BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1390/QĐ-TCT

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG VÀ KHAI THUẾ ĐIỆN TỬ.

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

Căn cứ Luật Quản lý thuế, các Luật thuế, Pháp lệnh thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa ViệtNam;

Căn cứ Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Giao dịch điện tử về chữ kýsố và dịch vụ chứng thực chữ ký số;

Căn cứ Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/2/2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấutổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 115/2009/QĐ-TTg ngày 28/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 180/2010/TT-BTC ngày 10/11/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế;

>> Xem thêm:  Dịch vụ kế toán thuế uy tín, chuyên nghiệp cho doanh nghiệp

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin; Vụ trưởng – Vụ Kê khai và kế toán thuế thuộc Tổng cục Thuế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình Quản lý Đăng ký sử dụng và Khai thuế điện tử.

Điều 2.Quyết địnhnày thay thế Quy trình Quản lý đăng ký và nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet của người nộp thuế ban hành kèm theo Quyết định số 884/QĐ-TCT ngày 31/7/2009của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

Điều 3. Quyết địnhnày có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng các Vụ, đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế; Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Lãnh đạo Tổng cục Thuế (để báo cáo);
- Lưu VT, CNTT, CC (3)

TỔNG CỤC TRƯỞNGBùi Văn Nam

QUY TRÌNH

QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG VÀ KHAI THUẾ ĐIỆN TỬ(Ban hành kèm theo Quyết định số 3645 /QĐ-TCT ngày 13 /10/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cụcThuế)

Phần I

QUY ĐỊNH CHUNG

I. MỤC ĐÍCH

>> Xem thêm:  Thuế quan là gì ? Nguồn của pháp luật thuế là gì ? Quy định pháp luật về thuế quan

Quy trình Quản lý Đăng ký sử dụng và Khai thuế điện tử nhằmđảm bảo theo dõi, quản lý người nộp thuế thực hiện các thủ tục hành chính vềĐăng ký khai thuế điện tử và thủ tục hành chính về Khai thuế điện tử đúng quyđịnh và đảm bảo công chức thuế, cơ quan thuế thực thi đúng nhiệm vụ, quyền hạntheo quy định của Luật Quản lý thuế, Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướngdẫn thi hành Luật.

II. PHẠM VI

1. Quy trình này áp dụng đối với:

- Tổng cục Thuế;

- Cục Thuế, Chi cục Thuế đã triển khai hệ thống khai thuếđiện tử.

2. Quy trình này nhằm thực hiện một số quy định tại Quytrình Quản lý khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế để thực hiện các công việcsau:

- Đăng ký khai thuế điện tử.

- Tiếp nhận và xử lý hồ sơ khai thuế điện tử.

III. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

1. Các chữ viết tắt trong quy trình

>> Xem thêm:  Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn sai sót mới nhất năm 2021

- NNT: Người nộp thuế.

- CQT: Cơ quan Thuế.

- Bộ phận KK&KTT: Phòng Kê khai và Kế toán thuế tại CụcThuế; Đội Kê khai - kế toán thuế và Tin học tại Chi cục Thuế.

- Bộ phận Hỗ trợ NNT: Phòng Tuyên truyền Hỗ trợ Người nộp thuế tại Cục Thuế; Đội Tuyên truyền Hỗ trợ Người nộp thuế tại Chi cục Thuế.

- Bộ phận Kiểm tra: Phòng Kiểm tra thuế tại Cục Thuế; Đội Kiểm tra thuế tại Chi cục Thuế.

- Bộ phận Tin học: Phòng Tin học tại Cục Thuế; bộ phận Tinhọc thuộc Đội Kê khai - kế toán thuế và Tin học tại Chi cục Thuế.

2. Giải thích từ ngữ:

- “Ngày” nêu tại quy trình được hiểu là ngày làmviệc.

- Tài khoản giao dịch thuế điện tử là tài khoảnđăng nhập vào cổng thông tin điện tử của ngành thuế để thực hiện giao dịch điệntử trong lĩnh vực thuế.

- Dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử tronglĩnh vực thuế (sau đây gọi là dịch vụ T-VAN): là dịch vụ truyền, nhận,lưu trữ, phục hồi thông điệp dữ liệu điện tử về thuế giữa người nộp thuế và cơquan thuế để thực hiện đăng ký thuế điện tử và khai thuế điện tử.

>> Xem thêm:  Thủ tục đăng ký kinh doanh spa, dịch vụ làm đẹp ? Điều kiện kinh doanh dịch vụ spa ?

- Tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN: Là tổ chức được cơquan thuế cấp Giấy công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN.

- http://kekhaithue.gdt.gov.vn: Cổng thông tin điệntử của Cơ quan Thuế thực hiện khai thuế điện tử

- Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế: làđiểm truy cập tập trung và cung cấp các dịch vụ của cơ quan thuế trên nền tảngWeb.

Phần II

NỘI DUNG QUY TRÌNH

I. TIẾP NHẬN, XỬ LÝ ĐĂNG KÝ KHAI THUẾ ĐIỆN TỬ CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ (NNT)

1. Đăng ký khai thuế điện tử

1.1. Tiếp nhận đăng ký khai thuế điện tử:Hệ thống khai thuế điện tử tiếp nhận các hình thức đăng ký khai thuế điện tử gồm:

(1) Đăng ký tại trụ sở Cơ quan Thuế.

(2) Đăng ký trực tuyến tại địa chỉ http://kekhaithue.gdt.gov.vnđể khai thuế điện tử trực tiếp với Cơ quan Thuế.

>> Xem thêm:  Làm mã số thuế cho hộ kinh doanh cá thể thì thủ tục thực hiện như thế nào ?

(3) Đăng ký trực tuyến tại địa chỉ http://kekhaithue.gdt.gov.vnđể đăng ký khai thuế điện tử qua tổ chức T-VAN.

(4) Đăng ký qua tổ chức T-VAN.

Các bước quy trình thực hiện cụ thể như sau:

a) Trường hợp NNT đăng ký tại trụ sở Cơ quan Thuế (1)

- Bộ phận Hỗ trợ NNT tiếp nhận hồ sơ gồm: Tờ khaiđăng ký sử dụng hình thức khai thuế điện tử (theo mẫu số 01/ĐK-KĐT ban hành kèmtheo Thông tư 180/2010/TT-BTC ngày 10/11/2010 của Bộ Tài chính) và bản saochứng thực chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số công cộng cấp choNNT; đồng thời thực hiện:

+ Kiểm tra tính đầy đủ, đúng thủ tục của hồ sơ.

+ Hướng dẫn, cung cấp mẫu biểu cho NNT để bổ sung,điều chỉnh hồ sơ đăng ký nếu hồ sơ chưa đảm bảo đầy đủ, đúng thủ tục quy định.

+ Nhập thông tin ghi hồ sơ nhận vào ứng dụng Quản lýhồ sơ và in phiếu hẹn trả kết quả cho NNT trong thời hạn tối đa là 03 ngày làmviệc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ của NNT.

Sau đó Bộ phận Hỗ trợ NNT chuyển hồ sơ đến Bộ phậnKK&KTT ngay trong ngày hoặc chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo.

- Bộ phận KK&KTT kiểm tra thông tin khai trên hồsơ, nhập thông tin đăng ký khai thuế điện tử của NNT vào hệ thống quản lý củaCơ quan Thuế ngay trong ngày hoặc chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo.

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng dịch vụ kê khai thuế hàng tháng

b) Trường hợp NNT đăng ký trực tuyến tại địa chỉhttp://kekhaithue.gdt.gov.vn để khai thuế điện tử trực tiếp với Cơ quan Thuế(2); trường hợp NNT đăng ký trực tuyến tại địa chỉ http://kekhaithue.gdt.gov.vnđể đăng ký khai thuế điện tử qua tổ chức T-VAN (3) và trường hợp NNT đăng kýqua tổ chức T-VAN (4)

Ngay sau khi NNT điền đầy đủ các thông tin về đăng ký khaithuế điện tử, hệ thống sẽ tự động cập nhật thông tin đăng ký vào hệ thống quảnlý của Cơ quan Thuế và tự động kiểm tra tình trạng mã số thuế, chữ ký số, Cơquan Thuế quản lý NNT; Nếu đủ điều kiện, hệ thống tự động cấp và kích hoạt tàikhoản khai thuế điện tử của NNT. Trường hợp không đủ điều kiện, hệ thống tựđộng kết xuất Thông báo (theo mẫu 01/TB-KĐT ban hành kèm theo Quyết định này)và gửi thư điện tử đến NNT.

1.2. Trả kết quả cho NNT

a) Trường hợp NNT đăng ký tại trụ sở Cơ quan Thuế (1)

- Bộ phận KK&KTT lập Thông báo về việc sử dụng hình thứckhai thuế điện tử trong thời hạn chậm nhất là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhậnđược Tờ khai đăng ký sử dụng hình thức khai thuế điện tử của NNT.

- Bộ phận KK&KTT chuyển Thông báo trên tới bộ phận tiếpnhận hồ sơ để gửi trả NNT.

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ gửi trả thông báo cho NNT và ghithông tin hồ sơ gửi vào ứng dụng quản lý hồ sơ.

- Đồngthời, hệ thống tự động kết xuất Thông báo (theo mẫu số 02/TB-KĐT ban hành kèmtheo Quyết định này) và gửi thư điện tử đến NNT thông báo về việc cấp tài khoảnsử dụng dịch vụ khai thuế điện tử với đầy đủ các chức năng gửi hồ sơ khai thuế,tra cứu tờ khai, chuyển đổi dịch vụ,...

b) Trường hợp NNT đăng ký trực tuyến tại địa chỉhttp://kekhaithue.gdt.gov.vn để khai thuế điện tử trực tiếp với Cơ quan Thuế(2):Hệ thống tựđộng kết xuất Thông báo (theo mẫu 02/TB-KĐT ban hành kèm theo Quyết định này)và gửi thư điện tử đến NNT thông báo về việc cấp tài khoản sử dụng dịch vụ khaithuế điện tử với đầy đủ các chức năng gửi hồ sơ khai thuế, tra cứu tờ khai,thay đổi thông tin,...

c) Trường hợp NNT đăng ký trực tuyến tại địa chỉhttp://kekhaithue.gdt.gov.vn để đăng ký khai thuế điện tử thông qua tổ chứcT-VAN (3) và trường hợp NNT đăng ký qua tổ chức T-VAN (4): Hệ thống tự động kết xuất Thôngbáo (theo mẫu 03/TB-KĐT ban hành kèm theo Quyết định này) và gửi thư điện tửđến NNT thông báo về việc cấp tài khoản sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, chỉgồm các tra cứu tờ khai, thay đổi thông tin,... (trừ chức năng gửi hồ sơ khaithuế).

>> Xem thêm:  Đào tạo pháp luật Thuế - cơ hội cho học viên được tiếp thu kiến thức chuyên môn và kiến thức thực tiễn về thuế

Hệ thống tự động kết xuất báo cáo danh sách NNT đăng ký sửdụng hình thức khai thuế điện tử. Định kỳ, bộ phận KK&KTT kiểm tra theo dõidanh sách trên, báo cáo lãnh đạo bộ phận để tổ chức công tác hỗ trợ NNT kịpthời.

2. Thay đổi thông tin đăng ký

2.1. Trường hợp NNT khai thuế điện tử trực tiếp với Cơ quanThuế

Hệ thống khai thuế điện tử tự động cập nhật các thông tinthay đổi đăng ký về khai thuế điện tử thông qua việc NNT khai báo tại địa chỉ http://kekhaithue.gdt.gov.vnbằng tài khoản khai thuế điện tử của NNT bao gồm các thông tin về chứng thư số,địa chỉ thư điện tử, điện thoại, người liên hệ.

Hệ thống khai thuế điện tử tự động kết xuất Thông báo xácnhận các thông tin khai báo khai thuế điện tử của NNT (mẫu số 04/TB-KĐT banhành kèm theo Quyết định này) tới địa chỉ thư điện tử của NNT và trong tàikhoản khai thuế điện tử của NNT ngay tại thời điểm NNT cập nhật thông tin.

2.2. Trường hợp NNT khai thuế điện tử qua tổ chức T-VAN

Hệ thống khai thuế điện tử tự động tiếp nhận Tờ khai thayđổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN của NNT (mẫu số 02/ĐK-T-VAN ban hành kèm theo Thông tư 180/TT-BTC ngày 10/11/2010) và tự độngkết xuất Thông báo xác nhận các thông tin khai báo khai thuế điện tử của NNTqua tổ chức T-VAN (mẫu số 04/TB-KĐT ban hành kèm theo Quyết định này) gửi Thôngbáo đến T-VAN ngay sau khi hệ thống nhận tờ khai đăng ký của NNT.

3. Chuyển đổi khai thuế điện tử

3.1. Đối với trường hợp NNT đăng ký chuyển đổi từ cách thứckhai điện tử trực tiếp với Cơ quan Thuế sang cách thức khai điện tử thông quatổ chức T-VAN

a)Trường hợp NNT đăng ký chuyển đổi tại địa chỉhttp://kekhaithue.gdt.gov.vn:Hệ thống tự động cập nhật yêu cầu chuyển đổi khai thuế điệntử thông qua việc NNT khai báo, đồng thời tự động kết xuất Thông báo xác nhậnchuyển đổi khai thuế điện tử (mẫu số 05/TB-KĐT ban hành kèm theo Quyết địnhnày) tới địa chỉ thư điện tử của NNT, tổ chức T-VAN và tài khoản khai thuế điệntử của NNT ngay tại thời điểm NNT cập nhật thông tin.

>> Xem thêm:  Thuế môn bài, mã NDKT chậm nộp thuế môn bài ?

b) Trường hợp NNT đăng ký chuyển đổi thông qua cổng thôngtin điện tử của tổ chức T-VAN:Hệ thống tự động cập nhật Tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụT-VAN (theo mẫu số 01/ĐK-T-VAN ban hành kèm theo Thông tư 180/TT-BTC ngày10/11/2010) do tổ chức T-VAN gửi tới hệ thống. Đồng thời, hệ thống khai thuếđiện tử tự động kết xuất Thông báo xác nhận chuyển đổi khai thuế điện tử (mẫusố 05/TB-KĐT ban hành kèm theo Quyết định này) cũng như gửi tới thư điện tử củaNNT, tổ chức T-VAN và trong tài khoản khai thuế của NNT ngay tại thời điểm tổchức T-VAN cập nhật thông tin.

Đồng thời,hệ thống tự động cập nhật chức năng đốivới tài khoản khai thuế điện tử của NNT, cụ thể là khoá chức năng gửi tờ khaitrực tuyến đến Cơ quan Thuế đối với tài khoản này.

3.2. Đối với trường hợp NNT đăng ký chuyển đổi từ cách thứckhai điện tử thông qua tổ chức T-VAN sang cách thức khai điện tử trực tiếp vớiCơ quan Thuế

NNT thực hiện thủ tục ngừng dịch vụ T-VAN theo qui định tạiĐiều 33 Thông tư số 180/2010/TT-BTC ngày 10/11/2010 của Bộ Tài chính.

Hệ thống tự động cập nhật yêu cầu chuyển đổi khai thuế điệntử thông qua việc NNT khai báo tại địa chỉ http://kekhaithue.gdt.gov.vnvà tự động kết xuất Thông báo xác nhận chuyển đổi khai thuế điện tử (mẫu số 06/TB-KĐT ban hành kèm theo Quyết định này) tới địa chỉ thư điện tử của NNT vàtrong tài khoản khai thuế điện tử của NNT ngay tại thời điểm NNT cập nhật thôngtin.

Đồng thời,hệ thống tự động cập nhật chức năng đốivới tài khoản khai thuế điện tử của NNT, cụ thể là thêm chức năng gửi tờ khaitrực tuyến đến Cơ quan Thuế đối với tài khoản này và không nhận hồ sơ khai thuếcủa NNT do T-VAN gửi đến.

3.3. Đối với trường hợp NNT đăng ký chuyển đổi từ khai thuế điệntử thông qua tổ chức T-VAN này sang khai thuế điện tử thông qua tổ chức T-VANkhác

NNT thực hiện thủ tục ngừng dịch vụ T-VAN theo qui định tạiĐiều 33 Thông tư số 180/2010/TT-BTC ngày 10/11/2010 của Bộ Tài chính.

NNT đăng ký chuyển đổi thông qua tổ chức T-VAN mới: Hệ thống tự động cập nhật Tờ khaiđăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN (theo mẫu số 01/ĐK-T-VAN ban hành kèm theo Thôngtư 180/TT-BTC ngày 10/11/2010 của Bộ Tài chính) do tổ chức T-VAN mới gửi tới hệthống. Đồng thời, hệ thống khai thuế điện tử tự động kết xuất Thông báo xácnhận chuyển đổi tổ chức T-VAN của NNT (mẫu số 07/TB-KĐT ban hành kèm theo Quyếtđịnh này) và gửi tới tổ chức T-VAN và tài khoản khai thuế của NNT ngay tại thờiđiểm tổ chức T-VAN mới cập nhật thông tin.

Đồng thời,hệ thống tự động cập nhật đảm bảo chỉ nhậnhồ sơ khai thuế của NNT do T-VAN mới chuyển đến, không nhận hồ sơ khai thuế củaNNT từ T-VAN cũ.

>> Xem thêm:  Dịch vụ viết sổ sách kế toán thuế và Quyết toán thuế

4. Xác nhận ngừng sử dụng hình thức khai thuế điện tử

NNT thực hiệnđăng ký ngừng sử dụng hình thức khai thuế điện tử theo mẫu số 02/ĐK-KĐT ban hành kèm theo Thông tư số 180/2010/TT-BTC ngày 10/11/2010 của Bộ Tài chính.

Hệ thống khai thuế điện tử tự động cập nhật đăng ký ngừngnộp hồ sơ khai thuế điện tử thông qua việc khai báo tại địa chỉ http://kekhaithue.gdt.gov.vntrên tài khoản khai thuế điện tử của NNT, bao gồm thông tin về ngày kết thúc sửdụng dịch vụ, loại tờ khai thuế điện tử phải nộp và lý do ngừng nộp hồ sơ khaithuế điện tử.

Hệ thống khai thuế điện tử tự động kết xuất và gửi Thông báoxác nhận ngừng sử dụng hình thức khai thuế điện tử của NNT (mẫu số 08/TB-KĐT ban hành kèm theo Quyết định này) qua địa chỉ thư điện tử của NNT, tổ chứcT-VAN nếu NNT đăng ký qua tổ chức T-VAN và trong tài khoản khai thuế điện tửcủa NNT. Đồng thời, hệ thống tự động cập nhật chức năng tài khoản của NNT, chỉgồm có chức năng tra cứu tờ khai đã nộp và chức năng đăng ký sử dụng lại.

Hệ thống khai thuế điện tử tự động kết xuất báo cáo về cáctrường hợp đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ Khai thuế điện tử. Bộ phận KK&KTTcó trách nhiệm theo dõi báo cáo về các trường hợp ngừng sử dụng dịch vụ.

5. Cấp đăng ký sử dụng lại hình thức khai thuế điện tử

Quy trình đăng ký sử dụng lại hình thức khai thuế điện tửcủa NNT thực hiện tương tự như quy trình đăng ký sử dụng lần đầu.

II. TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ HỒ SƠ KHAITHUẾ ĐIỆN TỬ

1. Tại hệ thống khai thuế điện tử cấp Tổng cục Thuế

1.1. Tiếp nhận đăng ký khai thuế điện tử

>> Xem thêm:  Xin mẫu quyết định đưa tài sản cố định vào sử dụng ?

a) Đối với trường hợp NNT khai thuế điện tử trực tiếp tạicổng thông tin của Cơ quan Thuế

Hệ thống khai thuế điện tử tự động tiếp nhận hồ sơ khai thuếđiện tử của NNT và tự động xác minh tính hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ, bao gồm:

- Kiểm tra việc đăng ký sử dụng hình thức khai thuế điện tử:đối chiếu mã số thuế, danh mục tờ khai thuế, địa chỉ thư điện tử với tài khoảnkhai thuế điện tử của NNT.

- Kiểm tra chữ ký số của NNT: Việc kiểm tra được thực hiệnngay tại thời điểm NNT nộp hồ sơ khai thuế điện tử và bao gồm các nội dung:

+ Kiểm tra nhà cung cấp: Nhà cung cấp chứng thư số phải nằmtrong danh sách các nhà cung cấp được Bộ Thông tin truyền thông cấp phép.

+ Kiểm tra mã số thuế: Chứng thư dùng để khai thuế điện tửcủa NTT phải được cấp cho chính NNT đó.

+ Kiểm tra hạn của chứng thư: Chứng thư của NNT phải còn hạnsử dụng.

+ Kiểm tra danh sách chứng thư không hợp lệ của nhà cungcấp: Chứng thư của NNT không được phép nằm trong danh sách chứng thư không hợplệ do nhà cung cấp thông báo.

b) Đối với NNT khai thuế điện tử qua tổ chức T-VAN

Hệ thống khai thuế điện tử tự động tiếp nhận hồ sơ khai thuếđiện tử của NNT qua tổ chức T-VAN và tự động xác minh tính hợp pháp, hợp lệ củahồ sơ, bao gồm:

>> Xem thêm:  Người dân tự xây dựng nhà có phải đóng thuế xây dựng hay không?

- Kiểm tra việc đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN: đối chiếu mãsố thuế, danh mục tờ khai thuế, địa chỉ thư điện tử, chứng thư số của tổ chứcT-VAN trên hệ thống.

- Kiểm tra chữ ký số của NNT và tổ chức T-VAN: đối chiếu chữký số trên hồ sơ khai thuế với chứng thư số do tổ chức chứng thực chữ ký sốcông cộng cấp.

Việc kiểm tra được thực hiện ngay tại thời điểm tổ chứcT-VAN gửi hồ sơ khai thuế điện tử cho CQT.

1.2. Gửi thông tin xác nhận tiếp nhận hồ sơ khai thuế

a) Đối với trường hợp NNT khai thuế điện tử trực tiếp tạicổng thông tin của Cơ quan Thuế

Hệ thống khai thuế điện tử tự động thực hiện kết xuất Thôngbáo xác nhận nộp hồ sơ khai thuế điện tử (mẫu số 09/TB-KĐT ban hành kèm theoQuyết định này) nếu hồ sơ đã được kiểm tra là hợp pháp, hợp lệ và gửi cho NNTthông qua địa chỉ thư điện tử NNT và trong tài khoản khai thuế điện tử của NNTngay tại thời điểm NNT nộp hồ sơ khai thuế điện tử.

b) Đối với NNT khai thuế điện tử qua tổ chức T-VAN

Hệ thống khai thuế điện tử tự động thực hiện kết xuất Thôngbáo xác nhận nộp hồ sơ khai thuế điện tử (mẫu số 09/TB-KĐT ban hành kèm theoquyết định này) nếu hồ sơ đã được kiểm tra là hợp pháp, hợp lệ và gửi cho tổchức T-VAN ngay tại thời điểm tổ chức T-VAN gửi hồ sơ cho Cơ quan Thuế.

1.3. Lưu tệp hồ sơ khai thuế gốc

Hệ thống khai thuế điện tử tự động thực hiện việc lưu trữđầy đủ, nguyên trạng dữ liệu hồ sơ khai thuế gốc tại cơ sở dữ liệu khai thuếđiện tử của Tổng cục Thuế.

>> Xem thêm:  Hướng dẫn hồ sơ và thời hạn khai thuế ban đầu cho doanh nghiệp mới thành lập ?

1.4. Gửi dữ liệu kê khai tới các Cục Thuế/Chi cục Thuế

Hệ thống khai thuế điện tử tự động chuyển dữ liệu tờ khaicủa NNT tới các hệ thống thông tin quản lý thuế của Cục Thuế/Chi cục Thuế nơichịu trách nhiệm xử lý hồ sơ khai thuế của NNT đảm bảo tính đầy đủ, chính xác,thời gian chậm nhất là trước 8 giờ sáng của ngày làm việc tiếp theo.

2. Tại hệ thống ứng dụng cấp Cục Thuế/Chi cục Thuế

2.1. Nhận dữ liệu kê khai vào hệ thống thông tin quản lýthuế

Hệ thống thông tin quản lý thuế tại CụcThuế/Chi cục Thuế tự động kiểm tra, nhận dữ liệu kê khai thuế được chuyển từ hệthống khai thuế điện tử của Tổng cục Thuế để đưa vào hệ thống quản lý thuế đầyđủ, nguyên trạng như hồ sơ gốc lưu tại cơ sở dữ liệu khai thuế điện tử của Tổngcục Thuế.

2.2. Xử lý hồ sơ khai thuế

Hệ thống quản lý thuế cấp Cục Thuế/Chi cục Thuế tự động kiểmtra lại các thông tin kê khai trên hồ sơ khai thuế nộp điện tử của NNT (bao gồmkiểm tra thông tin đăng ký thuế, kiểm tra lỗi số học...) tương tự như các tờkhai thuế được đưa vào hệ thống thông qua quét mã vạch hai chiều hoặc nhập trựctiếp vào ứng dụng quản lý thuế và tự động thực hiện hạch toán nghĩa vụ thuế kêkhai của NNT vào hệ thống sổ thuế trên phần mềm ứng dụng Quản lý thuế của Cơquan Thuế.

Việc xử lý các tờ khai thuế điện tử có lỗi số học, kiểm trahồ sơ khai thuế, đôn đốc kê khai và xử lý vi phạm trong việc nộp hồ sơ khaithuế, kê khai thuế được thực hiện theo đúng các quy trình quản lý thuế hiệnhành và tương tự như các hồ sơ khai thuế được nộp bằng giấy hiện nay.

2.3. Xử lý hồ sơ khai thuế không được nhận tự động vào cáchệ thống quản lý thuế liên quan

Bộ phận KK&KTT chịu trách nhiệm xử lý hồ sơ khai thuếthực hiện in phục hồi để nhập vào các ứng dụng quản lý thuế (QLT) và các ứngdụng tương ứng đối với các hồ sơ khai thuế không nhận tự động vào các hệ thốngquản lý thuế liên quan và lưu trữ theo quy định hiện hành.

>> Xem thêm:  Hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu mới nhất

Bộ phận Ấn chỉ chịu trách nhiệm xử lý các báo cáo về hoáđơn, in phục hồi để nhập vào ứng dụng Quản lý Ấn chỉ (QLAC) đối với các báo cáovề hoá đơn không nhận tự động vào các hệ thống quản lý thuế liên quan và lưutrữ theo quy định hiện hành.

3. Tiếp nhận hồ sơ khai thuế điện tử đối với trường hợp NNTchuyển đổi Cơ quan Thuế quản lý

- Trường hợp Cơ quan Thuế tại nơi chuyển đến đã triển khaihệ thống khai thuế điện tử: Ngay sau khi thủ tục chuyển đổi Cơ quan Thuế quảnlý NNT được cập nhật trên hệ thống quản lý thuế, hệ thống khai thuế điện tử tựđộng kết xuất thông báo về việc NNT đã thực hiện chuyển đổi Cơ quan Thuế quảnlý và gửi thư điện tử đến NNT đề nghị xác nhận. Trường hợp NNT xác nhận đúng,hệ thống tự động nhận hồ sơ khai thuế vào cơ sở dữ liệu và thực hiện theo quytrình thông thường.

- Trường hợp Cơ quan Thuế tại nơi chuyển đến chưa triển khaihệ thống khai thuế điện tử: Ngay sau khi thủ tục chuyển đổi Cơ quan Thuế quảnlý NNT được cập nhật trên hệ thống quản lý thuế, hệ thống khai thuế điện tử tựđộng kết xuất thông báo về việc Cơ quan Thuế nơi chuyển đến chưa triển khai hệthống khai thuế điện tử (theo mẫu 10/TB-KĐT ban hành kèm theo Quyết định này).

Sau đó, hệ thống tự động cập nhật chức năng đối với tàikhoản khai thuế điện tử của NNT, đảm bảo tài khoản chỉ có thể tra cứu tờ khaiđã gửi điện tử đến Cơ quan Thuế đã chuyển đi.

Hệ thống tự động kết xuất báo cáo danh sách NNT mới chuyểnđến. Định kỳ, bộ phận KK&KTT kiểm tra theo dõi danh sách NNT mới chuyểnđến, báo cáo lãnh đạo bộ phận để tổ chức công tác hỗ trợ NNT kịp thời.

III. QUY ĐỊNH VỀ IN PHỤC HỒI

Đối với hồ sơ khai thuế, tờ khai đăng ký sử dụng hình thứckhai thuế điện tử, tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN được in phục hồi từ hệthống khai thuế điện tử phải bao gồm đầy đủ các thông tin sau:

- Dòng chữ phân biệt giữa hồ sơ in phục hồi và hồ sơ điện tửgốc “CHỨNG TỪ CHUYỂN ĐỔI TỪ CHỨNG TỪ ĐIỆN TỬ”

- Họ và tên, chữ ký của người thực hiện chuyển đổi;

>> Xem thêm:  Áp dụng quy định mới về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa

- Thời gian thực hiện chuyển đổi.

Ký hiệu riêng trên hồ sơ in phục hồi được thể hiện như sau:


CHỨNG TỪ CHUYỂN ĐỔI TỪ CHỨNG TỪ ĐIỆN TỬ

Họ và tên: Chữ ký:

Thời gian thực hiện chuyển đổi:

IV. XỬ LÝ SỰ CỐ TRONG KHAI THUẾ ĐIỆNTỬ CỦA NNT

Trường hợp NNT, tổ chức T-VAN gặp các vấn đề sự cố kỹ thuậthoặc có lý do bất khả kháng không thể thực hiện khai thuế điện tử và đề nghị Cơquan Thuế hỗ trợ, hướng dẫn thì thực hiện như sau:

- Đối với vấn đề sự cố về kỹ thuật, bộ phận Tin học có tráchnhiệm xử lý kịp thời cho NNT.

- Đối với vấn đề vướng mắc về nghiệp vụ, bộ phận Hỗ trợ NNTcó trách nhiệm xử lý kịp thời cho NNT.

Trường hợp NNT không thực hiện được việc khai thuế điện tửdo lỗi hệ thống của Tổng cục Thuế, Cục Công nghệ Thông tin Tổng cục Thuế cótrách nhiệm tổ chức, phân công nhiệm vụ cho các Cục Thuế, các Vụ/đơn vị trongTổng cục Thuế để thông báo, tuyên truyền, hỗ trợ cho NNT thực hiện đối với kỳkê khai mà hệ thống gặp sự cố.

V. THEO DÕI, KIỂM TRA VÀ BÁO CÁO KẾTQUẢ THỰC HIỆN NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ ĐIỆN TỬ CỦA NNT

Hệ thống khai thuế điện tử tại cấp Tổng cục Thuế tự động lậpcác báo cáo thống kê theo các mẫu từ 01/BC-KĐT đến mẫu 09/BC-KĐT (ban hành kèmtheo Quyết định này) để phục vụ công tác theo dõi, quản lý tại cấp Tổng cụcThuế, Cục Thuế và Chi cục Thuế.

>> Xem thêm:  Hợp đồng thuê nhà có qua công chứng thì có phải nộp thuế không?

Hệ thống khai thuế điện tử tại cấp Tổng cục Thuế tự động đốichiếu kiểm tra đảm bảo tính đầy đủ, chính xác về hồ sơ và dữ liệu kê khai củaNNT tại cơ sở dữ liệu khai thuế điện tử của Tổng cục Thuế với cơ sở dữ liệuQuản lý thuế tại Cục Thuế/Chi cục Thuế.

Phần III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổng cục Thuế

- Vụ Kê khai và Kế toán thuế có trách nhiệm hướng dẫn, chỉđạo, theo dõi, kiểm tra các đơn vị trong toàn ngành thuế trong việc quản lýđăng ký và khai thuế điện tử của NNT.

- Vụ Tuyên truyền - Hỗ trợ NNT có trách nhiệm tuyên truyềnmục đích, lợi ích của việc khai thuế điện tử; cung cấp thông tin, tài liệu,hướng dẫn, hỗ trợ và xử lý các vấn đề vướng mắc về nghiệp vụ để NNT thực hiệntốt việc đăng ký, khai thuế điện tử.

- Cục Công nghệ Thông tin có trách nhiệm đảm bảo các vấn đềvề kỹ thuật, hướng dẫn thực hiện cài đặt, vận hành và xử lý các sự cố vướng mắcvề kỹ thuật trong việc thực hiện đăng ký, khai thuế điện tử cho các đơn vịtrong ngành thuế và NNT.

2. Cục Thuế, Chi cục Thuế

- Bộ phận Hỗ trợ NNT có trách nhiệm:

+ Tuyên truyền, hướng dẫn NNT thực hiện đăng ký, khai thuếđiện tử.

+ Tổ chức tiếp nhận, trả kết quả giải quyết đối với hồ sơđăng ký thực hiện khai thuế điện tử của NNT.

+ Tiếp nhận hồ sơ khai thuế điện tử từ hệ thống khai thuếđiện tử vào hệ thống iNTK (nhận tờ khai).

- Bộ phận KK&KTT có trách nhiệm:

+ Tổ chức giải quyết việc đăng ký sử dụng hình thức khaithuế điện tử của NNT.

+ Xử lý hồ sơ khai thuế điện tử của NNT.

+ Giải đáp các vấn đề vướng mắc về nghiệp vụ trong việc thựchiện đăng ký sử dụng và khai thuế điện tử cho NNT.

- Bộ phận Kiểm tra Thuế có trách nhiệm:

+ Phối hợp với các bộ phận liên quan tuyên truyền, hướng dẫnNNT thực hiện đăng ký, khai thuế điện tử.

+ Đôn đốc NNT duy trì hình thức khai thuế điện tử.

- Bộ phận Tin học có trách nhiệm:

+ Thực hiện triển khai, cài đặt, vận hành và xử lý các sự cốvướng mắc về kỹ thuật đối với hệ thống tiếp nhận hồ sơ khai thuế điện tử tạiCục Thuế.

+ Hướng dẫn các bộ phận liên quan trong quá trình sử dụngcác ứng dụng phần mềm có liên quan đến vận hành hệ thống.

+ Hỗ trợ, hướng dẫn NNT cài đặt, sử dụng và xử lý các sự cốvướng mắc về kỹ thuật trong việc thực hiện đăng ký, nộp hồ sơ khai thuế điệntử.

- CácPhòng/Đội có trách nhiệm thực hiện sự phân công của lãnh đạo Cục Thuế/Chi cụcThuế trong quản lý đăng ký và khai thuế điện tử của NNT./.

Mẫu số:01/TB-KĐT

TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: ........./TB-KĐT

Ngày.........tháng........ năm.......

THÔNG BÁO

V/v Không chấp thuận đăng ký sử dụng hình thứckhai thuế điện tử.

Kính gửi:

Căn cứhồ sơ đăng ký nộp hồ sơ khai thuế điện tử của đơn vị.

Cơquan Thuế thông báo không chấp thuận đề nghị nộp hồ sơ khai thuế điện tử củađơn vị. Lý do //.

Cơquan Thuế thông báo để đơn vị được biết./.

Ghi chú: Thông báo được gửi tự độngtừ hệ thống khai thuế điện tử của Tổng cục Thuế.

Mẫu số:02/TB-KĐT

TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: ........./TB-KĐT

Ngày.........tháng........ năm.......

THÔNG BÁO

V/v Cấp tài khoản sử dụng hình thức khai thuế điện tử.

Kính gửi:

<...giờ ...phút="" ...="" giây="" ,="" ngày="" dd/mm/yyyy="">, đơn vị đã được Cơ quan Thuế cấp tàikhoản sử dụng hình thức khai thuế điện tử với các thông tin tài khoản như sau:

Định danh:

Mật khẩu:

Để sử dụng dịch vụ đơn vị truy cậptheo đường dẫn: <đường dẫn="">

Cơ quan Thuếthông báo để đơn vị biết, thực hiện./.

Ghi chú: Thông báo được gửi tự động từ hệthống khai thuế điện tử của Tổng cục Thuế.

Mẫu số:03/TB-KĐT

TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: ........./TB-KĐT

Ngày.........tháng........ năm.......

THÔNG BÁO

V/v Cấp tài khoản sử dụng hình thức khai thuế điện tử.

Kính gửi:

<...giờ ...phút="" ...="" giây="" ,="" ngày="" dd/mm/yyyy="">, đơn vị đã được Cơ quan Thuế cấp tàikhoản sử dụng hình thức khai thuế điện tử với các thông tin tài khoản như sau:

Định danh:

Mật khẩu:

Để sử dụng dịch vụ đơn vị truy cậptheo đường dẫn: <đường dẫn="">

Đồng thời, Cơ quan Thuế xác nhận đơnvị đã đăng ký khai thuế điện tử qua tổ chức cung cấp dịch vụ giá trị gia tăngvề giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế - T-VAN .

Ghi chú: Thông báo được gửi tự động từ hệthống khai thuế điện tử của Tổng cục Thuế.

Mẫu số:04/TB-KĐT

TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: ........./TB-KĐT

Ngày.........tháng........ năm.......

THÔNG BÁO

V/v Xác nhận thay đổi thông tin đăng ký.

Kính gửi:

<...giờ ...phút="" ...="" giây="" ,="" ngày="" dd/mm/yyyy="">, đơn vị đã được Cơ quan Thuế cập nhậtthay đổi thông tin tài khoản khai thuế điện tử, gồm có:

- Địa chỉ thư điện tử:

- Điện thoại:

- Người liên hệ:

- Số chứng thư số:

- Tên tổ chức chứng thực chữ ký sốcông cộng:

Để sử dụng dịch vụ đơn vị truy cậptheo đường dẫn: <đường dẫn="">

Ghi chú: Thông báo được gửi tự động từ hệthống khai thuế điện tử của Tổng cục Thuế.

Mẫu số:05/TB-KĐT

TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: ........./TB-KĐT

Ngày.........tháng........ năm.......

THÔNG BÁO

V/v Xác nhận chuyển đổi hình thức khai thuế điện tửthông qua tổ chức T-VAN.

Kính gửi:

<...giờ ...phút="" ...="" giây="" ,="" ngày="" dd/mm/yyyy="">,Cơ quan Thuế xác nhận đơn vị đã đăng ký khai thuế điện tửqua tổ chức cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong lĩnhvực thuế - T-VAN .

Để sử dụng các chức năng của tàikhoản đã đăng ký (ví dụ: tra cứu tờ khai, đăng ký thay đổi thông tin, ...) đơnvị truy cập theo đường dẫn: <đường dẫn="">

Ghi chú: Thông báo được gửi tự động từ hệthống khai thuế điện tử của Tổng cục Thuế.

Mẫu số:06/TB-KĐT

TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: ........./TB-KĐT

Ngày.........tháng........ năm.......

THÔNG BÁO

V/v Xác nhận chuyển đổi hình thức khai thuế điện tử trựctiếp với Cơ quan Thuế.

Kính gửi:

<...giờ ...phút="" ...="" giây="" ,="" ngày="" dd/mm/yyyy="">,Cơ quan Thuế xác nhận đơn vị đã đăng ký khai thuế điện tửtrực tiếp với Cơ quan Thuế tại địa chỉ http://kekhaithue.gdt.gov.vn.

Để sử dụng dịch vụ, đơn vị truy cậptheo đường dẫn: <đường dẫn="">

Ghi chú: Thông báo được gửi tự động từ hệthống khai thuế điện tử của Tổng cục Thuế.

Mẫu số:07/TB-KĐT

TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: ........./TB-KĐT

Ngày.........tháng........ năm.......

THÔNG BÁO

V/v Xác nhận chuyển đổi tổ chức T-VAN.

Kính gửi:

<...giờ ...phút="" ...="" giây="" ,="" ngày="" dd/mm/yyyy="">,Cơ quan Thuế xác nhận đơn vị đã đăng ký khai thuế điện tửqua tổ chức cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong lĩnhvực thuế - T-VAN .

Để sử dụng các chức năng của tàikhoản đã đăng ký (ví dụ: tra cứu tờ khai, đăng ký thay đổi thông tin, ...) đơnvị truy cập theo đường dẫn: <đường dẫn="">

Ghi chú: Thông báo được gửi tự động từ hệthống khai thuế điện tử của Tổng cục Thuế.

Mẫu số:08/TB-KĐT

TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: ........./TB-KĐT

Ngày.........tháng........ năm.......

THÔNG BÁO

V/v Xác nhận ngừng sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử.

Kính gửi:

<...giờ ...phút="" ...="" giây="" ,="" ngày="" dd/mm/yyyy="">,Cơ quan Thuế xác nhận đơn vị đã đăng ký ngừng sử dụng dịchvụ khai thuế điện tử.

Bắt đầu kể từ thời điểm chấm dứt dịchvụ khai thuế điện tử, đơn vị phải thực hiện nộp hồ sơ khai thuế bằng giấy quabưu chính hoặc nộp trực tiếp tại Cơ quan Thuế. Trường hợp do chấm dứt hoạtđộng, đơn vị phải thực hiện các thủ tục chấm dứt mã số thuế theo quy định.

Ghi chú: Thông báo được gửi tự động từ hệthống khai thuế điện tử của Tổng cục Thuế.

Mẫu số:09/TB-KĐT

TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: ........./TB-KĐT

Ngày.........tháng........ năm.......

THÔNG BÁO

V/v Xác nhận đã nộp hồ sơ khai thuế điện tử.

Kính gửi:

<...giờ ...phút="" ...="" giây="" ,="" ngày="" dd/mm/yyyy="">,Cơ quan Thuế đã nhận được hồ sơ khai thuế của đơn vị, gồmcó:

STT

Tên tờ khai/Bảng kê

Loại tờ khai

(Chính thức/ Bổ sung)

Kỳ tính thuế

Lần nộp

1

2

Để tra cứu thông tin đã kê khai nóitrên, xin vui lòng truy cập theo đường dẫn: <đường dẫn="">.

Ghi chú: Thông báo được gửi tự động từ hệthống khai thuế điện tử của Tổng cục Thuế

Mẫu số:10/TB-KĐT

TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: ........./TB-KĐT

Ngày.........tháng........ năm.......

THÔNG BÁO

V/v Khai thuế điện tử

Kính gửi :

Căn cứ vào địa bàn nộp hồ sơ khai thuếtheo đăng ký của đơn vị.

Cơ quan Thuếthông báo đơn vị sẽ ngừng sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử kể từ thời điểm đơnvị đăng ký chuyển địa bàn nộp hồ sơ khai thuế. Lý do, Cơ quan Thuế quản lýđơn vị hiện chưa triển khai hệ thống khai thuế điện tử.

Bắt đầu kể từ thời điểm ngừng sửdụng dịch vụ khai thuế điện tử, đơn vị phải thực hiện nộp hồ sơ khai thuế bằnggiấy qua bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại Cơ quan Thuế.

Cơ quan Thuếthông báo để đơn vị được biết./.

Ghi chú: Thông báo được gửi tự động từ hệthống khai thuế điện tử của Tổng cục Thuế

Mẫu số: 01/BC- KĐT

TỔNG CỤCTHUẾHỆ THỐNGKHAI THUẾ ĐIỆN TỬ
---------------

DANH SÁCH NNT ĐĂNG KÝ KHAI THUẾ ĐIỆN TỬ

Từ ngày ....đến ngày.........

Cơ quan thuế:

Lựa chọn in:

□ Chi tiết

□ Tổng hợp (chỉ gồm các thông tin tổng số)

STT

Tên NNT

MST

Ngày được cấp tài khoản

Chưa nộp tờ khai

Người liên hệ

Số điện thoại

Email

Tổng số NNT: ...

I - Hệ thống khai thuế điện tử - Tổng cục Thuế: Tổng ....

1

NNT 1

2

NNT 2

....

x

II - Tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN 1: Tổng ....

1

NNT 3

2

NNT 4

....

x

III - Tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN 2: Tổng ....

......

Ghi chú: Danh sách được in tự động từ hệthống khai thuế điện tử của Tổng cục Thuế.

Mẫu số: 02/BC- KĐT

TỔNG CỤCTHUẾHỆ THỐNGKHAI THUẾ ĐIỆN TỬ
---------------

DANHSÁCH ĐĂNG KÝ LOẠI HỒ SƠ KHAI THUẾ ĐIỆN TỬ

Từ ngày ….đến ngày……

Cơ quan thuế:

Lựa chọn in:

□ Mã số thuế:

□ Loại tờ khai:

STT

Tên NNT

Mã số thuế

Tên hồ sơ khai thuế

Số hiệu hồ sơ khai thuế

Kỳ bắt đầu

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

1

NNT A

0100100999

Tờ khai thuế GTGT khấu trừ

01/GTGT

02/2011

Tờ khai thuế TNDN tạm tính

01A/TNDN

Q3/2011

Quyết toán TNDN năm

03/TNDN

2010

2

NNT B

0100112620-023

Tờ khai thuế GTGT khấu trừ

01/GTGT

02/2011

Tờ khai thuế TNDN tạm tính

01A/TNDN

Q3/2011

Tờ khai quyết toán thuế TNDN

03/TNDN

2011

Ghi chú: Danh sách được in tự độngtừ hệ thống khai thuế điện tử của Tổng cục Thuế.

Mẫu số: 03/BC-KĐT

TỔNG CỤCTHUẾHỆ THỐNGKHAI THUẾ ĐIỆN TỬ
---------------

DANH SÁCH NNT ĐĂNG KÝ NGỪNG KHAI THUẾ ĐIỆN TỬ

Từngày .... đến ngày.........

Cơ quan thuế:

Lựa chọn in:

□ Chi tiết

□ Tổng hợp (chỉ gồm các thông tintổng số)

STT

Tên NNT

MST

Ngày được cấp tài khoản

Ngày đăng ký ngừng

Lý do ngừng

Người liên hệ

Số điện thoại

Email

Tổng số NNT:

I - Hệ thống khai thuế điện tử - Tổng cục Thuế: Tổng ....

1

NNT 1

2

NNT 2

....

II - Tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN 1: Tổng ....

1

NNT 3

2

NNT 4

....

III - Tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN 2: Tổng ....

......

Ghi chú: Báo cáo được in tự động từhệ thống khai thuế điện tử của Tổng cục Thuế.

Mẫu số: 04/BC-KĐT

TỔNG CỤCTHUẾHỆ THỐNGKHAI THUẾ ĐIỆN TỬ
---------------

DANH SÁCH ĐÃ NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ ĐIỆN TỬ

Từ ngày …. đến ngày……

Cơ quan thuế:

Lựa chọn in:

□ Mã số thuế:

□ Loại tờ khai:

STT

Tên NNT

Mã số thuế

Tên hồ sơ khai thuế

Số hiệu mẫu hồ sơ khai thuế

Kỳ tính thuế

Trạng thái (chính thức/ Bổ sung)

Ngày nộp

1

2

3

4

5

6

7

8

1

NNT A

0100100999

Tờ khai thuế GTGT khấu trừ

01/GTGT

02/2009

Tờ khai thuế TNDN tạm tính

01A/TNDN

Q3/2009

Quyết toán TNDN năm

03/TNDN

2009

2

NNT B

0100112620-023

Tờ khai thuế GTGT khấu trừ

01/GTGT

02/2009

Tờ khai thuế TNDN tạm tính

01A/TNDN

Q3/2009

Tờ khai quyết toán thuế TNDN

03/TNDN

2009

Ghi chú: Danh sách này được in tựđộng từ hệ thống khai thuế điện tử của Tổng cục Thuế.

Mẫu số: 05/BC-KĐT

TỔNG CỤCTHUẾHỆ THỐNGKHAI THUẾ ĐIỆN TỬ
---------------

DANH SÁCH CHƯA NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ ĐIỆN TỬ

Từ ngày ….đến ngày……

Cơ quan thuế:

Lựa chọn in:

□ Mã số thuế:

□ Loại tờ khai:

STT

Tên NNT

Mã số thuế

Tên hồ sơ khai thuế

Số hiệu mẫu hồ sơ khai thuế

Kỳ tính thuế

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

1

NNT A

0100100999

Tờ khai thuế GTGT khấu trừ

01/GTGT

02/2009

Tờ khai thuế TNDN tạm tính

01A/TNDN

Q3/2009

Quyết toán TNDN năm

03/TNDN

2009

2

NNT B

0100112620-023

Tờ khai thuế GTGT khấu trừ

01/GTGT

02/2009

Tờ khai thuế TNDN tạm tính

01A/TNDN

Q3/2009

Tờ khai thuế TNDN tạm tính

03/TNDN

2009

Ghi chú: Danh sách được in tự độngtừ hệ thống khai thuế điện tử của Tổng cục Thuế.

Mẫu số: 06/BC-KĐT

TỔNG CỤCTHUẾHỆ THỐNGKHAI THUẾ ĐIỆN TỬ
---------------

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ ĐIỆN TỬ

Từ ngày ….đến ngày……

Loại tờ khai:

Lựa chọn in: □ Toàn quốc □ Cục Thuế

STT

Chỉ tiêu

Số NNT đăng ký dịch vụ khai thuế điện tử

Kết quả nộp hồ sơ khai thuế

Số hồ sơ khai thuế đã nộp

Số hồ sơ khai thuế chưa nộp

1

2

4

5

6

TỔNG SỐ

Khu vực DNNN

Khu vực DN có vốn ĐTNN

Khu vực DN NQD

Khác

1

Cục Thuế/Chi cục Thuế 1

Khu vực DNNN

Khu vực DN có vốn ĐTNN

Khu vực DN NQD

Khác

2

Cục Thuế/Chi cục Thuế 2

Khác

......

Ghi chú: Báo cáo được in tự động từhệ thống khai thuế điện tử của Tổng cục Thuế.

Mẫu số: 07/BC-KĐT

TỔNG CỤCTHUẾHỆ THỐNGKHAI THUẾ ĐIỆN TỬ
---------------

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH ĐÃ NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ ĐIỆN TỬ

Từ ngày ….đến ngày……

Lựa chọn in: □ Toànquốc □ Cục Thuế

STT

Chỉ tiêu

GTGT

TNDN

TTĐB

TÀI NGUYÊN

TNCN

Khác

1

2

3

4

5

6

7

8

TỔNG SỐ

Khu vực DNNN

Khu vực DN có vốn ĐTNN

Khu vực DN NQD

Khác

1

Cục Thuế/Chi cục Thuế 1

Khu vực DNNN

Khu vực DN có vốn ĐTNN

Khu vực DN NQD

Khác

2

Cục Thuế/Chi cục Thuế 2

...

Ghi chú: Báo cáo được in tự động từhệ thống khai thuế điện tử của Tổng cục Thuế.

Mẫu số: 08/BC-KĐT

TỔNG CỤCTHUẾHỆ THỐNGKHAI THUẾ ĐIỆN TỬ
---------------

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH CHƯA NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ ĐIỆN TỬ

Từ ngày ….đến ngày……

Lựa chọn in: □ Toàn quốc □ Cục Thuế

STT

Chỉ tiêu

GTGT

TNDN

TTĐB

TÀI NGUYÊN

TNCN

Khác

1

2

3

4

5

6

7

8

TỔNG SỐ

Khu vực DNNN

Khu vực DN có vốn ĐTNN

Khu vực DN NQD

Khác

1

Cục Thuế/Chi cục Thuế 1

Khu vực DNNN

Khu vực DN có vốn ĐTNN

Khu vực DN NQD

Khác

2

Cục Thuế/Chi cục Thuế 2

...

Ghi chú: Báo cáo được in tự động từ hệ thống khai thuế điện tử củaTổng cục Thuế.

Mẫu số:09/BC-KĐT

TỔNG CỤCTHUẾHỆ THỐNGKHAI THUẾ ĐIỆN TỬ
---------------

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ VÀ KÊ KHAI THUẾ ĐIỆN TỬ

Ngày.....tháng......năm.......

Lựa chọn in: □ Toànquốc □ Cục Thuế

STT

Chỉ tiêu

Số lượng NNT được cấp tài khoản

Số lượng tờ khai đã nhận

Số NNT gửi tờ khai

Lũy kế

Trong ngày

Luỹ kế từ khi triển khai

Lũy kế tháng

Trong ngày

Lũy kế từ khi triển khai

Lũy kế tháng

Trong ngày

Tỷ lệ % NNT đã nộp tờ khai trong tháng

Tổng cộng:

1

Cục Thuế/Chi cục Thuế 1

2

Cục Thuế/Chi cục Thuế 2

….

Ghi chú: Báo cáo được in tự động từhệ thống khai thuế điện tử của Tổng cục Thuế.