trình nộibộ hướng dẫn phân tích trong phòng thí nghiệm.

1.3. Nước dưới đấtS

1.3.1. Quan trắchiện trường:

- Thông số (đo tại hiệntrường):

TT

Tên thông s

Tên/số hiệu phương pháp sử dụng

Dải đo

1

Nhiệt độ

SMEWW 2550B:2012

0¸100 °C

2

pH

TCVN 6492:2011

0¸ 14

3

Hàm lượng ôxy hòa tan (DO)

TCVN 7325:2005

0 ¸ 19,9 mg/L

4

Độ dẫn điện (EC)

SMEWW 2510B:2005

0 ¸ 1.999 mS/cm

- Lấy và bảo quản mẫu:

TT

Loại mẫu

Tên/số hiệu phương pháp sử dụng

1

Mu nước dưới đất

TCVN 6663-1:2011, TCVN 6663-11:2011, TCVN 0663-3:2008

1.3.2. Phântích môi trường:

TT

Tên thông s

Tên/số hiệu phương pháp sử dụng

Giới hạn phát hiện/ Phạm vi đo

1

Chất rắn tổng số (TS)

SMEWW 2540B:2012

3,8 mg/L

2

Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)

SMEWW2540D:2012

1,88 mg/L

3

Độ màu

SMEWW2120C:2012

4,4 Pt-Co

4

Nhu cầu ôxy hóa học (COD)

SMEWW5220C:2012

4,0 mg/L

5

Nhu cầu ôxy sinh hóa (BOD5)

SMEWW 5210B:2012

0.33 mg/L

6

Chỉ số Pemanganat

TCVN 6186:1996

0,2 mg/L

7

Độ kiềm

SMEWW 2320B:2012

2,7 mg/L

8

Độ cứng

SMEWW2340C:2012

2,83 mg/L

9

Florua (FQuyết định 1388/QĐ-BTNMT 2015 chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường)

US EPAMethod 300.0

0,1 mg/L

SMEWW 4500-FQuyết định 1388/QĐ-BTNMT 2015 chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.D:2012

0,088 mg/L

10

Clorua (ClQuyết định 1388/QĐ-BTNMT 2015 chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường)

SMEWW 4500-ClQuyết định 1388/QĐ-BTNMT 2015 chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.B:2012

1,5 mg/L

US EPAMethod 300.0

0.5 mg/L

11

Nitrit (NO2-)

US EPA Method 300.0

0,1 mg/L

TCVN 6178:1996

0,01 mg/L

12

Nitrat (NO3-)

US EPA Method 300.0

0,5 mg/L

SMEWW 4500-NO3-.E:2012

0,02 mg/L

13

Photphat (PO43-)

US EPA Method 300.0

0,5 mg/L

SMEWW4500-P.E:2012

0,09 mg/L

14

Sunphat (SO42-)

US EPA Method 300.0

0,5 mg/L

SMEWW 4500-SO42-.E:2012

1.0 mg/L

15

Sunfua (S2-)

US EPA Method 376.2

0,02 mg/L

16

Amoni (NH4+)

US EPA Method 350.2

0,02 mg/L

17

Xianua (CNQuyết định 1388/QĐ-BTNMT 2015 chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường)

TCVN 6181:1996

0,002 mg/L

18

Natri (Na)

SMEWW 3111B :2012

0,1 mg/L

19

Kali (K)

SMEWW 3111B:2012

0,1 mg/L

20

Đồng (Cu)

SMEWW 3111B:2012

0,03 mg/L

21

Kẽm (Zn)

SMEWW 3111B :2012

0,03 mg/L

22

Chì (Pb)

SMEWW 3113B:2012

0,0005 mg/L

23

Cadimi (Cd)

SMEWW 3113B:2012

0,0005 mg/L

24

Sắt (Fe)

SMEWW 3111B :2012

0,032 mg/L

25

Mangan (Mn)

SMEWW 3111B:2012

0,03 mg/L

26

Niken (Ni)

SMEWW 3111B :2012

0,05 mg/L

27

Crom tổng số (Cr)

SMEWW 3111B :2012

0,05 mg/L

28

Crom (VI)

SMEWW3500Cr.B:2012

0,04 mg/L

29

Asen (As)

SMEWW 3113B:2012

0,0005 mg/L

30

Selen (Se)

SMEWW 3113B:2012

0,0005 mg/L

31

Canxi (Ca)

SMEWW 3500Ca.B:2012

0,4 mg/L

32

Magie (Mg)

SMEWW3500Mg.B:2012

0,4 mg/L

33

Thủy ngân (Hg)

SMEWW 3112B:2012

0,0003 mg/L

34

Tổng dầu, mỡ

SMEWW 5520B:2012

0,3 mg/L

35

Chất hoạt động bề mặt

SMEWW5540C:2012

0,06 mg/L

36

Tổng PCB

KTSK 45 (Tham khảo US EPA Method 508 sử dụng GC-ECD)

0,02mg/L

37

Hóa chất Bảo vệ thực vật Clo hữu cơ

KTSK 09 (Tham khảo US EPA Method 508 sử dụng GCMS)

alpha-Lindane

0,01 mg/L

Hexachloro-Benzene

0,01 mg/L

Gamma-Lindane

0,01 mg/L

Beta-Lindane

0,01 mg/L

Heptachlor

0,01 mg/L

Aldrin

0,01 mg/L

Isodrin

0,01 mg/L

Heptaclor epoxide

0,01 mg/L

2,4'-DDE

0,01 mg/L

Endosulfan I

0,01 mg/L

4.4'-DDE

0,01 mg/L

Dieldrin

0,01 mg/L

2,4'DDD

0,01 mg/L

Endrin

0,01 mg/L

Endosulfan II

0,01 mg/L

4,4'DDD

0,01 mg/L

2,4'-DDT

0,01 mg/L

4,4'-DDT

0,01 mg/L

38

Hóa chất Bảo vệ thực vật Photpho hữu cơ

KTSK 09 (Tham khảo US EPA Method 508 sử dụng GCMS)

Diazinon

0,01 mg/L

Parathion methyl

0,01 mg/L

Malathion

0,01 mg/L

Chlorpyrifos

0,01 mg/L

Parathion ethyl

0,01 mg/L

Bromophos methyl

0,01 mg/L

Bromophos ethyl

0,01 mg/L

Ethion

0,001 mg /L

39

Coliform

TCVN 6187-2:1996

3 MPN/100 mL

40

E.Coli

TCVN 6187-2:1996

3 MPN/100 mL

41

Fecal Coliform

TCVN 6187-2:1996

3 MPN/100 mL

KTSK: Quy trình nội bộhướng dẫn phân tích trong phòng thí nghiệm.

1.4. Nước biển S

1.4.1. Quan trắchiện trường:

- Thông số (đo tại hiệntrường):

TT

Tên Thông số

Tên/số hiệu phương pháp sử dụng

Dải đo

1

Nhiệt độ

SMEWW2550B:2012

0¸100 °C

2

pH

TCVN 6492:2011

0¸ 14

3

Hàm lượng ôxy hòa tan (DO)

TCVN 7325:2005

0 ¸ 19,9 mg/L

4

Độ dẫn điện (EC)

SMEWW2510B:2005

0 ¸ 1.999 mS/cm

- Lấy và bảo quản mẫu:

TT

Loại mẫu

Tên/số hiệu phương pháp sử dụng

1

Mu nước biển

TCVN 6663-1:2011,TCVN 5998:1995, TCVN 6663-3:2008

1.4.2. Pn tích môi trường:

TT

Tên thông số

Tên/số hiệu phương pháp sử dụng

Giới hạn phát hiện/ Phạm vi đo

1

Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)

SMEWW2540D:2012

1,88 mg/L

2

Độ màu

SMEWW 2120C:2012

4,4 Pt-Co

3

Florua (FQuyết định 1388/QĐ-BTNMT 2015 chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường)

SMEWW 4500-FQuyết định 1388/QĐ-BTNMT 2015 chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.D:2012

0,088 mg/L

4

Nitrit (NO2-)

TCVN 6178:1996

0,01 mg/L

5

Nitrat (NO3-)

SMEWW 4500-N03Quyết định 1388/QĐ-BTNMT 2015 chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.E:2012

0,02 mg/L

6

Photphat (PO43-)

SMEWW 4500-P.E:2012

0,09 mg/L

7

Sunfua (S2-)

USEPA Method 376.2

0,02 mg/L

8

Tổng Nitơ

TCVN 6638:2000

1,0 mg/L

9

Tổng Photpho

SMEWW 4500-P.B&E:2012

0,03 mg/L

10

Amoni (NH4+)

US EPA Method 350.2

0,02 mg/L

11

Xianua (CNQuyết định 1388/QĐ-BTNMT 2015 chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường)

TCVN 6181:1996

0,002 mg/L

2. Khí:

2.1. Không khíxung quanh và môi trường lao động

2.1.1. Quan trắchiện trường:

- Thông số (đo tại hiệntrường):

TT

Tên thông số

Tên/số hiệu phương pháp sử dng

Dải đo

1

Nhiệt độ

QCVN 46: 2012/BTNMT

0¸60 °C

2

Độ ẩm

QCVN 46:2012/BTNMT

0¸ 100 %RH

3

Tốc độ gió

QCVN 46:2012/BTNMT

0,4 ¸ 40 m/s

4

Tiếng n

TCVN 7878-2:2010

32 ¸ 130 dBA

- Lấy và bảo quản mẫu:

TT

Tên thông s

Tên/số hiệu phương pháp sử dụng

1

Bụi lơ lửng tổng số (TSP)

TCVN 5067:1995

2

SO2

TCVN 5971:1995

3

CO

KTQTMT-16

4

NO2

TCVN 6137:2009

5

HCl

KTQTMT-14

6

H2SO4

KTQTMT-15

7

H2S

KTQTMT-13

8

NH3

KTQTMT-12

KTQTMT: Quy trìnhnội bộ hướng dẫn lấy mẫu hiện trường.

2.1.2. Phântích môi trường:

TT

Tên thông s

Tên/số hiệu phương pháp sử dụng

Giới hạn phát hiện/ Phạm vi đo

1

Bụi lơ lửng tổng số (TSP)

TCVN 5067:1995

5,0 mg/m3

2

SO2

TCVN 5971:1995

5,0 mg/m3

5

NO2

TCVN 6137:2009

5,0 mg/m3

4

HCl

KT-QPCĐ/146

10 mg/m3

5

H2SO4

KT-QPCĐ/145

10 mg/m3

6

H2S

KT-QPCĐ/143

5,0 mg/m3

7

NH3

KT-QPCĐ/144

1,0 mg/m3

8

VOCs

KTSK 25 (Tham khảo NIOSH 1501 issue 3 và MDHS 96 sử dụng GC-FID)

Acetonitrile

0,002 mg/ống hấp thụ

Benzene

0,002 mg/ống hấp thụ

Chlorobenzene

0,002 mg/ống hấp thụ

Chloroform

0,002 mg/ống hấp thụ

1,2-Dichlorobenzene

0,002 mg/ống hấp thụ

1,4-Dichlorobenzene

0,002 mg/ống hấp thụ

Ethylbemene

0,002 mg/ống hấp thụ

Styrene

0,002 mg/ống hấp thụ

Tetrachloroethylene

0,002 mg/ống hấp thụ

Toluene

0,002 mg/ống hấp thụ

o-Xylene

0,002 mg/ống hấp thụ

m-Xylene

0,002 mg/ống hấp thụ

p-Xylene

0,002 mg/ống hấp thụ

MTBE

0,002 mg/ống hấp thụ

MEK

0,002 mg/ống hấp thụ

Ethyl Acetate

0,002 mg/ng hấp thụ

Butanol

0,002 mg/ống hấp thụ

Isooctane

0,002 mg/ống hấp thụ

Heptane

0,002 mg/ống hấp thụ

MIBK

0,002 mg/ống hấp thụ

ButylAcetate

0,002 mg/ống hấp thụ

KT-QPCĐ, KTSK: Quytrình nội bộ hướng dẫn phân tích trong phòng thí nghiệm.

2.2. Khí thảiS

Quan trắc hiệntrường:

- Thông số (đo tại hiệntrường):

TT

Tên thông s

Tên/số hiệu phương pháp sử dụng

Dải đo

1

Nhiệt độ

KTQTMT 2

0¸1.200 °C

2

Vận tốc

US EPA Method 2

0 ¸40 m/s

KTQTMT: Quy trìnhnội bộ hướng dẫn đo đạc tại hiện trường.

3. Đất S

3.1. Quan trắchiện trường:

- Lấy và bảo quản mẫu:

TT

Loại mẫu

Tên/số hiệu phương pháp sử dụng

1

Mẫu đất

TCVN 5297:1995, TCVN 7538-2:2005, TCVN 4046:1985

3.2. Phân tíchmôi trường

TT

n thông s

Tên/số hiệu phương pháp sử dụng

Giới hạn phát hiện/ Phạm vi đo

1

pH (H2O, KCl)

TCVN 5979:2007

0¸14

2

Độ chua trao đổi

TCVN 4403:2011

0,050 cmol/kg

3

Tổng số chất hữu

TCVN 4050:1985

0,030%

4

Nitơ tổng

TCVN 6498:1999

0,014%

5

Cadimi (Cd)

TCVN 6496:2009 + TCVN 6649:2000

0,003 mg/kg

6

Crom (Cr)

TCVN 6496:2009 + TCVN 6649:2000

1,67 mg/kg

7

Coban (Co)

TCVN 6496:2009 + TCVN 6649:2000

1,67 mg/kg

8

Đồng (Cu)

TCVN 6496:2009 + TCVN 6649:2000

1,67 mg/kg

9

Chì (Pb)

TCVN 6496:2009 + TCVN 6649:2000

0,033 mg/kg

10

Mangan (Mn)

TCVN 6496:2009 + TCVN 6649:2000

0,33 mg/kg

11

Niken (Ni)

TCVN 6496:2009 + TCVN 6649:2000

1,67 mg/kg

12

Kẽm (Zn)

TCVN 6496:2009 + TCVN 6649:2000

0,33 mg/kg

13

Thủy ngân (Hg)

TCVN 6649:2000 + TCVN 8882:2011

0,074 mg/kg

14

Asen (As)

TCVN 6649:2000 + TCVN 8467:2010

0,17 mg/kg

15

Tổng PCB

KTSK 45 (Tham khảo US EPA Method 3550, US EPA Method 3620, US EPA Method 3660)

2 mg/kg

16

Hóa chất Bảo vệ thực vật Clo hữu cơ

KTSK 09.01 (Tham khảo US EPA Method 3550, US EPA Method 3620, US EPA Method 3660)

alpha-Lindane

1 mg/kg

Hexachloro-Benzene

1 mg/kg

Gamma-Lindane

1 mg/kg

Beta-Lmdane

1 mg/kg

Heptachlor

1 mg/kg

Aldrin

1 mg/kg

Isodrin

1 mg/kg

Heptachlor epoxide

1 mg/kg

2,4'-DDE

1 mg/kg

Endosulfan I

1 mg/kg

4,4 '-DDE

1 mg/kg

Dieldrin

1 mg/kg

2,4'DDD

1 mg/kg

Endrin

1 mg/kg

Endosulfan II

1 mg/kg

4,4'DDD

1 mg/kg

2,4'-DDT

1 mg/kg

4,4'-DDT

1 mg/kg

4. Trầm tích S

4.1. Oitan trắchiện trường:

- Lấy và bảo quản mẫu:

TT

Loại mẫu

Tên/số hiệu phương pháp sử dụng

1

Mu trầm tích

TCVN 6663-13:2000, TCVN 6663-15:2004

4.2. Phân tíchmôi trường:

TT

Tên thông số

Tên/số hiệu phương pháp

Giới hạn phát hiện/ Phạm vi đo

1

Cadimi (Cd)

TCVN 6496:2009 + TCVN 6649:2000

0,003 mg/kg

2

Crom (Cr)

TCVN 6496:2009 + TCVN 6649:2000

1,67 mg/kg

3

Coban (Co)

TCVN 6496:2009 + TCVN 6649:2000

1,67 mg/kg

4

Đồng (Cu)

TCVN 6496:2009 + TCVN 6649:2000

1,67 mg/kg

5

Chì (Pb)

TCVN 6496:2009 + TCVN 6649:2000

0,033 mg/kg

6

Mangan (Mn)

TCVN 6496:2009 + TCVN 6649:2000

0,33 mg/kg

7

Ni ken (Ni)

TCVN 6496:2009 + TCVN 6649:2000

1,67 mg/kg

8

Kẽm (Zn)

TCVN 6496:2009 + TCVN 6649:2000

0,33 mg/kg

9

Thủy ngân (Hg)

TCVN 6649:2000 + TCVN 8882:2011

0,074 mg/kg

10

Asen (As)

TCVN 6649:2000 + TCVN 8467:2010

0,17 mg/kg

11

Tổng PCB

KTSK 45 (Tham khảo US EPA Method 3550, US EPA Method 3620, US EPA Method 3660)

2 mg/kg

12

Hóa chất Bảo vệ thực vật Clo hữu cơ

KTSK 09.01 (Tham khảo US EPA Method 3550, US EPA Method 3620, US EPA Method 3660)

alpha.-Lindane

1 mg/kg

Hexachloro-Benzene

1 mg/kg

Gamma-Lindane

1 mg/kg

Beta-Lindane

1 mg/kg

Heptachlor

1 mg/kg

Aldrin

1 mg/kg

Isodrin

1 mg/kg

Heptachlor epoxide

1 mg/kg

2,4'-DDE

1 mg/kg

Endosulfan I

1 mg/kg

4,4'-DDE

1 mg/kg

Dieldrin

1 mg/kg

2,4'DDD

1 mg/kg

Endrin

1 mg/kg

Endosulfan II

1 mg/kg

4,4'DDD

1 mg/kg

2,4'-DDT

1 mg/kg

4,4 '-DDT

1 mg/kg

5. Bùn

5.7. Quan trắchiện trường:

- Lấy và bảo quản mẫu:

TT

Loại mẫu

Tên/số hiệu phương pháp sử dụng

1

Mẫu bùn

TCVN 6663-13:2000, TCVN 6663-15:2004

5.2. Phân tíchmôi trường:

TT

Tên thông s

Tên/số hiệu phương pháp sử dụng

Giới hạn phát hiện/ Phạm vi đo

1

Cadimi (Cd)

TCVN 6496:2009 + TCVN 6649:2000

0,003 mg/kg

2

Crom (Cr)

TCX^N 6496:2009 + TCVN 6649:2000

1,67 mg/kg

3

Coban (Co)

TCVN 6496:2009 + TCVN 6649:2000

1,67 mg/kg

4

Đồng (Cu)

TCVN 6496:2009 + TCVN 6649:2000

1,67 mg/kg

5

Chì (Pb)

TCVN 6496:2009 + TCVN 6649:2000

0,033 mg/kg

6

Mangan (Mn)

TCVN 6496:2009 + TCVN 6649:2000

0,33 mg/ka

7

Niken (Ni)

TCVN 6496:2009 + TCVN 6649:2000

1,67 mg/kg

8

Kẽm (Zn)

TCVN 6496:2009 + TCVN 6649:2000

0,33 mg/kg

9

Thủy ngân (Hg)

TCVN 6649:2000 + TCVN 8882:2011

0,074 mg/kg

10

Asen (As)

TCVN 6649:2000 + TCVN 8467:2010

0,17 mg/kg

11

Tổng PCB

KTSK 45 (Tham khảo US EPA Method 3550, US EPA Method 3620, US EPA Method 3660)

2 mg/kg

12

Hóa chất Bảo vệ thực vật Clo hữu cơ

KTSK 09.01 (Tham khảo USEPA Method 3550, USMethod EPA 3620, US EPA Method 3660)

alpha.-Lindane

1 mg/kg

Hexachloro-Benzene

1 mg/kg

Gamma-Lindane

1 mg/kg

Beta-Lindane

1 mg/kg

Heptachlor

1 mg/kg

Aldrin

1 mg/kg

Isodrin

1 mg/kg

Heptachlor epoxide

1 mg/kg

2,4'-DDE

1 mg/kg

Endosulfan I

1 mg/kg

4,4'-DDE

1 mg/kg

Dieldrin

1 mg/ka

2,4'DDD

1 mg/kg

Endrin

1 mg/kg

Endosulfan II

1 mg/kg

4,4'DDD

1 mg/ka

2,4'-DDT

1 mg/kg

4,4'-DDT

1 mg/kg

6. Chất thải S

Phân tích môitrường:

TT

Tên thông s

Tên/số hiệu phương pháp sử dụng

Giới hạn phát hiện/ Phạm vi đo

1

pH

ASTM D 4980:2003

2¸14

2

Asen (As)

TCVN 9239:2012 + SMEWW 3113B 2012

0,002 mg/L

3

Bạc (Ag)

TCVN 9239:2012 + SMEWW 3111B2012

0,02 mg/L

4

Cadimi (Cd)

TCVN 9239:2012 + SMEWW 3113B2012

0,0005 mg/L

5

Kẽm (Zn)

TCVN 9239:2012 + SMEWW 3111B2012

0,03 mg/L

6

Coban (Co)

TCVN 9239:2012 + SMEWW 3111B :2012

0.05 mg/L

7

Chì (Pb)

TCVN 9239:2012 + SMEWW 3111B.2012

0,002 mg/L

8

Nicken (Ni)

TCVN 9239:2012 + SMEWW 3111B:2012

0,10 mg/L

9

Selen (Se)

TCVN 9239:2012 + SMEWW 3113B:2012

0,002 mg/L

10

Thủy ngân (Hg)

TCVN 9239:2012 + SMEWW 3112B 2012

0,0003 mg/L

11

Crom (VI)

TCVN 9239:2012 + SMEWW3500Cr.B:2012

0,02 mg/L

12

Crom tổng s (Cr)

TCVN 9239:2012 + SMEWW 3111B 2012

0,05 mg/L

13

Mangan (Mn)

TCVN 9239:2012 + SMEWW 3111B:2012

0,03 mg/L

14

Đồng (Cu)

TCVN 9239:2012 +SMEWW 3111B:2012

0,03 mg/L

ASTM: AmericanSociety for Testing and Materials.