ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 139/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 7 năm 1985

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH HỆ SỐ TRƯỢT GIÁ VẬT LIỆU TRONG XÂY DỰNG CƠ BẢN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

- Căn cứ Luậttổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày30-6-1983;
- Căn cứ tinh thần Nghị quyết 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết 166/HĐBT ngày 15-12-1985 của Hội đồng Bộ trưởng;
- Quán triệt tinh thần Nghị quyết 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng;
- Theo đề nghị của đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Xây dựng cơ bản thành phố Hồ ChíMinh được sự thỏa thuận của Ủy ban Xây dựng cơ bản Nhà nước.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:Nay ban hành hệ sốtrượt giá vật liệu trong xây dựng cơ bản thành phố bình quân là 3 (ba), hệ sốnày được nhân với chi phí vật liệu tính theo đơn giá xây dựng cơ bản thống nhấtthành phố Hồ Chí Minh số 304/QĐ-UB ngày 29-11-1983.

Đây là căn cứ để lập chỉ tiêu kếhoạch, tính vốn lưu động, vốn vay thanh quyết toán công trình, làm cơ sở để khoángọn và đấu thầu nhằm thực hiện hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa, chống baocấp.

Điều 2: Giao Ủy ban Xây dựngcơ bản thành phố phối hợp hớp Ủy ban Kế hoạch, Ủy ban Vật giá thành phố, Sở Tàichánh và Ngân hàng đầu tư xây dựng ra văn bản hướng dẫn thi hành thống nhấttrên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày 01-8-1985.

Điều 3: Các đồng chí ChánhVăn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ nhiệm Ủy ban Xây dựng cơ bản thànhphố, Ủy ban kế hoạch, Ủy ban vật giá thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh, Ngânhàng đầu tư xây dựng và tất cả các ngành các cấp thuộc thành phố có trách nhiệmthi hành quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT/CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Nam