UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1392/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 29 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUYCHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT XỔ SỐ TỈNH HÀ NAM

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng3 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số; Nghị định số 78/2012/NĐ-CP ngày05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 30/2007/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 04 tháng6 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số;

Căn cứ Thông tư số 76/2013/TT-BTC ngày 04 tháng6 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn vàcơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này“Quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Hà Nam”.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 398/2005/QĐ-UB ngày 17/03/2005 củaUỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng giámsát và trách nhiệm của các thành viên Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thànhviên xổ số kiến thiết Hà Nam, các thành viên của Hội đồng giám sát xổ số Hà Namvà các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Mai Tiến Dũng

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘIĐỒNG GIÁM SÁT XỔ SỐ TỈNH HÀ NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1392/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2013 Ủy bannhân dân tỉnh Hà Nam

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định việc thành lập, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng Giám sát xổ số tỉnh Hà Nam.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với Hội đồng giám sát xổsố, Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên xổ số kiến thiết Hà Nam, các cơquan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 3. Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Hà Nam

Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Hà Nam (sau đâygọi tắt là Hội đồng giám sát xổ số) được thành lập theo quyết định của Uỷban nhân dân tỉnh Hà Nam. Hội đồng giám sát thực hiện nhiệm vụ giám sát, chứngkiến việc tổ chức quay số mở thưởng, việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hoá vé xổsố các loại không bán hết (vé ế), cuống hoặc phần lưu của vé xổ số lô tôthu hồi theo quy định, giám sát việc đảo vé trước khi quay số mở thưởng (đốivới các loại hình xổ số bóc biết kết quả ngay), kiểm tra định kỳ thiết bị quaysố mở thưởng và xử lý một số vấn đề có liên quan đến hoạt động kinh doanh xổ sốcủa Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên xổ số kiến thiết trên địa bàntỉnh Hà Nam.

Điều 4. Cơ chế hoạt động của Hội đồng giámsát xổ số

1. Việc giám sát, kiểm tra của Hội đồng giám sátđược căn cứ vào các quy định của pháp luật về kinh doanh xổ số (Nghị địnhcủa Chính phủ, các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính), quy chế hoạt độngcủa Hội đồng giám sát xổ số và các quy trình nghiệp vụ của Công ty trách nhiệmhữu hạn Một thành viên xổ số kiến thiết.

2. Hội đồng giám sát làm việc theo nguyên tắctập trung dân chủ, biểu quyết theo đa số, cụ thể như sau:

a) Các cuộc họp, việc giám sát, kiểm tra của Hộiđồng giám sát phải có đủ thành phần. Trường hợp vì nguyên nhân khách quan, cácthành viên Hội đồng giám sát không thể tham dự đầy đủ được thì tối thiểu phảicó Chủ tịch hoặc phó chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số, thư ký Hội đồng giám sátvà ba (03) thành viên Hội đồng giám sát tham dự.

b) Nội dung các cuộc họp, hoạt động giám sát,kiểm tra của Hội đồng giám sát phải được ghi chép thành biên bản. Những vấn đềcòn có ý kiến khác nhau, được quyết định hoặc thông qua khi có trên 50% sốthành viên có mặt của Hội đồng giám sát nhất trí. Trường hợp số thành viên ủnghộ và không ủng hộ ngang nhau, quyết định được thực hiện theo phương án có sựnhất trí của Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số (hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng giámsát được uỷ quyền nếu Chủ tịch Hội đồng giám sát vắng mặt).

Trong những trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hộiđồng giám sát xổ số báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

3. Thư ký Hội đồng giám sát có nhiệm vụ chuẩn bịcác điều kiện cần thiết để Hội đồng giám sát làm việc, hoàn thành các văn bản,lưu trữ các văn bản liên quan đến hoạt động của Hội đồng giám sát và triển khaicác công việc theo yêu cầu của Hội đồng giám sát.

4. Hội đồng giám sát xổ số hoạt động theo cơ chếkiêm nhiệm, trừ đại diện Lãnh đạo của Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thànhviên xổ số kiến thiết Hà Nam.

5. Hàng năm Hội đồng giám sát xổ số họp định kỳ 2lần vào dịp sơ kết 6 tháng đầu năm và kết thúc năm để đánh giá công tác Hội đồngvà thống nhất những nhiệm vụ, kế hoạch cho thời gian tới. Hội đồng giám sát xổsố có thể họp bất thường theo yêu cầu nhiệm vụ.

Điều 5. Thành phần Hội đồng giám sát xổ số

1. Thành phần Hội đồng giám sát xổ số được thànhlập theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Mỗi cơ quan thành viên của Hội đồng cử 02 đến03 người đại diện (từ chuyên viên hoặc tương đương chuyên viên trở lên) thamgia Hội đồng để thay phiên nhau tham gia hàng ngày trong Hội đồng giám sát xổsố.

Khi có sự thay đổi thành viên Hội đồng giám sátxổ số thì các cơ quan có thành viên thay đổi có văn bản gửi Sở Tài chính trước15 ngày về thay đổi nhân sự, bổ sung người thay thế để Sở Tài chính tổng hợp,trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồnggiám sát xổ số.

3. Các thành viên Hội đồng giám sát xổ số khôngđược là người có liên quan với nhau, bao gồm: Vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹnuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột, anh, chị, em nuôi.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng giámsát xổ số trong việc tổ chức quay số mở thưởng

1. Nhiệm vụ của Hội đồng giám sát xổ số:

a) Giám sát việc tổ chức quay số mở thưởng cácloại hình xổ số.

b) Giám sátvà kiểm tra về số lượng, xuất xứ của các thiết bị sử dụng để tổ chức quay số mởthưởng (lồng cầu, bóng, thiết bị điều khiển, cân điện tử, thiết bị kiểm trabóng…), các thông số kỹ thuật của thiết bị theo thiết kế của nhà sản xuất,nhằm đảm bảo các thiết bị sử dụng để tổ chức quay số mở thưởng đạt tiêu chuẩnquy định. Trường hợp cần thiết Hội đồng giám sát được yêu cầu kiểm tra đột xuấttoàn bộ hoặc một phần các thiết bị sử dụng để tổ chức quay số mở thưởng theotừng nội dung trên.

c) Giám sát, kiểm tra việc niêm phong hộp đựngbóng trước khi lấy bóng đưa vào sử dụng quay số mở thưởng.

d) Giám sát, kiểm tra về số lượng và việc thoảmãn các điều kiện của người được lựa chọn tham gia quay số mở thưởng theo danhsách và các tài liệu có liên quan do Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viênxổ số kiến thiết cung cấp theo quy định.

đ) Kiểm tra việc bố trí các thiết bị hình ảnhcần thiết (camera, màn hình ti vi…) đảm bảo thuận lợi cho việc quan sát,theo dõi việc quay số mở thưởng của Hội đồng giám sát xổ số và người tham giachứng kiến quay số mở thưởng.

e) Cử thành viên lựa chọn ngẫu nhiên các bộ bóngđược sử dụng để quay số mở thưởng.

g) Cử thành viên thực hiện việc niêm phong và mởniêm phong các thiết bị sử dụng để tổ chức quay số mở thưởng (lồng cầu, hộpđựng các bộ bóng, cân điện tử, thiết bị kiểm tra bóng…).

h) Giám sát việc đảo vé trước khi quay số mởthưởng (đối với loại hình xổ số bóc biết kết quả ngay).

i) Giám sát việc tuân thủ các quy định về thờigian, địa điểm, công bố nội dung thể lệ mở thưởng và trình tự tiến hành cácbước tổ chức quay số mở thưởng.

k) Giám sát hoạt động của người quay số mởthưởng khi thực hiện nhiệm vụ quay số mở thưởng. Ký biên bản xác nhận các kếtquả đã giám sát và kết quả mở thưởng xổ số để làm cơ sở cho Công ty trách nhiệmhữu hạn Một thành viên xổ số kiến thiết thực hiện trả thưởng và công bố bằngvăn bản cho đại lý xổ số, người tham gia dự thưởng biết.

2. Quyền hạn của Hội đồng giám sát xổ số:

a) Yêu cầu Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thànhviên xổ số kiến thiết trang bị mới, trang bị bổ sung, loại bỏ và thay thế cácthiết bị không đảm bảo đủ tiêu chuẩn để phục vụ cho hoạt động tổ chức quay sốmở thưởng.

b) Lựa chọn ngẫu nhiên bóng để kiểm tra về khốilượng, kích thước trước khi quay số mở thưởng (trong trường hợp cần thiết).

c) Tạm đình chỉ việc quay số mở thưởng trong cáctrường hợp sau:

- Thiết bị sử dụng cho việc quay số mở thưởng bịtháo niêm phong trước khi Hội đồng giám sát làm việc.

- Thiết bị không đáp ứng được yêu cầu tạo lậpkhách quan, trung thực của kết quả mở thưởng xổ số.

- Tổ chức mởthưởng không đúng lịch mở thưởng (ngày, giờ) và địa điểm mở thưởng đãthông báo của Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên xổ số kiến thiết.

- Có biểu hiện gian lận khi tổ chức quay số mởthưởng.

d) Yêu cầu Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thànhviên xổ số kiến thiết thực hiện quay số mở thưởng lại trong các trường hợp sau:

- Tổ chức quay số mở thưởng không đúng thứ tựcủa từng hạng giải như đã thông báo trong thể lệ quay số mở thưởng.

- Trong khi quay số mở thưởng bóng rơi ra khỏilồng cầu hoặc bóng bị tắc nghẽn trong lồng cầu.

đ) Yêu cầu cơ quan trực tiếp cử thành viên thamgia Hội đồng giám sát xổ số kỷ luật hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền điềutra, xử lý các trường hợp vi phạm hoặc các biểu hiện gian lận trong việc tổchức quay số mở thưởng theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồnggiám sát xổ số trong việc giám sát thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hoá vé xổ sốkhông bán hết, cuống hoặc phần lưu của vé xổ số lô tô thu hồi

1. Nhiệm vụ của Hội đồng giám sát xổ số:

a) Đối với xổ số truyền thống.

- Giám sát việc thu hồi, vô hiệu hoá vé số khôngtiêu thụ hết (bao gồm cả vé chưa đưa vào lưu thông) đảm bảo tuân thủđúng các quy định về việc thu hồi vé xổ số truyền thống theo quy định của phápluật về kinh doanh xổ số.

- Giám sát việc kiểm đếm vé tại trụ sở chính Côngty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên xổ số kiến thiết hoặc các địa điểm đượcbố trí để kiểm đếm vé, đối chiếu lập bảng kê, bao gói vé đã thu hồi.

- Giám sát việc niêm phong vé, ký xác nhận vàotờ niêm phong hoặc bấm chì niêm phong đảm bảo việc niêm phong phải hoàn thànhtrước giờ quay số mở thưởng theo quy định.

- Kiểm tra, giám sát việc tổng hợp số lượng vébán không hết đã thu hồi, ký biên bản tổng hợp kết quả số lượng vé bán khônghết đã thu hồi, xác định số lượng vé đã tiêu thụ, doanh thu tiêu thụ của từngkỳ phát hành do Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên xổ số kiến thiết lập.

b) Đối với xổ số lô tô:

- Giám sát quy trình thu hồi, kiểm đếm cuống vélô tô đối với các đại lý thuộc địa bàn thành phố Phủ Lý.

- Giám sát bảng tổng hợp số dự thưởng của cácđơn vị huyện, của tổng đại lý và đại lý chuyển về qua hệ thống máy fax được đặttại phòng rút vé bằng hình thức ký trực tiếp vào bảng kê trước khi cho nhậpmáy.

- Giám sát việc tổng hợp số lượng vé bán (doanhthu) và ký biên bản kết quả doanh thu trong kỳ.

- Giám sát việc rút vé thưởng theo kết quả mởthưởng cho từng loại hình xổ số lô tô và từng hạng giải.

- Giám sát, kiểm tra việc tổng hợp số lượng vétrúng thưởng bao gồm cả cuống và những số được đánh dấu trên tờ kê fax, ký biênbản xác nhận số lượng vé và số tiền trúng thưởng trong kỳ.

- Giám sát và ký niêm phong toàn bộ cuống, tờ kêcác loại, những hồ sơ cần thiết khi công việc rút thưởng đã xong.

- Giám sát nội quy trong phòng rút vé.

c) Đối với xổ số biết kết quả ngay (xổ sốcào, xổ số bóc):

- Giám sát việc hoàn thành công tác thu hồi,kiểm đếm vé bán không hết mà đại lý xổ số trả lại và vé chưa đưa ra lưu thôngcủa đợt phát hành khi vé hết thời hạn lưu hành.

- Giám sát việc vô hiệu hoá vé đã thu hồi theođúng quy định.

- Xác nhận số lượng vé bán không hết thu hồi vềđối với từng ký hiệu (sê ri) vé số phát hành.

2. Quyền hạn của Hội đồng giám sát xổ số:

a) Yêu cầu Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thànhviên xổ số kiến thiết không thu hồi vé hoặc tờ kê, tờ fax trong các trường hợpsau:

- Vé xổ sốbán không hết; cuống vé hoặc phần lưu của vé xổ số lô tô, bảng kê số dự thưởngđại lý mang đến nộp trả sau thời gian quy định hoặc vé mang đến thu hồi khôngđúng ngày mở thưởng, không đảm bảo thủ tục thu nộp theo chế độ quy định.

- Các loại tờ fax, tờ phô tô có số dự thưởngđược chuyển vào phòng rút vé dưới bất cứ hình thức nào sau giờ quy định.

- Cuống vé hoặc phần lưu vé xổ số lô tô, bảng kêsố dự thưởng của đại lý xổ số không có số dự thưởng hoặc ghi bằng mực bút đỏ.

b) Yêu cầu kỷ luật hoặc đề nghị cơ quan có thẩmquyền điều tra, xử lý các trường hợp vi phạm, gian lận trong việc rút véthưởng, thu hồi, kiểm đếm vé không tiêu thu hết.

Điều 8. Giám sát việc kiểm tra định kỳ thiếtbị quay số mở thưởng

1. Nhiệm vụ của Hội đồng: Giám sát việc kiểm travận hành thử của các lồng cầu trước khi đưa vào sử dụng và sau mỗi lần bảodưỡng theo chế độ quy định, đảm bảo thiết bị sử dụng để quay số mở thưởng đạttiêu chuẩn quy định.

2. Quyền hạn của Hội đồng: Yêu cầu Công ty tráchnhiệm hữu hạn Một thành viên xổ số kiến thiết trang bị mới, trang bị bổ sung,loại bỏ và thay thế các thiết bị không đảm bảo đủ tiêu chuẩn để phục vụ cho hoạtđộng tổ chức quay số mở thưởng.

Điều 9. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch, PhóChủ tịch và các thành viên Hội đồng giám sát xổ số

1. Nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số:

a) Chủ tịch Hội đồng là người lãnh đạo và điềuhành các hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số, chịu trách nhiệm toàn diện vềviệc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng giám sát xổ số theo quy chế nàyvà các quy định tại các văn bản khác của Nhà nước có liên quan.

b) Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viêncủa Hội đồng giám sát xổ số, điều phối, chỉ đạo các thành viên thực hiện nhiệmvụ được giao. Báo cáo định kỳ, đột xuất về hoạt động của Hội đồng giám sát xổsố với Uỷ ban nhân dân tỉnh và thực hiện các biện pháp nhằm củng cố tổ chức,hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số đảm bảo tuân thủ pháp luật và theo quychế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số.

2. Quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng giám sát xổsố:

a) Yêu cầu Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thànhviên xổ số kiến thiết các thành viên Hội đồng giám sát xổ số thực hiện đúng quyđịnh của pháp luật và quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát.

b) Phê duyệt việc thành lập Ban giám sát xổ số ởcấp huyện, thành phố theo quy định của pháp luật.

c) Được quyền bảo lưu ý kiến cá nhân về các vấnđề có liên quan đến kết quả giám sát và kết quả quay số mở thưởng.

3. Phó Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số:

a) Phó Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số thựchiện các quy định tại Quy chế này và các quy định tại các văn bản Nhà nước kháccó liên quan. Được Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số phân công hoặc uỷ quyềnđiều phối, chỉ đạo các thành viên thực hiện nhiệm vụ được giao.

b) Thay mặt Chủ tịch Hội đồng giám sát (khi đượcChủ tịch Hội đồng uỷ quyền) điều hành hoạt động của Hội đồng giám sát, xemxét, quyết định biện pháp xử lý kịp thời các sai phạm hoặc các biểu hiện nghivấn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng giám sát.

c) Được quyềnbảo lưu ý kiến cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

4. Các thành viên:

a) Thực hiện các quy định tại Quy chế này và cácquy định tại các văn bản khác của Nhà nước có liên quan trong quá trình giámsát hoạt động quay số mở thưởng, thu hồi, kiểm đếm, niêm phong vé không tiêuthụ hết, cuống hoặc phần lưu của vé xổ số, xổ số lô tô thu hồi.

b) Thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng giámsát xổ số phân công và chịu trách nhiệm về kết quả của các công việc được phâncông.

c) Kịp thời báo cáo Chủ tịch Hội đồng giám sátxổ số về các sai phạm hoặc biểu hiện nghi vấn trong quá trình thực hiện nhiệmvụ để Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số xem xét, quyết định biện pháp xử lý kịpthời.

d) Được quyền bảo lưu ý kiến cá nhân trong quátrình thực hiện nhiệm vụ được giao.

5. Thư ký Hội đồng giám sát:

a) Giúp Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số theo dõicác hoạt động chung của Hội đồng, đảm báo các điều kiện để phục vụ cho hoạt độngcủa Hội đồng, duy trì chế độ thông tin báo cáo, chế độ làm việc của Hội đồnggiám sát.

b) Thu thập và cung cấp cho các thành viên Hộiđồng các thông tin có liên quan đến hoạt động giám sát của Hội đồng giám sát xổsố theo qui định.

Điều 10. Chếđộ phụ cấp kiêm nhiệm của các thành viên Hội đồng giám sát xổ số

Chủ tịch, Phó chủ tịch và các ủy viên Hội đồnggiám sát xổ số được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm theo Quyết định của Ủy ban nhândân tỉnh.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Trách nhiệm của Sở Tài chính

1. Hướng dẫn, kiểm tra Công ty trách nhiệm hữuhạn Một thành viên xổ số kiến thiết thực hiện các quy định của Chính phủ, cácBộ, ngành Trung ương về kinh doanh xổ số, đồng thời giám sát, kiểm tra việcthực hiện Quy chế này.

2. Nghiên cứu, xây dựng trình Uỷ ban nhân dântỉnh ban hành các văn bản pháp lý sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của Hộiđồng cho phù hợp tình hình thực tế làm cơ sở cho hoạt động của Hội đồng.

3. Tổng hợp, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh việc bổsung, thay đổi nhân sự thành viên của Hội đồng giám sát xổ số.

4. Theo dõi, giám sát Công ty trách nhiệm hữuhạn Một thành viên xổ số kiến thiết tổ chức thực hiện chi các khoản bồi dưỡngđảm bảo đúng nguyên tắc, đúng quy định, đúng đối tượng. Trường hợp tình hìnhthực tế hoạt động xổ số có thay đổi kịp thời tham mưu, trình Uỷ ban nhân dântỉnh điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

5. Nghiên cứu trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyếtđịnh điều chỉnh mức chi bồi dưỡng của các thành viên Hội đồng phù hợp với tìnhhình thực tế của tỉnh và hiệu quả kinh doanh xổ số.

6. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tàichính và các nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền trong hoạt động xổ số vàHội đồng giám sát xổ số.

Điều 12. Trách nhiệm của Công ty trách nhiệmhữu hạn Một thành viên xổ số kiến thiết Hà Nam

1. Thực hiện các quy định của Nhà nước tronghoạt động kinh doanh xổ số và chịu sự giám sát của Hội đồng giám sát trong quátrình tổ chức quay số mở thưởng và thu hồi, kiểm đếm, niêm phong vé không tiêuthụ hết; cuống hoặc phần lưu của vé xổ số lô tô thu hồi.

2. Đảm bảo các điều kiện vật chất cần thiết chohoạt động giám sát của Hội đồng giám sát xổ số. Chịu trách nhiệm trích kinhphí, theo dõi, lập bảng chấm công chính xác, thực hiện chi trả phụ cấp kiêmnhiệm đúng quy định, đúng đối tượng và hạch toán vào chi phí hoạt động kinhdoanh theo quy định.

3. Căn cứ điều kiện thực tế hoạt động kinh doanhxổ số, trường hợp cần thiết báo cáo, đề xuất với Hội đồng giám sát xổ số thànhlập Ban giám sát khu vực để giám sát việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hoá, niêmphong vé trước giờ quay số mở thưởng và vận chuyển vé về Công ty để kiểm đếmlại.

Điều 13. Điều khoản thi hành

1. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Côngty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên xổ số kiến thiết Hà Nam triển khai thựchiện.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn,vướng mắc, các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Sở Tài chính để tổng hợpbáo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.