ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1390/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 30 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ HOÀN THÀNH DỰ ÁN GIÁO DỤC TIỂU HỌC CHO TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NĂM 2008 HUYỆN NGÂN SƠN - CÔNG TRÌNH: ĐIỂM TRƯỜNG CHÍNH TRƯỜNG TIỂU HỌC CỐC ĐÁN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2004;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số: 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số: 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số: 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số: 19/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuôc nguồn vốn nhà nước;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán số: 73/BC-STC ngày 22/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

- Dự án: Giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn năm 2008 huyện Ngân Sơn

- Tên công trình: Điểm trường chính trường Tiểu học Cốc Đán.

- Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Địa điểm xây dựng: Huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

- Nguồn vốn: Vốn vay Ngân hàng Thế giới + Vốn XDCB tập trung ngân sách Trung ương + NSĐP.

- Thời gian khởi công: Năm 2008.

- Thời gian hoàn thành: Năm 2008.

Điều 2. Kết quả đầu tư.

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn vốn

Giá trị được duyệt

Thực hiện (đ)

Đã thanh toán

Còn được thanh toán

Tổng số

1.012.854.000

987.283.000

25.571.000

- Vốn XDCB tập trung NSTƯ

215.814.000

213.973.000

0

- Vốn vay Ngân hàng Thế giới

765.160.000

758.630.000

6.530.000

- Vốn NSĐP

31.880.000

14.680.000

19.041.000

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung

Dự toán được duyệt

Chi phí ĐT được QT

Tổng số

1.113.101.851

1.012.854.000

- Xây dựng

945.348.579

943.103.000

- Chi phí khác

66.562.195

69.751.000

- Dự phòng

101.191.077

0

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: không

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung

Công trình giao cho đơn vị khác quản lý

Thực tế

Quy đổi

Tổng số

1.012.854.000

Tài sản cố định

1.012.854.000

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan:

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn tài trợ và thanh quyết toán chi phí đầu tư hạng mục công trình được quyết toán như sau:

Nguồn vốn

Số tiền (đồng)

Ghi chú

Tổng số

1.012.854.000

- Vốn XDCB tập trung NSTƯ

215.814.000

- Vốn vay Ngân hàng Thế giới

765.160.000

- Vốn NSĐP

31.880.000

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 14/9/2011:

+ Số đã thanh toán: 987.283.000 đồng.

+ Số phải thanh toán: 25.571.000 đồng.

(có phụ lục kèm theo)

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: có trách nhiệm tiếp nhận, tổ chức quản lý, xây dựng quy chế duy tu bảo dưỡng công trình theo đúng quy định của pháp luật và ghi tăng tài sản cố định là:

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản

Giá trị tài sản (đồng)

Trường TH Cốc Đán - Điểm trường chính

1.012.854.000

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước và các nhà thầu xây lắp, tư vấn có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư xử lý dứt điểm các khoản công nợ để thực hiện tất toán tài khoản của dự án theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cốc Đán và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Triệu Đức Lân

PHỤ LỤC SỐ: 01/QĐ-UBND

BIỂU CHI TIẾT TÌNH HÌNH CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN
Công trình: Trường Tiểu học Cốc Đán - Điểm trường chính thuộc dự án Giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn năm 2008 huyện Ngân Sơn - Bắc Kạn
(Kèm theo Quyết định số: 1390/QĐ-UBND ngày 30/8/2013)

STT

Tên đơn vị thực hiện

Công việc thực hiện

Giá trị quyết toán

Đã chi trả

Công nợ đến hết ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán

Phải trả

Phải thu

1

Công ty Cổ phần ĐTXD và TM Minh Dũng

Thi công xây lắp

943.103.000

943.103.000

0

2

Công ty Cổ phần Kiến trúc và Phát triển đô thị

KS, Lập BCKTKT

15.697.000

11.500.000

4.197.000

3

Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Hưng Thịnh

Thẩm tra dự toán + giám sát

23.906.000

19.385.000

4.521.000

4

Ban QLDA XDCB Sở GD và ĐT

Ban QLDA, lập HSMT + PTĐG HSDT

22.523.000

9.900.000

12.623.000

5

Công ty Bảo Việt Bắc Kạn

Bảo hiểm công trình

3.395.000

3.395.000

0

6

Sở Tài chính

Thẩm tra quyết toán

4.230.000

0

4.230.000

Tổng số

1.012.854.000

987.283.000

25.571.000

0