UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1391/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 29 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬPHỘI ĐỒNG GIÁM SÁT XỔ SỐ TỈNH HÀ NAM

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng3 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số; Nghị định số 78/2012/NĐ-CP ngày05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 30/2007/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 04 tháng6 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số;Thông tư số 76/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việcthành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại tờtrình số 1353/TTr-STC ngày 22 tháng 11 năm 2013 về việc thành lập Hội đồng giámsát xổ số tỉnh Hà Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng giám sát xổ sốtỉnh Hà Nam, gồm các thành viên sau:

1. Ông Phạm Sỹ Lợi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh -Chủ tịch Hội đồng;

2. Ông Đào Xuân Ngữ - Phó giám đốc Sở Tài chính- Phó chủ tịch Hội đồng;

3. Các ủy viên Hội đồng:

- Ông Đào Văn Doãn - TP Tài chính doanh nghiệp,Sở Tài chính - Ủy viên thường trực;

- Ông Vũ Văn Thư - Chuyên viên phòng Pháp chế,Sở Tài chính - Ủy viên;

- Ông Phạm Quốc Hương - Thanh tra viên, Sở Tàichính - Ủy viên;

- Ông Phạm Quốc Hưng - Trưởng phòng KTTH, Vănphòng Ủy ban nhân dân tỉnh - Ủy viên;

- Ông Vũ Ngọc Lịch - Đội phó Phòng ANKT, Công antỉnh - Ủy viên;

- Bà Bùi Thị Thanh Vân - Cán bộ Phòng ANKT, Côngan tỉnh - Ủy viên;

- Ông Trần Minh Vũ - Cán bộ Phòng ANKT, Công antỉnh - Ủy viên;

- Ông Nguyễn Văn Dũng - Cán bộ Phòng ANKT, Côngan tỉnh - Ủy viên;

- Ông Thạch Thanh Tuấn - Cán bộ Phòng ANKT, Côngan tỉnh - Ủy viên;

- Ông Nguyễn Văn Hùng - Chánh thanh tra, Sở Tưpháp - Ủy viên;

- Ông Nguyễn Văn Tình - TP xây dựng và theo dõithi hành pháp luật, Sở Tư pháp - Ủy viên;

- Ông Trịnh Văn Toàn - Phó phòng nghiệp vụ I,Thanh tra tỉnh - Ủy viên;

- Ông Ninh Đức Luân - Thanh tra viên Phòngnghiệp vụ II, Thanh tra tỉnh - Ủy viên;

4. Thư ký Hội đồng:

- Ông Nguyễn Đăng Khải - Chủ tịch kiêm Giám đốcCông ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết;

- Ông Kiều Viết Thành - Phó giám đốc Công tyTNHH MTV Xổ số kiến thiết;

- Ông Phạm Đình Chung - Phó giám đốc Công tyTNHH MTV Xổ số kiến thiết.

Điều 2.Nhiệm vụ và quyền hạn của Hộiđồng giám sát xổ số thực hiện theo quy định tại Thông tư số 76/2013/TT-BTC ngày04/6/2013 của Bộ Tài chính và Quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ sốtỉnh Hà Nam.

Các thành viên trong Hội đồng giám sát xổ sốđược hưởng chế độ phụ cấp theo Quyết định số 1331/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 69/QĐ-UB ngày 17/1/2005 của Uỷ bannhân dân tỉnh Hà Nam về việc thành lập Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết HàNam.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh,Giám đốc Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Hà Nam, các ông (bà) có tên tại Điều1 và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính (để b/cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 4;
- Lưu VT, KTTH.
QD HĐGSXS

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Mai Tiến Dũng