ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1388/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 19 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦTỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNHPHÚ YÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trìnhsố 849/SYT-VP ngày 14 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danhmục thủ tục hành chínhđược sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyếtcủa Sở Y Tế tỉnh Phú Yên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốcSở Y Tế, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã,thành phố và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNHSỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH PHÚ YÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1388/QĐ-UBND ngày 19/8/2013 của Chủ tịchỦy ban nhân dân tỉnh Phú Yên)

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤCHÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Lĩnh vực Dược – Mỹ phẩm

1

Thủ tục tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký hội thảo giới thiệu thuốc.

PHẦN II

NỘI DUNG CỤ THỂTHỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

1. Thủ tục:Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký hội thảo giới thiệu thuốc:

1.1 Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định củapháp luật;

Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kếtquả nằm trong Văn phòng Sở Y tế (Đường Tố Hữu, phường 9, TP Tuy Hòa).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lývà nội dung hồ sơ;

+ Trường hợp hồsơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì côngchức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h-Chiều từ 14h đến 16h30 (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết).

Bước 3: Trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trảkết quả nằm trong Văn phòng Sở Y tế (Đường Tố Hữu, Phường 9, TP Tuy Hòa) theocác bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Nộp lệ phí (nếu có).

- Nhận kết quả: Giấy tiếp nhận hội thảo giới thiệuthuốc.

1.2 Cách thứcthực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơquan hành chính nhà nước.

1.3 Thành phần, số lượng hồ sơ:

a/ Thành phần Hồ sơ đăng ký hội thảo giới thiệuthuốc bao gồm:

- Giấy đăng kýhội thảo giới thiệu thuốc cho cán bộ y tế (Mẫu 2a-QC Phụ lục 4);

- Địa điểm tổ chức hội thảo, chương trình hội thảo(dự kiến);

- Nội dung từng báo cáo, tên và chức danh khoa họccủa người báo cáo;

- Tài liệu dự định trưng bày, phát hành tại hộithảo;

- Các tài liệu có liên quan đến thuốc được giớithiệu tại hội thảo;

- Các tài liệu tham khảo (nếu có).

b/ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

1.4 Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngàynhận hồ sơ hợp pháp.

1.5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổchức.

1.6 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a/ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế.

b/ Cơ quan hoặcngười có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

c/ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lýdược-Sở Y tế.

d/ Cơ quan phối hợp: Không.

1.7 Kết quảthực hiện thủ tục hành chính: Giấytiếp nhận hội thảo giới thiệu thuốc.

Lệ phí (Phí thẩm định): 1.800.000đ.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đăng ký hồ sơhội thảo giới thiệu thuốc (Mẫu 2a-QC-PL4).

1.8 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hànhchính:Không.

1.9 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật số 34/2005/QH11 , ngày 14/6/2005 của Quốc Hộiban hành Luật Dược.

- Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 củaChính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược.

- Thông tư 13/2009/TT-BYT ngày 01/9/2009 của Bộ Ytế về hướng dẫn hoạt động thông tin, quảng cáo thuốc.

- Thông tư 45/2011/TT-BYT ngày 21/12/2011 về việcsửa đổi, bổ sung Thông tư 13/2009/TT-BYT ngày 01/9/2009.

- Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08/01/2013 của BộTài chính về việc quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện;thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề Y, Dược; lệ phí cấp giấy phép, xuất,nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; cấp chứng chỉ hành nghề Y; cấp giấyphép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh.