ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1389/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 30 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG DANHMỤC VĂN BẢN VÀO CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ CỦA UBND TỈNH NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luậtcủa HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số: 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật banhành Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND;

Căn cứ Quyết định số: 203/QĐ-UBND ngày31/01/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình xây dựng Quyết định, Chỉthị của UBND tỉnh năm 2013;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh vàGiám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản số: 919/LĐTBXH-QLDN ngày 02/8/2013 về việc đề nghị bổ sung danh mục văn bản vào Chương trình xâydựng Quyết định, Chỉ thị năm 2013 của UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung vào Chương trình xây dựngQuyết định, Chỉ thị của UBND tỉnh năm 2013 danh mục văn bản như nội dung chitiết kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốcSở Lao động - Thương binh và Xã hội và Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnhchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Đường

DANH MỤC

VĂN BẢN BỔ SUNG VÀOCHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1389/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2013 của Ủyban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

STT

Tên loại văn bản

Cơ quan soạn thảo, trích yếu dự thảo văn bản

Dự kiến thời gian trình

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1

Quyết định

Về việc ban hành Quy chế phối hợp tổ chức và quản lý công tác doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Tháng 9/2013