THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 1388/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BỔ NHIỆM ÔNG VŨ HỮU CHINH GIỮ CHỨC ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TYHÀNG HẢI VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tại văn bản số 1458/TTr-HĐQT ngày31 tháng 7 năm 2009; của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản sổ 5445/TTr-BGTVT ngày10 tháng 8 năm 2009; của Bộ Nội vụ tại văn bản số 2693/BC-BNV ngày 20 tháng 8năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thờihạn ông Vũ Hữu Chinh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biểnViệt Nam, giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nộivụ, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công tyHàng hải Việt Nam và ông Vũ Hữu Chinh chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Viết Muôn, các Vụ: KTN, ĐMDN, Cổng TTĐT, VPBCS (3);
- Lưu: VT, TCCV.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng