BỘ CÔNG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1390/QĐ-BCA-V19

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2014

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

Căn cứ Kết luận số 65-KL/TW ngày04/3/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số30-CT/TW ngày 18/2/1998 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện Quy chếdân chủ ở cơ sở;

Căn cứ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2009 của Chính phủquy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ Chương trình công tác phápchế năm 2014 của Bộ Công an;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Phápchế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Banhành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện dân chủ trong Công an nhân dânnăm 2014.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3.Các đồng chí Tổng cục trưởng, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Công antỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở Cảnhsát Phòng cháy và chữa cháy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- Ban chỉ đạo Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở;
- Ban dân vận Trung ương;
- Cng thông tin điện tử của Bộ Công an;
-Lưu: VT, V19.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Bùi Văn Nam

KẾ HOẠCH

THƯCHIỆN DÂN CHỦ TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1390/QĐ-BCA-V19 ngày21/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạocủa các cấp ủy Đảng và lãnh đạo Công an các cấp, nâng cao vai trò, trách nhiệmcủa cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dânvề thực hiện dân chủ trong các lĩnh vực công tác Công an, chân thành lng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân,thực hiện nghiêm túc quy trình, chế độ công tác, Điều lệnh Công an nhân dân,văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sĩ, phòng, chống quan liêu, phin hà, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, xây dựng lực lượng Công an nhândân trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh, trật tự trong tìnhhình mới.

2. Chủ động đổi mới phương thức, nângcao chất lượng thực hiện quy chế dân chủ, bảo đảm tiến hành thường xuyên, liêntục, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đcấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiệnnay”, Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đi mớisự lãnh đạo của Đảng đi với công tác dân vận trong tình hìnhmới”, Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về ‘Chiến lược bảovệ Tổ quốc trong tình hình mới”, công tác cải cách hànhchính, cải cách tư pháp, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vàviệc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-BCA-X11 ngày 19/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Công anvề tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều BácHồ dạy, giai đoạn 2013 - 2018”, cuộcvận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sốngvăn hóa, vì nhân dân phục vụ”.

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêmtúc Kết luận số 65-KL/TW ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếptục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị về xây dựngvà thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Chỉ thị số 11/CT-BCA ngày 28/9/2011 củaBộ trưởng Bộ Công an về tăng cường thực hiện dân chủ trongCông an nhân dân trong tình hình mới và các văn bản của Bộ Công an về thực hiệndân chủ trong các lĩnh vực công tác Công an.

- Cơ quan thực hiện: Công an các đơnvị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2014.

2. Tiếp tục củng cố, kiện toàn BanChỉ đạo thực hiện dân chủ và nâng cao hiệu quả hoạt động tham mưu cho cấp ủy,thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương thực hiện việc lãnh đạo, chỉ đạo,kiểm tra, hướng dẫn, sơ kết, tổng kết v.v...

- Cơ quan thực hiện: Công an các đơnvị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Quý II, QuýIII năm 2014.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền,phổ biến các quy định về thực hiện dân chủ trong các lĩnh vực công tác công anliên quan đến cơ quan, tổ chức, công dân trên các phương tiện thông tin đạichúng trong và ngoài lực lượng Công an để cơ quan, tổ chức, công dân biết, giámsát, kiểm tra việc chấp hành của cán bộ, chiến sĩ, đồng thời tranh thủ sự đồngtình, ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ anninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh.

- Cơ quan thực hiện: Tổng cục III,V19, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2014.

4. Tăng cường công tác giáo dục chínhtrị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm đối với công việc đượcgiao cho cán bộ, chiến sĩ, thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, chiến sĩ, giữvững kỷ cương, kỷ luật, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ; tiếp tụcđầu tư, nâng cấp, sửa chữa các trụ sở tiếp công dân, bố trí cán bộ có năng lực,thái độ, tác phong chuẩn mực để tiếp công dân, thực hiện tốt công tác tiếp côngdân, công tác tiếp nhận thông tin qua đường dây nóng, hòm thư góp ý tại trụ sởtiếp công dân, phân loại, xác minh, giải quyết dứt điểm, đúng thời hạn những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật; côngkhai minh bạch các thủ tục hành chính, khoản phí, lệ phí và thời gian giải quyếthồ sơ để nhân dân biết, thực hiện và tham gia giám sát.

- Cơ quan thực hiện: Công an các đơnvị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2014.

5. Tiếp tục tập huấn, quán triệt cácvăn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thông tư, quy chế của Bộ Công an vềthực hiện dân chủ trong Công an nhân dân; rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiệnquy định thực hiện dân chủ, quy trình công tác, quy chế làm việc để nâng caohiệu quả công tác, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân giám sát, kiểm tra theoquy định của pháp luật và tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm,giữ gìn an ninh, trật tự.

- Cơ quan thực hiện: Công an các đơnvị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2014.

6. Nghiên cứu, xây dựng trình Bộtrưởng Bộ Công an ký ban hành các thông tư: “Quy định về thực hiện dân chủtrong tạm giữ, tạm giam và hoạt động điều tra của lực lượng Công an nhân dân”,“Quy định về thực hiện dân chủ ở trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng thuộcBộ Công an” cho phù hợp với tình hình mới.

- Cơ quan thực hiện: Tổng cục VI,Tổng cục VIII và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý IV năm2014.

7. Tăng cường công tác kiểm tra,thanh tra đánh giá kết quả thực hiện các quy định về thực hiện dân chủ trongcác lĩnh vực công tác, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhânthực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, chủ động phát hiện những tồn tại, thiếu sót,khó khăn, vướng mắc, làm rõ và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm dân chủ,vi phạm quy chế, quy trình công tác.

- Cơ quan thực hiện: Công an các đơnvị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2014.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, Tổng cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc Công an tỉnh, thànhphtrực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở cảnh sát phòng cháyvà chữa cháy có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng kế hoch, tổchức thực hiện tại đơn vị, địa phương mình; định kỳ 6 tháng (trước ngày 15/6),01 năm (trước ngày 15/10) báo cáo kết quả thực hiện về Bộ (qua Vụ Pháp chế) đểtổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ.

2. Giao Vụ Pháp chế hướng dẫn, theodõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; tổ chức các Đoàn kiểm tra củaBộ kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ tại Công an một số đơn vị, địaphương (có kế hoạch cụ th riêng); tổng hợp tình hình, định kỳ xây dựng Báo cáokết quả thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân trình lãnh đạo Bộ, báo cáo Banchỉ đạo Trung ương về thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định./.