THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1392/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TRUY TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 06 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng vàLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (Tờ trình số 5063/TTr-UBND-VX ngày 07 tháng 8 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trìnhsố 1301/TTr-BTĐKT ngày 02 tháng 10 năm 2007),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Truy tặng Bằng khen củaThủ tướng Chính phủ cho ông La Thành, nguyên Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quận5, thành phố Hồ Chí Minh, đã có thành tích trong công tác từ thiện nhân đạo,góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dânthành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- UBND TP Hồ Chí Minh;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BT, CN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b). 11

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng