UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quy hoạch mạng lưới bán lẻ xăng dầu Thành Phố Đà Nẵng

__________________

ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân đần (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;
Căn cứ Nghị định số 91CP ngày 7181994 của Chính phủ Ban hành Điều lệ quản lý quy hoạch đô thị.
Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ Ban hành quy chế quản lý đầu tư và xây dựng.
Căn cứ Nghị định số 11/1999/NĐ-CP ngày 3/3/1999 của Chính phủ về hàng hóa cấm lưu thông, dịch vụ thương mại cấm thực hiện; hàng hóa, dịch vụ thương mại hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện.
Theo Thông tư số 14/1999/TT-BTM ngày 7/7/1999 của Bộ Thương mại hướng dẫn điều kiện kinh doanh xăng dầu.
Căn cữ Quyết định số 903/1997/QĐ-TTg ngày 23/10/1997 của Thủ tướng Chính phủ V/v phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2010.
Căn cứ chủ trương của UBND thành phố tại Thông báo số 200/TB-UB ngày 31/7/1999 và Thông báo số 255/TB-UB ngày 30/9/1999 về quy hoạch mạng lưới bán lẻ xăng dầu.
Xét đề nghị của Liên Sở Thương mại - Xây dựng tại Tờ trình số 666/ TT-TM-XD ngày 11 tháng 11 năm 1999 v/v phê duyệt điều chỉnh mạng lưới bán lẻ xăng dầu thành phố Đà Nẵng đến năm 2010.
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND thành phố.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay phê duyệt quy hoạch mạng lưới bán lẻ xăng dầu thành phố Đà Nẵng đến năm 2010 kèm theo bản đồ quy hoạch tổng thể tỷ lệ 1/10.000 do Liên Sở : Thương mại - Xây dựng lập với những nội dung chính thức sau:

A. MỤC TIÊU ĐỒ ÁN

- Phục vụ tốt nhu cầu sản xuất, giao thông vận tải, sinh hoạt của nhân dân thành phố thời kỳ 2000-2010.

- Phù hợp với quá trình phát triển đô thị, phát triển kinh tế- xã hội thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2000-2010.

- Tạo cơ sở cho việc sắp xếp hợp lý mạng lưới, cấp phép xây dựng mới các cửa hàng bán lẻ xăng dầu đảm bảo an toàn giao thông, an toàn phòng cháy chữa cháy.

B NỘI DUNG

I. Giải pháp quy hoạch :

1.Quy hoạch giữ lại các cửa hàng được hoạt động đến năm 2010:

{ kèm theo các bảng phụ lục }, gồm:

a. Khu vực Quận Liên Chiều : ( Phụ lục quy hoạch các cửa hàng xăng dầu Quận Liên Chiểu).

Tổng số 10 cửa hàng

b. Khu vực Quận Thanh Khê : ( Phụ lục quy hoạch các cửa hàng xăng dầu Quận Thanh Khê).

Tổng số 11cửa hàng ( trong đó có 03 tàu dầu )

c. Khu vực Quận Hải Châu: ( Phụ lục quy hoạch các cửa hàng xăng đầu Quận Hải Châu).

Tổng số 12 cửa hàng ( trong đó có 03 tàu dầu )

d. Khu vực Quận Sơn Trà : ( Phụ lục quy hoạch các cửa hàng xăng dầu Quận Sơn Trà).

Tổng số 07 cửa hàng ( trong đó có 02 tàu dầu )

e. Khu vực Quận Ngũ Hành Sơn : ( Phụ lục quy hoạch các cửa hàng xăng dầu Quận Ngũ Hành Sơn).

Tổng số 04 cửa hàng

g . Khu vực Huyện Hòa Vang : ( Phụ lục quy hoạch các cửa hàng xăng dầu Huyện Hoà Vang).

Tổng số 07 cửa hàng

2. Quy hoạch bổ sung xây mới các cửa hàng xăng dầu đến năm 2010:

{kèm theo các bàng phụ lục }, gồm :

a. Khu vực Quận Liên Chiều : ( Phụ lục quy hoạch các cửa hàng xăng dầu Quận Liên Chiểu).

Tổng số 3 cửa hàng (trong đó có kho Gas, bồn dầu)

b. Khu vực Quận Thanh Khê : ( Phụ ục quy hoạch các cửa hàng xăng dầu Quận Thanh Khê).

Tổng số 03 cửa hàng

c. Khu vực Quận Hải Châu : ( Phụ lục quy hoạch các cửa hàng xăng dầu Quận Hải Châu).

Tổng số 05 cửa hàng

d. Khu vực Quận Sơn trà : ( Phụ lục quy hoạch các cửa hàng xăng đầu Quận Sơn Trà )

Tổng số 11 cửa hàng ( trong đó có 03 tàu dầu )

e . Khu vực Quận Ngũ Hành Sơn : ( Phụ lục quy hoạch các cửa hàng xăng dầu Quận Ngũ Hành Sơn)

Tổng số 04 cửa hàng

g. Khu vực Huyện Hòa vang: ( Phụ ục quy hoạch các cửa hàng xăng dầu Huyện Hòa Vang)

Tổng số 6 cửa hàng

- Các cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ lA và cửa hàng xăng dầu 18 Ngô Quyền của Công ty Dịch vụ vận tải II chỉ được tồn tại tiếp tục kinh doanh đến năm 2010 sau khi giải qưết xong các thủ tục về nhà và đất, khi đó các ngành chức năng mới tiếp tục làm các thủ tục về kinh doanh xăng dầu.

- Cửa hàng xăng dầu số 10 Hòa Cầm của Công ty Xăng dầu Khu vực V thực hiện theo Công văn số 2388/UB-VP ngày 1/ 11/1999 của UBND thành phố Đà Nẵng, tự giải tỏa khi dự án nút giao thông Hòa Cầm triển khai.

II Các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu :

1. Quy mô:

+ Loại I : Quy mô diện tích tối thiểu là 1000m2

dung tích bể chứa tối thiểu 61m3 tối đa không lớn hơn 150m3

+ Loại II : Quy mô diện tích từ 500- <1.000 m2

dung tích bể chứa 16m3- < 61m 3 ,

+ Loại III : Quy mô diện tích từ 300- < 500 m2

dung tích bể chứa < 16m3;

2. Khoảng cách tối thiểu giữa cột bơm, cụm bể chứa đặt ngầm cách nơi sản xuất có phát lửa tối thiểu 50m (áp dụng cho cả 03 loại cửa hàng).

3. Bãi đỗ xuất nhập xăng dầu có chiều rộng tối thiểu 07m (áp dựng cho cả 03 loại cửa hàng).

Điều 2: Giao Sở Thương mại chủ trì phối hợp với các ngành, các địa phương theo dõi việc thực hiện quy hoạch một cách chặt chẽ.

- Giao Sở Xây dựng thẩm tra tổng mặt bằng quy hoạch các cửa hàng dự kiến xây dựng mới, trình UBND thành phố phê duyệt để có cơ sở cho việc thu hồi và Giao Sở Xây dựng, UBND quận, huyện quản lý quy hoạch được duyệt theo đúng chức năng và nhiệm vụ được giao.

- Các Sở ban ngành, địa phương có trách nhiệm phối hợp Sở Thương mại trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thì hành sau 5 ngày kể từ ngày ký và thay thế phần quy hoạch mạng lưới các cửa hàng bán lẻ của thành phố Đà Nẵng, huyện Hòa Vang tại Quyết định số 17QĐ-UB ngày 6 tháng 01 năm 1995 của UBND tỉnh Quảng Nam Đà nẵng (cũ) V/v phê duyệt quy hoạch cải tạo và phát triển mạng lưới xăng dầu thành phố Đà Nẵng và vùng phụ cận đến năm 2010. Riêng hệ thống các kho dự trữ xăng dầu thực hiện theo đề án quy hoạch khác.

Điều 4: Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở : Thương mại, Xây dựng, Giao thông Công chính, Địa chính - nhà đất, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học Công nghệ và Môi trường, Công an thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Bá Thanh